Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKONSALNET HOLDING S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
UlicaJana Kazimierza
Nr domu55
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-267
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8010Z - działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
8020Z - działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000372659

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (polityk) rachunkowości opisano w załączonej informacji dodatkowej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów opisano w załączonej informacji dodatkowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sposób ustalenia wyniku finansowego opisano w załączonej informacji dodatkowej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzenia sprawozdania opisano w załączonej informacji dodatkowej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe267 383 045,31270 207 771,85
IWartości niematerialne i prawne58 430 815,1759 537 999,55
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy9 635 308,1010 547 759,90
3Inne wartości niematerialne i prawne48 572 392,0748 990 239,65
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne223 115,00
IIRzeczowe aktywa trwałe4 346 780,095 141 435,37
1Środki trwałe4 346 780,092 913 747,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej704 897,31711 969,48
c) urządzenia techniczne i maszyny2 794 908,951 037 374,02
d) środki transportu792 632,311 079 050,05
e) inne środki trwałe54 341,5285 353,51
2Środki trwałe w budowie2 227 688,31
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe1 539 199,772 423 212,24
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek1 539 199,772 423 212,24
IVInwestycje długoterminowe202 876 437,43202 876 437,42
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe202 876 437,43202 876 437,42
a) w jednostkach powiązanych202 876 437,43202 876 437,42
– udziały lub akcje202 876 437,43202 876 437,42
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe189 812,85228 687,27
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe189 812,85228 687,27
BAktywa obrotowe90 248 330,1378 430 782,06
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe68 972 211,2762 950 761,13
1Należności od jednostek powiązanych4 723 065,462 858 334,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 723 065,462 858 334,17
– do 12 miesięcy4 723 065,462 858 334,17
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek64 249 145,8160 092 426,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:63 191 736,7758 258 375,12
– do 12 miesięcy63 191 736,7758 258 375,12
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych737 913,25
c) inne1 057 409,041 096 138,59
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe20 377 385,6115 107 612,09
1Krótkoterminowe aktywa finansowe20 377 385,6115 107 612,09
a) w jednostkach powiązanych949 165,363 053 674,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki949 165,363 053 674,91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 428 220,2512 053 937,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 428 220,2512 053 937,18
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe898 733,25372 408,84
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem357 631 375,44348 638 553,91
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny120 944 350,02100 041 295,57
IKapitał (fundusz) podstawowy67 169 871,0067 169 871,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:106 471 540,27142 111 263,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)106 471 540,27142 111 263,33
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:-62 601 778,53-120 041 490,57
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto19 857 746,0210 801 651,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-9 953 028,74
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania236 687 025,42248 597 258,34
IRezerwy na zobowiązania9 733 146,739 809 926,32
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 731 652,008 026 980,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne230 761,2555 756,92
– długoterminowa203 192,7145 406,92
– krótkoterminowa27 568,5410 350,00
3Pozostałe rezerwy1 770 733,481 727 189,40
– długoterminowe445 794,22489 881,40
– krótkoterminowe1 324 939,261 237 308,00
IIZobowiązania długoterminowe85 982 169,37100 146 969,74
1Wobec jednostek powiązanych72 100,0072 100,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek85 910 069,37100 074 869,74
a) kredyty i pożyczki85 270 621,2599 119 319,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe639 448,12955 550,71
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe139 547 254,60137 418 805,12
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych118 900 156,66113 102 847,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:50 661 492,5450 801 557,31
– do 12 miesięcy50 661 492,5450 801 557,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne68 238 664,1262 301 290,04
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek20 539 941,4124 071 532,83
a) kredyty i pożyczki14 048 015,9014 001 098,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 672 980,522 481 978,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 021 905,104 196 919,86
– do 12 miesięcy3 021 905,104 196 919,86
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 029 564,63441 631,62
h) z tytułu wynagrodzeń584 418,70335 343,01
i) inne183 056,562 614 560,66
4Fundusze specjalne107 156,53244 424,94
IVRozliczenia międzyokresowe1 424 454,721 221 557,16
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 424 454,721 221 557,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 424 454,721 221 557,16
Pasywa razem357 631 375,44348 638 553,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:373 882 672,99356 668 586,74
– od jednostek powiązanych37 395 257,5129 240 774,24
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów372 785 662,33355 786 011,79
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 097 010,66882 574,95
BKoszty działalności operacyjnej-361 670 917,62-344 891 651,14
IAmortyzacja-3 044 441,52-3 440 997,49
IIZużycie materiałów i energii-2 239 239,88-4 583 427,20
IIIUsługi obce-342 935 906,15-323 109 202,70
IVPodatki i opłaty, w tym:-777 629,62-987 005,11
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-9 237 647,04-7 073 859,79
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-1 773 916,65-1 177 326,95
– emerytalne-710 498,41-414 815,04
VIIPozostałe koszty rodzajowe-761 998,03-3 801 481,44
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-900 138,73-718 350,46
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 211 755,3711 776 935,60
DPozostałe przychody operacyjne474 478,19470 839,13
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 678,87144 518,58
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne462 799,32326 320,55
EPozostałe koszty operacyjne-1 344 432,69-2 292 625,49
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-243 850,38-89 855,46
IIIInne koszty operacyjne-1 100 582,31-2 202 770,03
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 341 800,879 955 149,24
GPrzychody finansowe19 129 074,2613 090 410,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:18 926 666,819 875 660,08
AOd jednostek powiązanych, w tym:18 926 666,819 875 660,08
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale18 926 666,819 875 660,08
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:202 407,453 212 583,30
– od jednostek powiązanych87 295,592 756 805,32
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 166,67
HKoszty finansowe-8 475 991,11-9 521 141,48
IOdsetki, w tym:-8 475 294,00-7 661 877,06
– dla jednostek powiązanych-1 945 884,58-1 578 953,71
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-697,11-1 859 264,42
IZysk (strata) brutto (F+G–H)21 994 884,0213 524 417,81
JPodatek dochodowy-2 137 138,00-2 722 766,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)19 857 746,0210 801 651,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)100 041 295,57208 450 498,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach100 041 295,57208 450 498,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu67 169 871,0067 169 871,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu67 169 871,0067 169 871,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu142 111 263,33141 099 839,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-35 639 723,061 011 423,67
a) zwiększenie (z tytułu)1 011 423,67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 011 423,67
b) zmniejszenie (z tytułu)-35 639 723,06
– pokrycia straty
– reklasyfikacja zysków z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy-16 214 932,92
– wypłata dywidendy-19 424 790,14
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu106 471 540,27142 111 263,33
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-830 635,93
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny830 635,93
a) zwiększenie (z tytułu)830 635,93
– wycena instrumentów pochodnych zgodnie z wymogami stosowania rachunkowości zabezpieczeń830 635,93
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu-120 041 490,57
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych57 439 712,04-120 041 490,57
a) zwiększenie (z tytułu)74 639 854,96421 000,00
– program motywacyjny421 000,00
– reklasyfikacja zysków z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy16 214 932,92
– otrzymane odsetki od pożyczki1 714 880,43
– kompensata dywidendy z pożyczką56 394 403,61
– podatek dochodowy na zrealizowanych różnicach kursowych powstałych na kompensacie dywidendy z pożyczką i odsetkami315 638,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-17 200 142,92-120 462 490,57
– pożyczka udzielona właścicielowi-119 431 018,76
– wypłata zaliczki na dywidendę za 2018 rok-16 214 932,92
– przychody przyszłych okresów z tyułu naliczonych odsetek od pożyczki udzielonej właścicielowi4 092 921,38
– różnice kursowe od wyceny pożyczki udzielonej właścicielowi15 920,00-3 783 080,19
– PCC od II pożyczki udzielonej właścicielowi-856 864,00
– rozwiązanie rezerwy na program motywacyjny-421 000,00
– zapłacony podatek dochodowy od otrzymanych odsetek-325 827,00
– zapłacony podatek dochodowy od skompensowanych z dywidendą odsetek-254 303,00
– aktywo na podatek odroczony rozpoznany na wycenie pożyczki udzielonej właścicielowi-484 449,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu-62 601 778,53-120 041 490,57
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 801 651,811 011 423,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 801 651,8116 151 927,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 801 651,8116 151 927,94
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-10 801 651,81-16 151 927,94
– pokrycia straty z lat ubiegłych-15 140 504,27
– wypłaty dywidendy-10 801 651,81
– przeznaczenie na kapitał zapasowy-1 011 423,67
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-15 140 504,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-15 140 504,27
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)15 140 504,27
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto9 904 717,2810 801 651,81
Azysk netto19 857 746,0210 801 651,81
Bstrata netto
Codpisy z zysku-9 953 028,74
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)120 944 350,02100 041 295,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)120 944 350,02100 041 295,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 154 922,12-6 276 900,45
IZysk (strata) netto19 857 746,0210 801 651,81
IIKorekty razem-13 702 823,90-17 078 552,26
1Amortyzacja3 956 893,324 353 449,29
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych697,111 859 264,42
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-10 653 780,26-5 426 366,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-6 705,37544 811,62
5Zmiana stanu rezerw-509 339,20-69 552,27
6Zmiana stanu zapasów10 000,00
7Zmiana stanu należności-5 137 437,67-19 519 661,83
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 052 292,011 156 924,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-284 552,43-133 572,11
10Inne korekty-16 307,39146 150,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 154 922,12-6 276 900,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej22 634 303,76-14 121 816,47
IWpływy89 978 212,2772 142 945,19
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych36 993,63147 417,37
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:89 941 218,6471 995 527,82
a) w jednostkach powiązanych71 014 551,8362 119 867,82
b) w pozostałych jednostkach18 926 666,819 875 660,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach18 926 666,819 875 660,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-67 343 908,51-86 264 761,66
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-4 014 596,51-840 404,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-63 329 312,00-85 424 356,70
a) w jednostkach powiązanych-63 329 312,00-85 424 356,70
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)22 634 303,76-14 121 816,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-21 414 942,81-17 263 192,57
IWpływy3 371 665,2647 381 306,63
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki45 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe3 371 665,262 381 306,63
IIWydatki-24 786 608,07-64 644 499,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-42 787 085,22
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-14 122 925,68-11 778 908,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-235 407,13-754 170,66
8Odsetki-8 546 708,86-7 575 182,88
9Inne wydatki finansowe-1 881 566,40-1 749 152,44
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-21 414 942,81-17 263 192,57
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 374 283,07-37 661 909,49
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 374 283,07-37 661 909,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu12 053 937,1849 715 846,67
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:19 428 220,2512 053 937,18
– o ograniczonej możliwości dysponowania238 219,87244 424,94
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok24 105 875,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 522 142,15
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 766 632,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 741 595,69
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 157 060,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:8 387 547,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:5 908 783,52
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym14 194 521,00
K. Podatek dochodowy-2 696 959,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania finansowania za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki