Szczegóły spółki

Nazwa MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5423185239
REGON 200396115
KRS 0000366782
Adres ul. Wiejska 4B/1, 15-352 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.56
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.55 1.29
Płynność bieżąca (CR) 0.98 0.9
Płynność szybka (QR) 0.38 0.35
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.55 1.29
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.6% 3.74%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 36.11% 32.36%
Rentowność aktywów (ROA) 14.14% 14.16%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-03 107/2020 29 24946
Poz. 24946. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-24845/2020]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4 B/1,
15-352 Białystok, KRS 0000366782, NIP 5423185239, na
podstawie art. 399 w zw. 402 § 1 KSH oraz Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień
26 czerwca 2020 r., na godz. 830, w Kancelarii Notarialnej
Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legionowej 28 lok. 701
w Białymstoku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozda-
    nia finansowego i Zarządu z działalności Spółki za rok
    2019,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2019,
  c) przeznaczenia zysku,
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 r.,
  e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kaden-
   cję,
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Poz. 24946. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-24845/2020]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4 B/1,
15-352 Białystok, KRS 0000366782, NIP 5423185239, na
podstawie art. 399 w zw. 402 § 1 KSH oraz Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień
26 czerwca 2020 r., na godz. 830, w Kancelarii Notarialnej
Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legionowej 28 lok. 701
w Białymstoku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podej-
  mowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozda-
    nia finansowego i Zarządu z działalności Spółki za rok
    2019,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    2019,
  c) przeznaczenia zysku,
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 r.,
  e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kaden-
   cję,
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
2019-06-06 109/2019 19 29781
Poz. 29781. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-29609/2019]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, KRS 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, na podstawie art. 399 w zw. 402 § 1 KSH
oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 900, w Kancelarii Nota-
rialnej Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legionowej 28
lok. 701 w Białymstoku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności
   do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
   b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
    finansowego i Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
    za rok 2018,
   c) przeznaczenia zysku,   d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków 2018 r.,
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
   f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną
     kadencję,
   g) zgody na zakup działek pod lokalizację nowych skle-
     pów - w miejscowości Rudka i Radziłów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Poz. 29781. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-29609/2019]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, KRS 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, na podstawie art. 399 w zw. 402 § 1 KSH
oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 900, w Kancelarii Nota-
rialnej Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legionowej 28
lok. 701 w Białymstoku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności
   do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
   b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
    finansowego i Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
    za rok 2018,
   c) przeznaczenia zysku,   d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków 2018 r.,
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
   f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną
     kadencję,
   g) zgody na zakup działek pod lokalizację nowych skle-
     pów - w miejscowości Rudka i Radziłów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4 B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
2018-07-03 127/2018 18 28968
Poz. 28968. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-28631/2018]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4B/1,
15-352 Białystok, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS, 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, działając na podstawie działając na
podstawie art. 456 § 1 i art. 455 Kodeksu Spółek Handlo-
wych, niniejszym ogłasza, że Uchwałą nr 13/21/06/2018
z dnia 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umo-
rzyło 37.500 akcji serii A o numerach od 016251 do 035000
oraz o numerach od 066251 do 085000, o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej
375.000,00 zł.

Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenia kapitału zakłado-
wego Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 625.000,00 zł,
tj. o kwotę 375.000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, aby
w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili na ww. adres siedziby roszczenia
względem Spółki celem ich zaspokojenia lub zabezpieczenia.

                       Prezes Zarządu
                     Andrzej Bednarczyk
                      Członek Zarządu
                     Małgorzata Cichocka
Poz. 28968. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-28631/2018]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4B/1,
15-352 Białystok, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS, 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, działając na podstawie działając na
podstawie art. 456 § 1 i art. 455 Kodeksu Spółek Handlo-
wych, niniejszym ogłasza, że Uchwałą nr 13/21/06/2018
z dnia 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umo-
rzyło 37.500 akcji serii A o numerach od 016251 do 035000
oraz o numerach od 066251 do 085000, o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej
375.000,00 zł.

Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenia kapitału zakłado-
wego Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 625.000,00 zł,
tj. o kwotę 375.000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, aby
w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili na ww. adres siedziby roszczenia
względem Spółki celem ich zaspokojenia lub zabezpieczenia.

                       Prezes Zarządu
                     Andrzej Bednarczyk
                      Członek Zarządu
                     Małgorzata Cichocka
2018-05-30 104/2018 31 22976
Poz. 22976. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-22554/2018]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4B/1,
15-352 Białystok, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bia-
łymstoku, XII Wydział, KRS 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, działając na podstawie art. 399 w zw. 402
§ 1 KSH oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie na dzień 21 czerwca 2018 r., na godz. 900, w Kance-
larii Notarialnej Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legiono-
wej 28 lok. 701 w Białymstoku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
     2017,    b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
    c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozda-
      nia finansowego i sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok 2017,
    c) przeznaczenia zysku,
    d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017,
    e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok
      2017,
    f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną
      kadencję,
    g) zakupu działki w miejscowości Wizna,
    h) umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
      zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz uchwale-
      nia teksu jednolitego Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 3:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, tj. akcje
serii A od numeru 000001 (jeden) do numeru 100000 (sto
tysięcy)”

- zostanie zastąpione nowym brzmieniem o następującej tre-
ści:
„Kapitał zakładowy wynosi 625.000 zł (sześćset dwadzieścia
pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 62.500 (sześćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nomi-
nalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, tj. akcje serii A od numeru
000001 (jeden) do numeru 016250 (szesnaście tysięcy dwie-
ście pięćdziesiąt) oraz od numeru 035001 (słownie trzydzieści
pięć tysięcy jeden) do numeru 066250 (sześćdziesiąt sześć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt) oraz od numeru 085001 (osiem-
dziesiąt pięć tysięcy jeden) do numeru 100000 (sto tysięcy)”.

  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.
Poz. 22976. MARKANDA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0000366782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2010 r.
[BMSiG-22554/2018]

Zarząd MARKANDA S.A. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4B/1,
15-352 Białystok, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bia-
łymstoku, XII Wydział, KRS 0000366782, NIP 5423185239,
REGON 200396115, działając na podstawie art. 399 w zw. 402
§ 1 KSH oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie na dzień 21 czerwca 2018 r., na godz. 900, w Kance-
larii Notarialnej Dariusza Andrychowskiego przy ul. Legiono-
wej 28 lok. 701 w Białymstoku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
     2017,    b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
    c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozda-
      nia finansowego i sprawozdania Zarządu z działalno-
      ści Spółki za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za rok 2017,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok 2017,
    c) przeznaczenia zysku,
    d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017,
    e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki abso-
      lutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok
      2017,
    f) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną
      kadencję,
    g) zakupu działki w miejscowości Wizna,
    h) umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
      zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz uchwale-
      nia teksu jednolitego Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 3:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, tj. akcje
serii A od numeru 000001 (jeden) do numeru 100000 (sto
tysięcy)”

- zostanie zastąpione nowym brzmieniem o następującej tre-
ści:
„Kapitał zakładowy wynosi 625.000 zł (sześćset dwadzieścia
pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 62.500 (sześćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nomi-
nalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, tj. akcje serii A od numeru
000001 (jeden) do numeru 016250 (szesnaście tysięcy dwie-
ście pięćdziesiąt) oraz od numeru 035001 (słownie trzydzieści
pięć tysięcy jeden) do numeru 066250 (sześćdziesiąt sześć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt) oraz od numeru 085001 (osiem-
dziesiąt pięć tysięcy jeden) do numeru 100000 (sto tysięcy)”.

  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestni-
czenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki przy ul. Wiej-
skiej 4B/1, 15-352 Białystok, w godzinach 800-1500, co najmniej
na tydzień przed terminem ww. Zgromadzenia i nie będą
odebrane przed jego ukończeniem.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki