Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMARKANDA S.A.
Siedziba
WojewództwoPodlaskie
PowiatM.Białystok
GminaM.Białystok
MiejscowośćBiałystok
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPodlaskie
PowiatM.Białystok
GminaM.Białystok
UlicaWiejska
Nr domu4B
MiejscowośćBiałystok
Kod pocztowy15-352
PocztaBiałystok
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4719Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000366782

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Aktywa obrotowe
a) zapasy :
- surowce, materiały, towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności –w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym.
Kredyty i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 843 240,866 308 563,60
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 489 740,865 832 338,68
1Środki trwałe7 602 842,675 778 138,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 102 354,11598 958,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 074 871,314 708 392,06
c) urządzenia techniczne i maszyny311 408,77314 966,68
d) środki transportu
e) inne środki trwałe114 208,48155 821,78
2Środki trwałe w budowie886 898,1954 200,05
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe122 724,92
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek122 724,92
IVInwestycje długoterminowe353 500,00353 500,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe353 500,00353 500,00
a) w jednostkach powiązanych353 500,00353 500,00
– udziały lub akcje353 500,00353 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 477 298,405 099 621,24
IZapasy3 348 041,903 106 396,49
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary3 348 041,903 106 396,49
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 084 280,45884 814,84
1Należności od jednostek powiązanych33 969,31748,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:33 969,31748,34
– do 12 miesięcy33 969,31748,34
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 050 311,14884 066,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:812 732,21754 035,76
– do 12 miesięcy812 732,21754 035,76
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne237 578,93130 030,74
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe996 755,501 057 681,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe996 755,501 057 681,87
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne996 755,501 057 681,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach502 955,50520 581,87
– inne środki pieniężne493 800,00537 100,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe48 220,5550 728,04
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne375 000,00
Aktywa razem14 320 539,2611 783 184,84
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 265 881,474 613 378,82
IKapitał (fundusz) podstawowy625 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 613 378,821 947 608,06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 027 502,651 665 770,76
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 054 657,797 169 806,02
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 948 193,001 981 526,00
1Wobec jednostek powiązanych220 000,00220 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 728 193,001 761 526,00
a) kredyty i pożyczki1 728 193,001 761 526,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 060 964,795 188 280,02
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych324 249,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:324 249,31
– do 12 miesięcy324 249,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 736 715,485 188 280,02
a) kredyty i pożyczki2 818 149,372 015 538,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe73 680,85118 383,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 807 464,302 125 533,34
– do 12 miesięcy1 807 464,302 125 533,34
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych728 580,68653 662,39
h) z tytułu wynagrodzeń304 185,45267 813,31
i) inne4 654,837 348,85
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe45 500,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe45 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe45 500,00
Pasywa razem14 320 539,2611 783 184,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 247 977,6846 292 215,11
– od jednostek powiązanych213 233,16212 705,43
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 759 854,712 263 220,70
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów51 488 122,9744 028 994,41
BKoszty działalności operacyjnej51 907 550,9644 472 997,89
IAmortyzacja388 407,30363 402,56
IIZużycie materiałów i energii878 037,20785 919,24
IIIUsługi obce2 822 293,252 816 896,41
IVPodatki i opłaty, w tym:290 498,92159 267,09
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 720 164,943 481 252,59
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:960 575,68719 402,99
– emerytalne459 011,22330 591,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe378 082,23353 041,67
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów41 469 491,4435 793 815,34
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 340 426,721 819 217,22
DPozostałe przychody operacyjne578 427,03632 138,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 939,04200 765,26
IIDotacje2 903,2811 210,46
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne551 584,71420 163,03
EPozostałe koszty operacyjne169 474,63158 708,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne169 474,63158 708,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 749 379,122 292 647,87
GPrzychody finansowe3 845,241 899,97
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 845,241 899,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe216 420,71207 399,08
IOdsetki, w tym:216 420,71207 399,08
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 536 803,652 087 148,76
JPodatek dochodowy509 301,00421 378,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 027 502,651 665 770,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 613 378,822 947 608,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 613 378,822 947 608,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-375 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)375 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)375 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu625 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 947 608,06995 294,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 665 770,76952 313,29
a) zwiększenie (z tytułu)1 665 770,76952 313,29
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 665 770,76952 313,29
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 613 378,821 947 608,06
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 665 770,76952 313,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 665 770,76952 313,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 665 770,76952 313,29
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 665 770,76952 313,29
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy1 665 770,76952 313,29
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 027 502,651 665 770,76
Azysk netto2 027 502,651 665 770,76
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 265 881,474 613 378,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 265 881,474 613 378,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 448 944,45902 707,66
IZysk (strata) netto2 027 502,651 665 770,76
IIKorekty razem421 441,80-763 063,10
1Amortyzacja388 407,30363 402,56
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych205 499,11
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)212 575,47
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-23 939,04-200 765,26
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-241 645,41-454 629,20
7Zmiana stanu należności-199 465,61-107 420,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów114 776,68-138 634,82
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych48 007,49-307 790,57
10Inne korekty122 724,92-122 724,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 448 944,45902 707,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 018 025,20-999 090,17
IWpływy27 784,28337 916,23
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych23 939,04336 016,26
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 845,241 899,97
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach3 845,241 899,97
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki3 845,241 899,97
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 045 809,481 337 006,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 045 809,481 337 006,40
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 018 025,20-999 090,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej508 154,38602 041,35
IWpływy769 277,68851 879,65
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki769 277,68851 879,65
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki261 123,30249 838,30
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych44 702,5942 439,22
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki216 420,71207 399,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)508 154,38602 041,35
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-60 926,37505 658,84
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-60 926,37505 658,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 057 681,87552 023,03
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:996 755,501 057 681,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 536 803,652 087 148,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:40 117,0425 483,60
pozostałe 40 117,0425 483,60
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:25 483,6018 241,77
pozostałe 25 483,6018 241,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:120 628,5170 780,50
pozostałe 120 628,5170 780,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:250 168,41212 435,52
pozostałe 250 168,41212 435,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:212 435,52145 341,77
pozostałe 212 435,52145 341,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 680 532,002 217 781,00
K. Podatek dochodowy509 301,00421 378,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zalacznik nr 1- podatek 2018

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki