Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOMNIA INVESTMENT S.A.
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
UlicaPIEKARY
Nr domu14/15
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy61-823
PocztaPOZNAŃ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000365619

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka nie ustala aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10. Jednostka nie zalicza do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a ust. 4. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b ust. 5. Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie art. 49 ust. 5.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Jednostka nie ustala aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.
Jednostka nie zalicza do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art. 3 ust. 6.
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a ust. 4.
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b ust. 5.
Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie art. 49 ust. 5.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności; dla celów amortyzacji podatkowej stosuje maksymalne stawki określone w przepisach podatkowych; wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe,a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Środki trwałe, z wyjątkiem niskocennych, amortyzuje się przyjmując stawki amortyzacyjne z uwzględnieniem okresu ich ekonomicznej użyteczności i odzwierciedlające faktyczne zużycie środków trwałych; środki trwałe niskocenne (o wartości od 1.000,00 do 3.500,00 złotych) są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania do użytkowania; składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.
Jednostka nie amortyzuje prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środkówtrwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Skutki obniżenia wartości zalicza się do koszów finansowych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Zobowiązania na dzień powstania wycenia się według wartości nominalnej, na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe798 054,64818 282,84
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:798 054,64818 282,84
– środki trwałe798 054,64818 282,84
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe194 643,41170 543,59
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:2 148,462 545,34
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:1 625,321 403,92
– do 12 miesięcy1 625,321 403,92
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:192 004,32167 019,50
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:192 004,32167 019,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach85 191,6160 932,22
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe490,63978,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem992 698,05988 826,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny976 563,46973 522,19
IKapitał (fundusz) podstawowy800 000,00800 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:161 522,19140 550,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)55 250,0055 250,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto15 041,2732 971,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 134,5915 304,24
IRezerwy na zobowiązania, w tym:3 500,003 500,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:12 634,5911 804,24
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:6 519,967 643,12
– Do 12 miesięcy6 519,967 643,12
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem992 698,05988 826,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi108 743,02127 565,60
IPrzychody netto ze sprzedaży108 743,02127 565,60
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej91 435,2689 768,87
IAmortyzacja20 228,2020 228,20
IIZużycie materiałów i energii11 315,6711 783,83
IIIUsługi obce21 571,4220 665,95
IVWynagrodzenia24 304,0024 004,00
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 590,381 534,24
– emerytalne829,60800,32
VIPozostałe koszty, w tym:12 425,5911 552,65
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)17 307,7637 796,73
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:3,92300,60
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:0,853,42
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:777,44707,65
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:777,44707,65
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)18 088,2738 801,56
IPodatek dochodowy3 047,005 830,00
JZysk (strata) netto (H - I)15 041,2732 971,56
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok18 088,2738 801,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 428,637 428,635 264,96
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 123 517,003 517,00art 16 ust 1 pkt 571 317,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h411,63411,63art 16 ust 1 pkt 57a383,56
wartość utworzonych rezerw na koszty3 500,003 500,00art 15 ust 4e3 500,00
pozostałe 64,40
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:5 200,565 200,565 200,56
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego1 317,001 317,00art 15 ust 4g1 317,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego383,56383,56art 15 ust 4h383,56
pozostałe 3 500,003 500,003 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym20 316,0038 866,00
K. Podatek dochodowy3 047,005 830,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty uzupełniające do informacji dodatkowej

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki