Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatM. Gdańsk
GminaM. Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatM. Gdańsk
GminaM. Gdańsk
UlicaBudowlanych
Nr domu77
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-298
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5221Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000365210

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena aktywów i pasywów:
• Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
• Udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Zapasy materiałów - według rzeczywistych cen zakupu.
• Inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe papiery wartościowe) - wg wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
• Należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
• Udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
• Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
• Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej.
• Pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych stanowi plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych ustalono drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na przewidywane lata ich używania, proporcjonalnie
do upływu czasu. Przy ustalaniu planowanych stawek (kwot) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjęto stawki wynikające
z przepisów podatkowych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności poszczególnych środków trwałych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł, podlegały jednorazowemu odpisaniu
w koszty działalności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik ten przyjęto do użytkowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych opracowywany jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe808 261 219,49805 289 813,03
IWartości niematerialne i prawne5 077,2063 102,31
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne5 077,2063 102,31
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe785 231 921,43782 231 453,92
1Środki trwałe783 917 233,80762 170 303,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)140 316 969,23109 823 314,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej620 273 848,73627 993 130,55
c) urządzenia techniczne i maszyny22 725 991,5523 578 172,02
d) środki transportu517 266,77688 912,89
e) inne środki trwałe83 157,5286 773,38
2Środki trwałe w budowie333 729,6319 071 192,85
3Zaliczki na środki trwałe w budowie980 958,00989 958,00
IIINależności długoterminowe28 560,98
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek28 560,98
IVInwestycje długoterminowe22 995 209,0022 995 209,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe22 995 209,0022 995 209,00
a) w jednostkach powiązanych22 995 209,0022 995 209,00
– udziały lub akcje22 995 209,0022 995 209,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe450,8847,80
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe450,8847,80
BAktywa obrotowe22 319 060,4125 073 948,14
IZapasy112,50108 007,50
1Materiały100 780,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi112,507 227,50
IINależności krótkoterminowe833 274,393 053 348,69
1Należności od jednostek powiązanych55 350,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:55 350,00
– do 12 miesięcy55 350,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek777 924,393 053 348,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:576 453,671 895 795,52
– do 12 miesięcy576 453,671 895 795,52
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych186 323,521 156 737,17
c) inne15 147,20816,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe20 739 008,7221 779 449,67
1Krótkoterminowe aktywa finansowe20 739 008,7221 779 449,67
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne20 739 008,7221 779 449,67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 739 008,7221 779 449,67
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe746 664,80133 142,28
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem830 580 279,90830 363 761,17
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny214 201 513,97178 532 053,68
IKapitał (fundusz) podstawowy222 053 000,00184 563 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 374,502 263,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)2 374,502 263,55
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 033 209,87-5 556 710,69
VIZysk (strata) netto-1 820 650,66-476 499,18
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania616 378 765,93651 831 707,49
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe47 250 000,0054 000 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek47 250 000,0054 000 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych47 250 000,0054 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe15 038 658,0425 212 981,21
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych55 298,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:55 298,52
– do 12 miesięcy55 298,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek15 003 554,2525 125 013,09
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych6 886 519,1213 668 942,86
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 727 804,333 046 817,97
– do 12 miesięcy2 727 804,333 046 817,97
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 212,5816 243,79
h) z tytułu wynagrodzeń18 022,5728 581,50
i) inne5 361 995,658 364 426,97
4Fundusze specjalne35 103,7932 669,60
IVRozliczenia międzyokresowe554 090 107,89572 618 726,28
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe554 090 107,89572 618 726,28
– długoterminowe523 289 705,48541 930 367,91
– krótkoterminowe30 800 402,4130 688 358,37
Pasywa razem830 580 279,90830 363 761,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 450 224,257 041 328,99
– od jednostek powiązanych230 443,74324 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 070 084,747 023 138,15
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)380 139,5118 190,84
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej50 575 849,9648 792 965,05
IAmortyzacja36 329 425,5834 729 170,46
IIZużycie materiałów i energii1 170 796,95971 306,32
IIIUsługi obce4 179 523,695 421 740,32
IVPodatki i opłaty, w tym:503 517,16793 158,81
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 554 888,215 020 079,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 297 914,651 174 830,31
– emerytalne498 397,48454 347,51
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 539 783,72682 679,15
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-44 125 625,71-41 751 636,06
DPozostałe przychody operacyjne45 791 916,1952 229 251,10
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje44 881 330,7542 893 010,61
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne910 585,449 336 240,49
EPozostałe koszty operacyjne1 831 372,669 169 177,83
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 104,876 577,31
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 829 267,799 162 600,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-165 082,181 308 437,21
GPrzychody finansowe223 318,22221 600,23
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:223 318,22221 600,23
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 878 886,702 006 536,62
IOdsetki, w tym:1 877 465,212 006 536,62
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 421,49
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 820 650,66-476 499,18
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 820 650,66-476 499,18
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)178 532 053,68138 861 828,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach178 532 053,68138 861 828,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu184 563 000,00144 417 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego37 490 000,0040 146 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)37 490 000,0040 146 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)37 490 000,0040 146 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu222 053 000,00184 563 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 263,551 539,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego110,95723,99
a) zwiększenie (z tytułu)110,95723,99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej110,95723,99
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 374,502 263,55
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 033 209,87-5 949 322,66
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 033 209,87-5 949 322,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-6 033 209,87-5 949 322,66
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)392 611,97
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 033 209,87-5 556 710,69
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 033 209,87-5 556 710,69
6Wynik netto-1 820 650,66-476 499,18
Azysk netto
Bstrata netto-1 820 650,66-476 499,18
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)214 201 513,97178 532 053,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)214 201 513,97178 532 053,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 820 650,66-476 499,18
IIKorekty razem11 326 098,966 857 883,62
1Amortyzacja36 329 425,5834 729 170,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 711 403,392 001 926,12
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej2 104,878 630,87
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów17 865,00-108 007,50
7Zmiana stanu należności2 191 513,32-791 899,30
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 085 569,161 531 300,93
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 076 949,4068 150,58
10Inne korekty-31 088 731,76-30 581 388,54
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 505 448,306 381 384,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 704 177,8511 076 071,42
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 704 177,8511 076 071,42
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 704 177,85-11 076 071,42
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy13 429 584,3218 950 858,28
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału7 010 345,957 421 929,99
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe6 419 238,3711 528 928,29
IIWydatki15 271 295,728 789 114,99
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych13 500 000,006 750 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego27 468,5922 045,14
8Odsetki1 743 827,132 017 069,85
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 841 711,4010 161 743,29
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 040 440,955 467 056,31
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 040 440,955 467 056,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu21 779 449,6716 312 393,36
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:20 739 008,7221 779 449,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 550 000,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 820 650,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:44 781 874,9244 781 874,92
wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m31 035 547,9331 035 547,93art 17 ust 1 pkt 21 lit -
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku13 746 326,9913 746 326,99art 17 ust 1 pkt 47 lit -
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:93 068,6093 068,60
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych kredytów106 977,40106 977,40art 12 ust 4 pkt 2 lit -
korekty przychodów nie wynikające z pomyłek ujmowane są w okresie ich wystawienia-13 908,80-13 908,80art 12 ust 3j pkt - lit -
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 334 795,692 334 795,69
W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty2 334 795,692 334 795,69art 12 ust 3e pkt - lit -
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:44 778 655,5344 778 655,53
wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie44 778 041,7744 778 041,77art 16 ust 1 pkt 58 lit -
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tyś zł)613,76613,76art - ust - pkt - lit -
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:327 153,82327 153,82
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym rónież od pożyczek (kredytów)301 644,56301 644,56art 16 ust 1 pkt 11 lit -
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostwionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określnych w art. 1225 509,2625 509,26art 16 ust 1 pkt 57 lit -
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:214 861,93214 861,93
zapłacone odsetki w tym od kredytów i pożyczek168 942,86168 942,86art 16 ust 1 pkt 11 lit -
wypłacone wynagrodenia z okresu poprzedniego32 629,9332 629,93art 15 ust 4g pkt - lit -
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tyś zł)13 289,1413 289,14art - ust - pkt - lit -
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:530 173,53530 173,53
za rok 2013 nie więcej niż 50%
za rok 2014 nie więcej niż 50%
za rok 2015 nie więcej niż 50%
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

7. Dodatkowe objaśnienia 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki