Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MVA GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMVA Green Energy Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź-Górna
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź-Górna
UlicaLodowa
Nr domu92
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy93-232
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2899Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000373278

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz.1223 wraz z późn.zm.) [„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
-Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane
z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Licencje, oprogramowanie 2 lata
-Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wycofania z użytkowania.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny•••• 3, 7, 10 lat
Środki transportu••••• 5 lat
Inne środki trwałe•••••• 5 lat
-Leasing
W 2018 roku Spółka nie była stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone miedzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez przewidywany okres użytkowania.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są, jako koszty w rachunku zysków i strat w wysokości opłat leasingowych przez okres trwania leasingu.
-Środki trwałe w budowie
W roku obrotowym 2018 Spółka nie miała środków trwałych w budowie.
-Inwestycje
Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)
W roku obrotowym 2018 Spółka nabyła akcje własne w celu umorzenia o wartości nominalnej 836 400 złotych.
-Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:
• materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
- Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
-Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”.
Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
W roku obrotowym 2018 Spółka nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych.
-Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
-Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
-Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są, jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał rezerwowy tworzony jest z wpłat emitowanych akcji serii D.
-Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
-Kredyty bankowe
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.
-Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
-Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
-Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia aktywa lub składnika pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
-Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.
-Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
-Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
-Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
-Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów:
a. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia (np. w sytuacji przyjęcia środka trwałego w formie darowizny), wyceny dokonuje się według ceny rynkowej;
b. środki trwałe w budowie -w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
c. udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe -wg ceny nabycia;
d. inwestycje krótkoterminowe -wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa;
e. rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzeda��y netto na dzień bilansowy;
f. należności i udzielone pożyczki -w kwocie wymaganej zapłaty;
g. zobowiązania -w kwocie wymagającej zapłaty;
h. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa -w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Na wynik finansowy składają się:
a) przychody podstawowej działalności operacyjnej
b) koszty podstawowej działalności operacyjnej
c) pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe,
d) pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe,
e) obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 039,38
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe6 039,38
1Środki trwałe6 039,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny4 675,38
d) środki transportu1 364,00
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe379 332,74
IZapasy165 388,80
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary165 388,80
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe190 643,14
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek190 643,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:164 284,32
– do 12 miesięcy164 284,32
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 466,11
c) inne6 892,71
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe23 300,80
1Krótkoterminowe aktywa finansowe23 300,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne23 300,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach23 300,80
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne1 254 600,00
Aktywa razem1 254 600,00385 372,12
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny625 555,13-305 848,37
IKapitał (fundusz) podstawowy3 334 000,003 334 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:753 500,00753 500,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-4 394 548,37-4 208 406,92
VIZysk (strata) netto932 603,50-184 941,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania629 044,87691 220,49
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe629 044,87691 220,49
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek629 044,87691 220,49
a) kredyty i pożyczki356 741,70353 189,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:140 396,06299 932,54
– do 12 miesięcy140 396,06299 932,54
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych77 907,1123 957,20
h) z tytułu wynagrodzeń54 000,0012 552,98
i) inne1 588,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 254 600,00385 372,12
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 971,422 379 474,96
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 971,4222 291,08
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 357 183,88
BKoszty działalności operacyjnej191 517,222 521 814,21
IAmortyzacja2 393,7013 713,07
IIZużycie materiałów i energii69,894 292,03
IIIUsługi obce52 367,90102 402,62
IVPodatki i opłaty, w tym:42,003 744,06
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia109 121,6088 904,29
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:22 027,9815 639,19
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 105,354 558,85
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 388,802 288 560,10
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-187 545,80-142 339,25
DPozostałe przychody operacyjne1 487 680,9947 033,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych47 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 487 680,9933,75
EPozostałe koszty operacyjne367 493,9562 483,74
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych53 102,47
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne367 493,959 381,27
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)932 641,24-157 789,24
GPrzychody finansowe13 716,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,04
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne13 715,96
HKoszty finansowe37,7440 868,21
IOdsetki, w tym:37,7321 787,27
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne0,0119 080,94
IZysk (strata) brutto (F+G–H)932 603,50-184 941,45
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)932 603,50-184 941,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-305 848,37-120 906,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-305 848,37-120 906,92
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 334 000,003 334 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu753 500,00753 500,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu753 500,00753 500,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 208 406,92-4 347 985,19
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-4 208 406,92-4 347 985,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 200,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-4 209 606,92-4 347 985,19
a) zwiększenie (z tytułu)-184 941,45
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia184 941,45
b) zmniejszenie (z tytułu)139 578,27
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-4 394 548,37-4 208 406,92
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 394 548,37-4 208 406,92
6Wynik netto932 603,50-184 941,45
Azysk netto932 603,50
Bstrata netto-184 941,45
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)625 555,13-305 848,37
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)625 555,13-305 848,37
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 228 196,56-100 691,76
IZysk (strata) netto932 603,50-184 941,45
IIKorekty razem295 593,0684 249,69
1Amortyzacja2 293,7013 713,07
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów165 388,80-236 642,91
7Zmiana stanu należności190 642,94914 410,85
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-62 732,58-607 231,32
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 228 196,56-100 691,76
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy29 846,2688 266,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki29 846,2688 266,20
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 281 343,62205 706,76
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 254 600,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek26 743,62205 706,76
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 251 497,36-117 440,56
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-23 300,8019 301,30
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-23 300,80
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu23 300,803 999,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:23 300,80
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok959,00-185,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 292,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:200,002 440,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:440,0046,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:4 395,004 208,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym108,00-139,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki