Szczegóły spółki

Nazwa ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
NIP 9462614155
REGON 060681720
KRS 0000367138
Adres ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Telefon 814 417 474
Faks 814 417 474
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.91 1.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 9.92 762.35
Płynność bieżąca (CR) 1.04 0.91
Płynność szybka (QR) 0.62 0.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 9.92 762.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.24% -7.56%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -147.47% -7461.43%
Rentowność aktywów (ROA) -13.5% -9.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-18 117/2020 68 28349
Poz. 28349. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO-
ŚCI w Lublinie. KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt IX GUp 25/20.
[BMSiG-28023/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upa-
dłościowego Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie (sygn. akt IX GUp 25/20) został sporządzony i złożony do
akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyń-
skiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład
masy upadłości Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Lublinie.Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodni
a od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu
i ukończeniu.
Poz. 28349. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO-
ŚCI w Lublinie. KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt IX GUp 25/20.
[BMSiG-28023/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upa-
dłościowego Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie (sygn. akt IX GUp 25/20) został sporządzony i złożony do
akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyń-
skiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład
masy upadłości Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Lublinie.Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodni
a od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu
i ukończeniu.
2020-04-29 83/2020 11 19739
Poz. 19739. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO-
ŚCI w Lublinie. KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt
IX GU 644/19.
[BMSiG-19353/2020]

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2020 r., wydanym w spra-
wie sygn. akt IX GU 644/19, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił
upadłość Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000367138; uznał postępowanie upadło-
ściowe Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie za
główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382
ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
(Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); wezwał
wierzycieli upadłego Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukaza-
nia się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności
Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują
prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieru-
chomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujaw-
nione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia
Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku Dariusza Segita, zastępcę Sędziego komisarza w oso-
bie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka
masy upadłości w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek,
numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.
Poz. 19739. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁO-
ŚCI w Lublinie. KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt
IX GU 644/19.
[BMSiG-19353/2020]

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2020 r., wydanym w spra-
wie sygn. akt IX GU 644/19, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił
upadłość Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubli-
nie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000367138; uznał postępowanie upadło-
ściowe Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie za
główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382
ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
(Dz. U. UE. L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); wezwał
wierzycieli upadłego Eltor-Elbud Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukaza-
nia się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności
Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują
prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieru-
chomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujaw-
nione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia
Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku Dariusza Segita, zastępcę Sędziego komisarza w oso-
bie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka
masy upadłości w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek,
numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.
2020-01-28 18/2020 41 4477
Poz. 4477. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt IX GU 644/19.
[BMSiG-3872/2020]

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika Eltor-Elbud
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie poprzez ustanowienie
tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Adaminy Partyc-
kiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.
Poz. 4477. ELTOR-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie.
KRS 0000367138. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt IX GU 644/19.
[BMSiG-3872/2020]

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika Eltor-Elbud
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie poprzez ustanowienie
tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Adaminy Partyc-
kiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki