Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KACZMAREK ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKaczmarek Electric Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo[Województwo]
Powiatwolsztyński
GminaWolsztyn
MiejscowośćWolsztyn
Adres
Kod krajuPL
Województwo[Województwo]
Powiatwolsztyński
GminaWolsztyn
UlicaGajewskich
Nr domu32
MiejscowośćWolsztyn
Kod pocztowy64-200
PocztaWolsztyn
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4643Z - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4652Z - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4647Z - sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
7712Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7733Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
4618Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000371343

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości za wyjątkiem zmian dotyczących korekty błędu opisanych w punkcie 25 dodatkowych informacji i objaśnień stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, które zostaną wykorzystane do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.
Jako wartość firmy od 2014 roku Spółka wykazuje także różnicę pomiędzy zapłaconą ceną a otrzymanymi składnikami z tytułu nabycia biznesu. Wartość firmy jest co roku analizowana pod kątem potencjalnej utraty wartości i porównywana do wartości bilansowej, która jest równa wartości początkowej pomniejszonej o późniejsze odpisy umorzeniowe.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 8%-50%
Wartość firmy 10%
Oprogramowanie 8%-50%
Inne 20%-50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5%-10%
Urządze
nia techniczne i maszyny, z wyłączeniem sprzętu komputerowego 7%-30%
Sprzęt komputerowy 15%-30%
Środki transportu 10%-20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
2.6 Inwestycje
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2.7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.8 Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
2.9 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2.10 Należności, roszczenia
i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.11 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:
- świadczenia wykonane na rzecz Spółki przez wykonawców, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy.
2.12 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są przykładowo na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- przyszłe wynagrodzenia pracownicze z tytułu premii uznaniowych.
Odprawy emerytalne:
Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu wiarygodnych szacunków oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.
2.13 Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz s
tratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2.14 Różnice kursowe
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018
EUR 4,3000
USD 3,7597
GBP 4,7895
31.12.2017
EUR 4,1709
USD 3,4813
GBP 4,7001
2.15 Instrumenty finansowe
2.15.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.15.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
2.15.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finanso
we, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2.15.4 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.5 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w  przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
2.15.7 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.16 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezp

ieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.17 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
2.18 Przychody i koszty odsetkowe
Przychody i koszty odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Inne koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty prowizji faktoringowych i w rachunku przepływów pieniężnych prezentowane w przepływach z działalności finansowej łącznie z odsetkami.
2.19 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
2.20 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe49 738 282,8231 674 191,63
IWartości niematerialne i prawne3 232 285,013 333 117,23
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy1 902 923,082 488 437,76
3Inne wartości niematerialne i prawne640 991,90844 679,47
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne688 370,03
IIRzeczowe aktywa trwałe39 575 826,1023 488 404,07
1Środki trwałe39 501 110,1221 909 880,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 465 617,002 465 617,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej26 770 485,9214 791 312,88
c) urządzenia techniczne i maszyny3 992 815,60589 452,45
d) środki transportu3 291 713,342 324 456,55
e) inne środki trwałe2 980 478,261 739 041,74
2Środki trwałe w budowie74 715,981 578 523,45
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe422 243,79320 368,70
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek422 243,79320 368,70
IVInwestycje długoterminowe3 373 286,122 448 850,43
1Nieruchomości89 551,6689 551,66
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 283 734,462 359 298,77
a) w jednostkach powiązanych2 781 030,001 678 430,00
– udziały lub akcje2 781 030,001 678 430,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach502 704,46680 868,77
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki502 704,46680 868,77
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 134 641,802 083 451,20
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 114 216,002 032 524,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe20 425,8050 927,20
BAktywa obrotowe160 444 688,77169 138 620,84
IZapasy56 720 589,1457 261 638,26
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary55 804 496,8256 894 591,52
5Zaliczki na dostawy i usługi916 092,32367 046,74
IINależności krótkoterminowe101 946 154,36108 413 487,28
1Należności od jednostek powiązanych23 873,64118 144,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:23 873,64118 144,93
– do 12 miesięcy23 873,64118 144,93
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek101 922 280,72108 295 342,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:100 895 558,30106 836 975,90
– do 12 miesięcy100 895 558,30106 836 975,90
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych650 601,001 191 991,63
c) inne376 121,42266 374,82
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 429 332,692 863 378,15
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 429 332,692 863 378,15
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach176 016,98165 545,95
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki176 016,98165 545,95
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 253 315,712 697 832,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 099 034,302 356 899,94
– inne środki pieniężne154 281,41340 932,26
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe348 612,58600 117,15
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem210 182 971,59200 812 812,47
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 077 730,9531 180 841,54
IKapitał (fundusz) podstawowy2 447 000,002 447 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:27 392 870,9424 263 939,54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-4 572 606,00
VIZysk (strata) netto2 810 466,014 469 902,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 105 240,64169 631 970,93
IRezerwy na zobowiązania7 352 994,582 450 874,65
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 345 652,001 696 960,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne587 811,46753 914,65
– długoterminowa138 703,7729 718,00
– krótkoterminowa449 107,69724 196,65
3Pozostałe rezerwy4 419 531,12
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 419 531,12
IIZobowiązania długoterminowe18 439 545,678 601 431,79
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek18 439 545,678 601 431,79
a) kredyty i pożyczki15 172 786,887 288 467,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 266 758,791 312 964,30
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe156 056 985,76158 226 469,60
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 315 164,872 596 616,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 315 164,872 596 616,56
– do 12 miesięcy1 315 164,872 596 616,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek154 741 820,89155 629 853,04
a) kredyty i pożyczki14 987 355,759 629 964,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe10 379 542,0710 113 552,11
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:122 008 118,50127 872 859,70
– do 12 miesięcy122 008 118,50127 872 859,70
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi259 978,50207 601,45
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 264 907,985 214 947,64
h) z tytułu wynagrodzeń1 710 726,511 451 528,79
i) inne2 131 191,581 139 398,96
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe255 714,63353 194,89
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe255 714,63353 194,89
– długoterminowe9 439,63122 714,63
– krótkoterminowe246 275,00230 480,26
Pasywa razem210 182 971,59200 812 812,47
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:553 878 971,55465 706 216,20
– od jednostek powiązanych151 184,32230 455,51
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 483 276,686 524 889,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów545 395 694,87459 181 326,90
BKoszty działalności operacyjnej-546 011 760,58-455 350 272,80
IAmortyzacja-2 681 859,78-2 328 230,70
IIZużycie materiałów i energii-3 078 656,00-2 447 219,29
IIIUsługi obce-51 897 983,34-39 866 154,93
IVPodatki i opłaty, w tym:-704 645,68-556 122,54
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-20 152 973,62-16 245 282,58
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-4 016 971,81-3 118 316,68
– emerytalne-1 851 999,57-1 525 551,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe-5 320 034,02-4 344 881,74
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-458 158 636,33-386 444 064,34
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 867 210,9710 355 943,40
DPozostałe przychody operacyjne896 765,22605 414,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych70 460,18
IIDotacje113 275,00113 275,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych97 638,25
IVInne przychody operacyjne615 391,79492 139,71
EPozostałe koszty operacyjne-2 156 129,25-2 865 824,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-9 394,78
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-65 473,91
IIIInne koszty operacyjne-2 156 129,25-2 790 955,45
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 607 846,948 095 533,97
GPrzychody finansowe261 844,96197 289,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:255 633,02161 566,69
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne6 211,9435 722,32
HKoszty finansowe-3 225 341,89-2 454 070,98
IOdsetki, w tym:-2 231 793,31-1 622 183,81
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-993 548,58-831 887,17
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 644 350,015 838 752,00
JPodatek dochodowy-833 884,00-1 368 850,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 810 466,014 469 902,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)26 608 235,5428 778 141,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach26 608 235,5428 778 141,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 447 000,002 447 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 447 000,002 447 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu24 263 939,5421 163 136,19
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 128 931,403 100 803,35
a) zwiększenie (z tytułu)3 128 931,403 100 803,35
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)3 128 931,403 100 803,35
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu27 392 870,9424 263 939,54
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 348 128,235 168 005,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 168 005,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 168 005,59
a) zwiększenie (z tytułu)2 245 424,23
podział zysku z lat ubiegłych2 245 424,23
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-4 469 902,00-5 168 005,59
przeniesienie na kapitał zapasowy-3 128 931,40-3 100 803,35
wypłata dywidendy-1 340 970,60-2 067 202,24
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-2 224 477,77
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 348 128,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 348 128,23
a) zwiększenie (z tytułu)
korekta błędu
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
korekta błędów podstawowych (przeniesienie do straty z lat ubiegłych)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 348 128,23
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 572 606,00
6Wynik netto2 810 466,014 469 902,00
Azysk netto2 810 466,014 469 902,00
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 077 730,9531 180 841,54
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)28 077 730,9529 839 870,94
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 190 237,944 805 903,08
IZysk (strata) netto2 810 466,014 469 902,00
IIKorekty razem3 379 771,93336 001,08
1Amortyzacja3 267 374,462 913 745,38
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 706 811,621 481 780,97
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-70 460,189 394,78
5Zmiana stanu rezerw-743 072,07130 141,06
6Zmiana stanu zapasów541 049,12-10 048 435,89
7Zmiana stanu należności6 439 657,83-39 437 431,97
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-8 937 008,5645 613 877,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych175 419,71-327 070,75
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 190 237,944 805 903,08
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-15 090 621,86-6 380 997,84
IWpływy532 680,36418 901,96
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych150 711,2380 895,09
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:381 969,13338 006,87
a) w jednostkach powiązanych60 000,00
b) w pozostałych jednostkach321 969,13338 006,87
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych167 693,28210 019,67
– odsetki154 275,85127 987,20
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-15 623 302,22-6 799 899,80
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-14 526 602,22-6 799 899,80
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-1 096 700,00
a) w jednostkach powiązanych-676 800,00
b) w pozostałych jednostkach-419 900,00
– nabycie aktywów finansowych-419 900,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-15 090 621,86-6 380 997,84
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej7 455 867,431 907 338,17
IWpływy19 272 499,3711 402 376,76
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki19 272 499,379 003 212,92
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 399 163,84
IIWydatki-11 816 631,94-9 495 038,59
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 048 167,10-2 067 202,24
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-6 030 788,62-4 598 223,81
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-1 735 333,38-1 219 250,19
8Odsetki-2 861 087,47-1 609 768,17
9Inne wydatki finansowe-141 255,37-594,18
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)7 455 867,431 907 338,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 444 516,49332 243,41
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 444 516,49332 243,41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 697 832,202 365 588,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 253 315,712 697 832,20
– o ograniczonej możliwości dysponowania96 252,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 644 350,013 092 483,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:776 621,18650 427,00126 194,18189 657,35
Otrzymana dotacja113 275,00113 275,00art 17 ust 1 pkt 21 lit …113 275,00
Wyksięgowanie należności (kwota Vat, dla której zrobiono ulgę na złe długi)12 284,6712 284,67art 12 ust 4 pkt 9 lit …71 910,35
Podwyższenie kapitałów w jednostce zależnej, poprzez aport udziałów530 000,00530 000,00art 7b ust 1 pkt 2 lit …
Sprzedaż udziałów111 300,00111 300,00art 7b ust 1 pkt 3a lit …
Przychody z praw majątkowych9 127,009 127,00art 7b ust 1 pkt 6a lit …
pozostałe 634,51634,514 472,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 836 375,412 836 375,413 248 676,30
Odpis aktualizujący należności1 300 892,731 300 892,73art 12 ust 1 pkt 4d lit …404 165,16
Odpis aktualizujący towar963 123,00963 123,00art 12 ust 1 pkt 4d lit …1 312 663,48
Naliczone, nieotrzymane odsetki od należności24 702,4424 702,44art 12 ust 4 pkt 2 lit …
Naliczone kary umowne, odszkodowania a nieotrzymane98 149,9198 149,91art 12 ust 3e pkt … lit …258 406,75
Faktury korekty sprzedaży z roku następnego, ujęte w księgach rachunkowych roku bieżącego pomniejszone o faktury korekty sprzedaży z roku bieżącego, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych301 671,37301 671,37art 12 ust 3j pkt … lit …1 273 440,91
pozostałe 147 835,96147 835,96
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:123 824,01123 824,0176 102,56
Różnice kursowe16 454,4016 454,40art 12 ust 1 pkt 1 lit …-69 550,06
Otrzymane kary umowne, odszkodowania102 816,38102 816,38art 12 ust 3e pkt … lit …102 457,50
Faktury korekty sprzedaży z roku bieżącego, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłychart 12 ust 3j pkt … lit …
pozostałe 4 553,234 553,2343 195,12
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 080 648,13703 413,55377 234,58429 883,08
Wyksięgowanie należności (kwota Vat)7 698,337 698,33art 16 ust 1 pkt 46 lit …21 536,40
Przekazane darowizny35 311,8935 311,89art 16 ust 1 pkt 14 lit …132 485,57
Odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych1 276,001 276,00art 16 ust 1 pkt 21 lit …10,00
Wpłat na PFRON99 999,0099 999,00art 16 ust 1 pkt 36 lit …82 737,00
Składki na ubezpieczenie samochodu19 866,4419 866,44art 16 ust 1 pkt 49 lit …13 525,33
Koszty reprezentacji127 156,10127 156,10art 16 ust 1 pkt 28 lit …104 204,53
Podwyższenie kapitałów w jednostce zależnej, poprzez aport udziałów560 000,00560 000,00art 7b ust 2 pkt … lit …
Sprzedaż udziałów134 200,00134 200,00art 7b ust 3a pkt … lit …
Koszty pośrednie przypadające do przychodów z zysków kapitałowych9 213,559 213,55art 15 ust 2b pkt … lit …
pozostałe 85 926,8285 926,8275 384,25
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 723 337,273 723 337,278 356 381,29
Odpis aktualizujący należności702 423,31702 423,31art 16 ust 1 pkt 26a lit …1 065 944,40
Odpis aktualizujący towar865 484,76865 484,76art 16 ust 1 pkt 26a lit …1 378 137,39
Rezerwa na urlopy, premie i odprawę emerytalną1 094 627,461 094 627,46art 16 ust 1 pkt 27 lit …1 225 499,09
Amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymiart 16 ust 1 pkt 48 lit …692 622,99
Wartość utworzonych rezerw na koszty122 811,06122 811,06art 16 ust 1 pkt 27 lit …2 982 870,60
Naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań156 539,40156 539,40art 16 ust 1 pkt 11 lit …620,08
Koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 oraz koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek781 451,28781 451,28art 16 ust 1 pkt 57 lit …675 616,84
Faktury korekty kosztu otrzymane w roku bieżącym, po pomniejszeniu o faktury korekty kosztu otrzymane w roku następnymart 15 ust 4i pkt … lit …335 069,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 936 540,793 936 540,791 001 309,60
Wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana pierwotnie bez pośrednictwa rachunku płatniczego462 807,28462 807,28art 15d ust 1 pkt … lit …-458 794,55
Wartość zrealizowanych rezerw na koszty1 237 699,321 237 699,32art 15 ust 4e pkt … lit …112 374,24
Koszty wypłaconych świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 oraz koszty opłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek675 616,84675 616,84art 16 ust 1 pkt 57 lit …446 592,56
Rozwiązanie rezerwy na urlopy, premie1 221 175,091 221 175,09art 15 ust 4e pkt … lit …1 047 982,75
Zapłacone odsetki620,08620,08art 16 ust 1 pkt 11 lit …10 756,76
Faktury korekty kosztu otrzymane w roku bieżącym, po pomniejszeniu o faktury korekty kosztu otrzymane w roku następnym312 907,03312 907,03art 15 ust 4i pkt … lit …
pozostałe 19 991,3419 991,34-157 602,16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 022 622,007 515 207,00
K. Podatek dochodowy194 298,001 427 889,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki