Szczegóły spółki

Nazwa OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811856448
REGON 301548251
KRS 0000365619
Adres ul. 28 Czerwca 1956 r. 390E, 61-441 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-06 46/2020 348 105574
Poz. 105574. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4886/20/68]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ
gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica PIEKARY nr domu
14/15 kod pocztowy 61-823 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
28 CZERWCA 1956 R. nr domu 390E kod pocztowy
61-441 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 105574. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4886/20/68]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ
gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica PIEKARY nr domu
14/15 kod pocztowy 61-823 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
28 CZERWCA 1956 R. nr domu 390E kod pocztowy
61-441 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
2019-07-08 130/2019 1123 590341
Poz. 590341. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/70]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590341. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/70]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1123 590342
Poz. 590342. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/471]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590342. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/471]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1123 590343
Poz. 590343. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/872]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590343. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/136420/19/872]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-29 103/2019 21 27815
Poz. 27815. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 września 2010 r.
[BMSiG-27515/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia
Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r.,
godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego przy ul. Woj-
ska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący
porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   2018.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z dzia-
   łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
   obrotowy 2018.
  3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra-
   wozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału
   zysku albo pokrycia straty.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących
   podziału zysku albo pokrycia straty.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez
   nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
Poz. 27815. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 września 2010 r.
[BMSiG-27515/2019]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia
Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r.,
godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego przy ul. Woj-
ska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący
porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
   2018.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z dzia-
   łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
   obrotowy 2018.
  3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra-
   wozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału
   zysku albo pokrycia straty.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących
   podziału zysku albo pokrycia straty.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez
   nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
2018-09-07 174/2018 380 364257
Poz. 364257. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210687/18/153]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364257. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210687/18/153]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 380 364258
Poz. 364258. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210688/18/554]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364258. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210688/18/554]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 380 364259
Poz. 364259. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210689/18/955]
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364259. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210689/18/955]
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 381 364260
Poz. 364260. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210690/18/667]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364260. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.09.2010.
[RDF/210690/18/667]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 24 22958
Poz. 22958. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 września 2010 r.
[BMSiG-22370/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia
Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r.,
godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego, przy ul. Woj-
ska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący
porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
   ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2017.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z dzia-
   łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
   obrotowy 2017.
  3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra-
   wozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału
   zysku albo pokrycia straty.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących
   podziału zysku albo pokrycia straty.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez
   nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
  8. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Poz. 22958. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 września 2010 r.
[BMSiG-22370/2018]

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia
Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r.,
godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego, przy ul. Woj-
ska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący
porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalno-
   ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obro-
   towy 2017.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z dzia-
   łalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
   obrotowy 2017.
  3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra-
   wozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału
   zysku albo pokrycia straty.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących
   podziału zysku albo pokrycia straty.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
  7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez
   nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
  8. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
   Nadzorczej Spółki.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2018-04-20 78/2018 273 104823
Poz. 104823. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8945/18/791]

W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. WÓJCICKA 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 78031100046) wykreślić: 1. WÓJCICKA wpisać:
1. WÓJCICKA WÓJTOWICZ
Poz. 104823. OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000365619. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8945/18/791]

W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. WÓJCICKA 2. ALEKSANDRA MARIA
3. 78031100046) wykreślić: 1. WÓJCICKA wpisać:
1. WÓJCICKA WÓJTOWICZ

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki