Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy HORECAEXPRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica ŻURAWIA
Nr domu 43
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-680
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000366616

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjete przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego za okres 01-01-2018 - 31-12-2018 sa zgodne z ustawą o rachunkowości.Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo- ksiegowego . Spółki koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjononuje się na kontach zespołu 4-Koszty według rodzaju, Koszty dz. operacyjnej dotyczace wiecej niż jednego okresu sprawozdawczego ,ale nie wykraczające poza rok obrotowy zalicza się w całości do kosztów bieżącego okresu. W sprawozdaniu finansowym wykazuje sie dane w złotych i groszach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Dla potrzeb ujmowania w ksiegach nabytych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjeła progi wartościowe: do 10.000,00zł zostają ujete bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, powyżej 10.000,00zł Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do srodków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Spółka nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . Spółka nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - po obowiązujacym na ten dzień średnim kursie dla danej waluty przez NBP. Nalezności krótkoterminowe wykazane sa w kwocie wymagajacej zapłaty. Spółka wykazała swoje zobowiazania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty . W okresie obrotowym , za który sporzadzono sprawozdanie w Spółce nie wystapiły zobowiazania przedawnioce i umorzone.Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw środki pieniężne w drodze. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Dane finansowe za 2018 rok
Osiągnięte przychody tj sprzedaż usług i pozostałe przychody finansowe wynoszą 3.600,00.
Osiągnięte koszty tj koszty wg układu rodzajowego, pozostałe koszty finansowe wynoszą 16.906,25.
Wynik finansowy wyniósł (-13.306,25)
Rozliczenie wyniku finansowego dla CIT Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych 3.600,00 przychody
16.386,76 koszty uzyskania przychodów
16.906,25 koszty ogółem
519,49 koszty niestanowiace koszty uzyskania przychodów
Wynik finansowy wyniósł (-12.786,76)

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego kierowała się przyjetymi zasadami polityki rachunkowości , rzetelnie i jasno przdstawiła sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujete w ksiegach rachunkowych zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zgodnie z zasadą ciągłości , przyjete zasady rachunkowości sa stosowane w sposób ciągły, dokonująć w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporzadzania sprawozdań finansowych , tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne . Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamkniecia stany aktywów i pasywów są ujete w tej samej wysokości, w otwartych w nastepnych rok obrotowy ksiegach rachunkowych Spółka sporządziła - informację dodatkową do sprawozdania finansowego na 31-12-2018 - Rachunek zysków i strat - bilans

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 13 560,65 22 120,49
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 8 560,65 17 120,49
1 Środki trwałe 8 560,65 17 120,49
d) środki transportu 8 560,65 17 120,49
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 5 000,00 5 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 5 000,00 5 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 414 178,41 425 820,60
I Zapasy
1 Materiały
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 302 875,39 300 073,88
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 302 875,39 300 073,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 203 847,82 201 046,31
– do 12 miesięcy 201 046,31
– powyżej 12 miesięcy 203 847,82
c) inne 99 027,57 99 027,57
III Inwestycje krótkoterminowe 8 801,65 23 269,44
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 801,65 23 269,44
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 801,65 23 269,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 801,65 23 269,44
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 501,37 102 477,28
Aktywa razem 427 739,06 447 941,09
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -1 033 290,59 -1 019 984,34
I Kapitał (fundusz) podstawowy 625 782,19 625 782,19
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 911 729,35 911 729,35
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 557 495,88 -2 545 670,94
VI Zysk (strata) netto -13 306,25 -11 824,94
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 461 029,65 1 467 925,43
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 94 240,05 94 240,05
3 Wobec pozostałych jednostek 94 240,05 94 240,05
a) kredyty i pożyczki 94 240,05 94 240,05
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 366 789,60 1 373 685,38
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 366 789,60 1 373 685,38
a) kredyty i pożyczki 8 500,00 8 500,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 960 853,83 967 956,61
– do 12 miesięcy 967 956,61
– powyżej 12 miesięcy 960 853,83
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 393 435,77 393 228,77
i) inne 4 000,00 4 000,00
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 427 739,06 447 941,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 600,00 2 700,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 600,00 2 700,00
B Koszty działalności operacyjnej 16 809,69 14 451,74
I Amortyzacja 8 559,84 8 559,84
III Usługi obce 3 841,87 2 166,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 224,33
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 183,65 3 725,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -13 209,69 -11 751,74
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -13 209,69 -11 751,74
H Koszty finansowe 96,56 73,20
IV Inne 96,56 73,20
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -13 306,25 -11 824,94
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -13 306,25 -11 824,94
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -13 306,25 -11 824,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 519,49 519,49
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki