Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ELTOR-ELBUD S.A.
Siedziba
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Miejscowość Lublin
Adres
Kod kraju PL
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Ulica Diamentowa
Nr domu 2
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-447
Poczta Lublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000367138

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do wartości dopuszczonej prawem podatkowym (obecnie 10.000,00 zł) amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Zarząd może podjąć decyzję o dokonywaniu odpisów liniowych amortyzacyjnych od poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej niż 10.000,00 zł.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości: 1) składniki majątku trwałego wycenione są według cen nabycia, wytworzenia powiększonych o koszt zakupu, montażu i transportu, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, składniki majątkowe o wartości poniżej 10.000,00 zł mogą zostać odpisane w koszty w momencie zakupu 2) zapasy materiałów w cenach zakupu, 3) należności w wartości nominalnej, 4) kapitały własne w wartości nominalnej, 5) zobowiązania w wartości nominalnej, 6) pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Metoda ustalania wyniku z działalności operacyjnej Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między (art. 42 ust. 2 ustawy): przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, albo zakupu powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych (zarządu), sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży powstają w wyniku realizacji, zawieranych przez jednostkę, umów sprzedaży. Według przepisów ustawy o podatku dochodowym, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego, chyba że bank, z którego usług korzysta jednostka zastosował inny kurs. Jednostka, osiągając przychody ze sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, ponosi koszty związane z tymi przychodami. Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej jednostki. Jednostka stosuje następujący sposób ewidencji i rozliczania kosztów: Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach Zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", a także na kontach Zespołu 5. Pozostałe koszty i przychody operacyjne Pozostałe koszty i przychody operacyjne to - w myśl art. 3 pkt. 32 ustawy - koszty i przychody związane pośrednio z działalnością jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, c) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających koszty, d) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, e) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe, f) z odszkodowaniami, karami i grzywnami, g) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Ustalenie wyniku z działalności operacyjnej Przychód netto ze sprzedaży (produktów, towarów, materiałów) (±) Zmiana stanu produktów (zwiększenie

stanu produktów - wartość dodatnia, zmniejszenie stanu produktów - wartość ujemna) + Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - Koszty działalności operacyjnej (koszty według układu rodzajowego) - Wartość sprzedanych materiałów i towarów według cen zakupu (nabycia) Zysk lub strata na sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne Zysk lub strata z działalności operacyjnej Metoda ustalania zysku (straty) z działalności gospodarczej Wynik operacji finansowych jednostki to - zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - różnica między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, wchodzących w skład ceny nabycia towarów lub kosztu wytworzenia produktów, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt. 2 ustawy. Przychodami finansowymi w jednostce są między innymi: odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności, wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, wartość wniesionego aportu według wyceny w umowie spółki, dodatnie różnice kursowe od należności, ujemne różnice kursowe od zobowiązań, przywrócenie utraconej wartości inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek, zrealizowane przychody finansowe podlegające rozliczeniu w czasie. Koszty finansowe Do kosztów finansowych jednostka zalicza w szczególności: odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, raty kosztów finansowych podlegających rozliczeniu w czasie, wartość w cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów, wartościowych oraz koszty związane z ich sprzedażą, wartość księgową wniesionego aportu, ujemne różnice kursowe od należności, dodatnie różnice kursowe od zobowiązań, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek lub udzielonych pożyczek. Ustalenie zysku (straty) brutto Zysk lub strata z działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe. Zysk lub strata brutto Podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Obowiązkowe obciążenia zysku brutto obejmują: a)podatek dochodowy od osób prawnych w części bieżącej i odroczonej b)inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Ustalenie zysku (straty) netto Zysk lub strata brutto - Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy, inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego) Zysk lub strata netto. Ustalenie zysku (straty) netto Zysk lub strata brutto - Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy, inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego) Zysk lub strata netto

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka przyjmuje za własne wzory sprawozdania finansowego zawarte w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, stosując wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 190 597,64 700 648,75
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 598 599,84 601 987,61
1 Środki trwałe 598 599,84 601 987,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 277 859,30 297 465,97
d) środki transportu 318 967,87 299 343,90
e) inne środki trwałe 1 772,67 5 177,74
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 591 997,80 98 661,14
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 433,00 77 873,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 7 564,80 20 788,14
B Aktywa obrotowe 9 433 037,36 8 063 827,06
I Zapasy 5 988 136,50 3 275 787,42
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku 5 305 000,00 3 270 000,00
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 683 136,50 5 787,42
II Należności krótkoterminowe 3 348 703,07 4 729 004,69
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 348 703,07 4 729 004,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 759 811,08 3 665 258,68
– do 12 miesięcy 2 759 311,56 3 643 413,00
– powyżej 12 miesięcy 499,52 21 845,68
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 530 767,02 1 047 017,05
c) inne 58 124,97 16 728,96
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 56 641,23 915,54
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 56 641,23 915,54
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 641,23 915,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 56 641,23 915,54
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 556,56 58 119,41
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 10 623 635,00 8 764 475,81
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 13 917,09 802 331,60
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 250 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 552 331,60 1 735 501,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -1 038 414,51 -1 183 170,36
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 609 717,91 7 962 144,21
I Rezerwy na zobowiązania 75 287,00 69 572,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 287,00 69 572,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 190 465,36 150 355,26
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 190 465,36 150 355,26
a) kredyty i pożyczki 99 222,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 91 242,43 150 355,26
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 10 343 965,55 7 742 216,95
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10 343 965,55 7 742 216,95
a) kredyty i pożyczki 3 394 735,40 2 671 783,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 200 349,47 97 442,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 314 667,24 4 328 440,92
– do 12 miesięcy 6 301 807,59 4 315 581,27
– powyżej 12 miesięcy 12 859,65 12 859,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 280 174,26 234 414,27
h) z tytułu wynagrodzeń 121 685,57 104 727,54
i) inne 32 353,61 305 407,41
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 10 623 635,00 8 764 475,81
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13 738 169,92 10 522 250,55
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 734 956,11 9 264 062,29
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2 003 213,81 1 258 188,26
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 13 844 946,74 11 150 816,58
I Amortyzacja 153 035,44 166 682,38
II Zużycie materiałów i energii 7 223 614,18 5 924 956,84
III Usługi obce 3 905 961,37 2 635 543,17
IV Podatki i opłaty, w tym: 19 028,20 35 389,39
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 848 987,69 1 707 594,49
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 345 874,26 317 765,45
– emerytalne 148 425,73 135 260,47
VII Pozostałe koszty rodzajowe 348 445,60 362 884,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -106 776,82 -628 566,03
D Pozostałe przychody operacyjne 132 699,36 85 066,98
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 913,27 6 851,02
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 113 786,09 78 215,96
E Pozostałe koszty operacyjne 1 353 708,56 495 720,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 294 809,87
III Inne koszty operacyjne 58 898,69 495 720,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 327 786,02 -1 039 219,05
G Przychody finansowe 40,05 75,93
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 40,05 74,13
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 1,80
H Koszty finansowe 211 513,54 154 773,24
I Odsetki, w tym: 179 304,77 120 904,24
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 32 208,77 33 869,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 539 259,51 -1 193 916,36
J Podatek dochodowy -500 845,00 -10 746,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 038 414,51 -1 183 170,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 802 331,60 1 985 501,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 802 331,60 1 985 501,96
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250 000,00 250 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 250 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 250 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 735 501,96 1 625 830,80
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1 183 170,36 109 671,16
a) zwiększenie (z tytułu) 109 671,16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
podziału zysku 109 671,16
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 183 170,36
– pokrycia straty 1 183 170,36
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 552 331,60 1 735 501,96
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 183 170,36 109 671,16
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 109 671,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 109 671,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 109 671,16
podziału zysku 109 671,16
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 183 170,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 183 170,36
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) -1 183 170,36
pokrycia kapitałem zapasowym -1 183 170,36
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -1 038 414,51 -1 183 170,36
A zysk netto
B strata netto -1 038 414,51 -1 183 170,36
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 917,09 802 331,60
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 917,09 802 331,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -731 290,03 92 330,87
I Zysk (strata) netto -1 038 414,51 -1 183 170,36
II Korekty razem 307 124,48 1 275 501,23
1 Amortyzacja 153 035,44 166 682,38
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 179 304,77 120 904,24
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw 5 715,00 -19 647,00
6 Zmiana stanu zapasów -2 712 349,08 -1 210 406,42
7 Zmiana stanu należności 1 380 301,62 -616 773,02
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 775 890,54 2 804 028,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -474 773,81 30 712,74
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -731 290,03 92 330,87
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2 554,22 1 376,54
I Wpływy 47 879,68 15 726,02
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 879,68 15 726,02
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 45 325,46 14 349,48
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 325,46 14 349,48
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2 554,22 1 376,54
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 784 461,50 -94 308,91
I Wpływy 1 072 174,45 2 451 715,82
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 250 000,00
2 Kredyty i pożyczki 822 174,45 2 451 715,82
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 287 712,95 2 546 024,73
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 299 500,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 108 408,18 125 620,49
8 Odsetki 179 304,77 120 904,24
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 784 461,50 -94 308,91
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 55 725,69 -601,50
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 55 725,69 -601,50
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 915,54 1 517,04
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 56 641,23 915,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania 6 046,94
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 539 259,51 -1 193 916,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 194 682,60 194 682,60 163 122,96
Wydatki związane z reprezentacją 1 968,05 1 968,05 art 16 ust 1 pkt 28 2 643,76
Amortyzacja bilansowa składników majątku użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego ujętego w księgach jako finansowy 98 190,43 98 190,43 art 17b ust 1 103 401,37
Składki PFRON 13 506,00 13 506,00 art 16 ust 1 pkt 36 33 157,00
Odsetki leasing finansowy (od umów leasingu operacyjnego ujętego w księgach jako finansowy) 9 943,25 9 943,25 art 17b ust 1 13 732,19
Wartość pozostała sprzedanych składników majątku amortyzacja tylko bilansowa użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego ujętego w księgach jako finansowy 23 931,64 23 931,64 art 17b ust 1
Odsetki od umów pożczek naliczone na dzień bilansowy - a nie zapłacone 15 678,10 15 678,10 art 15 ust 4e
Różnice kursowe nkup 30,66 30,66 art 15a ust 1
AC samochodu od wartości powyżej 20 000 EURO 2 712,81 2 712,81 art 16 ust 1 pkt 49 2 171,38
Odsetki budżetowe 3 353,80 3 353,80 art 16 ust 1 pkt 21 1 533,06
Przeterminowane należności z tytułu nadpłat zobowiązań art 16 ust 1 pkt 20 6 478,03
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu 775,10 775,10 art 16 ust 1 pkt 46 6,17
Odsetki od wypłaconej dywidendy za rok 2015 24 356,16 24 356,16 art 16 ust 1 pkt 13a
pozostałe 236,60 236,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 383 589,30 383 589,30 131 555,94
Składki ZUS ostatnie miesiące roku stanowiące koszt w momencie zapłaty 54 729,85 54 729,85 art 15 ust 4h 77 377,93
Składki ZUS pracodawcy (układ ratalny) roku stanowiące koszt w momencie zapłaty 89 890,16 89 890,16 art 15 ust 4h
Składki ZUS pracownika (układ ratalny) roku stanowiące koszt w momencie zapłaty 44 363,53 44 363,53 art 16 ust 1 pkt 57a
Niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe - stanowiące koszt w momencie zapłaty 29 778,00 29 778,00 art 16 ust 1 pkt 57 20 847,00
Niewypłacone do 10.01. roku następnego wynagrodzenia osobowe za grudzień - stanowiące koszt w momencie zapłaty 138 858,98 138 858,98 art 16 ust 1 pkt 57 9 500,00
Ekwiwalent za pranie za grudzień stanowiący koszt w momencie zapłaty (10.01.2018) 751,55 751,55 art 16 ust 1 pkt 57 715,64
Delegacje za grudzień stanowiące koszt w momencie zapłaty 25 217,23 25 217,23 art 16 ust 1 pkt 57 23 115,37
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 131 555,94 131 555,94 83 286,81
Składki ZUS ostatnie miesiące roku stanowiące koszt w momencie zapłaty 77 377,93 77 377,93 art 15 ust 4h 35 637,98
Niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe - stanowiące koszt w momencie zapłaty 20 847,00 20 847,00 art 16 ust 1 pkt 57 17 762,56
Niewypłacone do 10.01. roku następnego wynagrodzenia osobowe za grudzień - stanowiące koszt w momencie zapłaty 9 500,00 9 500,00 art 16 ust 1 pkt 57
Ekwiwalent za pranie za grudzień stanowiący koszt w momencie zapłaty (10.01.2018) 715,64 715,64 art 16 ust 1 pkt 57 693,19
Delegacje za grudzień stanowiące koszt w momencie zapłaty 23 115,37 23 115,37 art 16 ust 1 pkt 57 29 193,08
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -136 664,44 -136 664,44 -161 175,66
Koszty leasingu operacyjnego ujętego w ksiegach jako finansowy -136 664,44 -136 664,44 art 17b ust 1 -161 175,66
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 229 207,99 -1 143 699,93
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

inf dod 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki