Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AZAGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAZAGO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
UlicaKOSZAROWA
Nr domu1
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-068
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000363737

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W okresie obrotowym 01.01.2018-31.12.2018 stosuje się zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W bilansie i rachunku wyników wszystkie aktywa, pasywa, przychody i koszty zostały wycenione z zachowaniem zasad: memoriału, współmierności i ostrożnej wyceny. Spółka podlega obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do okresów użytkowania poszczególnych środków trwałych z uwzględnieniem maksymalnych stawek określonych dla celów podatkowych (metoda liniowa) Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka do używania. Umorzenie środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej poniżej 10 000,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie jednorazowego odpisu całej wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania bądź następnym.
Składniki majątku (z wyjątkiem obiektów majątku trwałego sklasyfikowanych wg Klasyfikacji Środków Trwałych w grupach 0, 1, 2 i 7) o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1.500,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Okresy amortyzacji środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingowej ustalane są zgodnie z wytycznymi Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej poniżej 10 000,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie jednorazowego odpisu całej wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania bądź następnym. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1.500,00 zł odpisywano bezpośrednio w koszty. Finansowe aktywa trwałe - wycenia się w cenach nabycia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Materiały i towary – objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według rzeczywistej cen zakupu. Rozchody towarów i materiałów w ciągu roku bilansowego wycenia się zgodnie z zasadą FIFO. Materiały zarachowuje się w koszty w dniu ich nabycia. Instrumenty finansowe – wycenia się wycenia się w cenie nabycia. W koszty odpisywany jest w momencie ich odsprzedaży. Rozchód wyceniany był w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. Inwestycje długoterminowe – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia. Rozchód wyceniany był w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień. Należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Zobowiązania Spółki – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych. Zobowiązania kredytowe długoterminowe i krótkoterminowe natomiast wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia. Rezerwy – spółka nie tworzyła rezerw na prace bilansowe (sporządzenie sprawozdania, badanie przez bi

egłego rewidenta) ze względu na kwotę poniżej przyjętego poziomu istotności, przyjętego na poziomie 5% sumy bilansowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i równocześnie wg funkcji na kontach zespołu „5”. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Księgi rachunkowe spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego na zlecenie przez Kancelarię Podatkowo-Finansową „Prognoza” Sp. z o.o. w Katowicach. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe57 708,10716 412,60
IIRzeczowe aktywa trwałe37 689,7023 616,51
1Środki trwałe37 689,7023 616,51
d) środki transportu37 689,7023 616,51
IVInwestycje długoterminowe20 018,40671 744,09
1Nieruchomości279 908,79
3Długoterminowe aktywa finansowe20 018,40391 835,30
a) w jednostkach powiązanych189 936,90
– udziały lub akcje189 936,90
c) w pozostałych jednostkach20 018,40201 898,40
– udziały lub akcje20 018,4020 018,40
– inne papiery wartościowe181 880,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 052,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 052,00
BAktywa obrotowe3 632 632,973 654 988,03
IZapasy495 854,12264 041,95
4Towary398 216,86264 041,95
5Zaliczki na dostawy i usługi97 637,26
IINależności krótkoterminowe12 403,0023 298,43
3Należności od pozostałych jednostek12 403,0023 298,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:350,0018 716,43
– do 12 miesięcy350,0018 716,43
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych12 053,004 582,00
IIIInwestycje krótkoterminowe3 123 350,053 357 605,81
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 123 350,053 357 605,81
a) w jednostkach powiązanych400 000,00400 000,00
– udzielone pożyczki400 000,00400 000,00
b) w pozostałych jednostkach1 703 098,511 805 677,11
– udziały lub akcje1 703 098,511 805 677,11
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 020 251,541 151 928,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach319 743,29401 381,71
– inne środki pieniężne700 508,25750 546,99
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 025,8010 041,84
Aktywa razem3 690 341,074 371 400,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 665 914,374 222 165,92
IKapitał (fundusz) podstawowy566 000,00566 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 399 467,393 399 467,39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 399 467,393 399 467,39
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:6 898,534 432,58
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki6 898,534 432,58
VIZysk (strata) netto-306 451,55252 265,95
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 426,70149 234,71
IRezerwy na zobowiązania2 779,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 779,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe18 626,7036 675,71
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek18 626,7036 675,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 902,7517 611,11
– do 12 miesięcy2 902,7517 611,11
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 189,388 599,58
h) z tytułu wynagrodzeń10 534,5510 338,57
i) inne0,02126,45
IVRozliczenia międzyokresowe5 800,00109 780,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 800,00109 780,00
– krótkoterminowe5 800,00109 780,00
Pasywa razem3 690 341,074 371 400,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 029,4469 143,21
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów28 029,4469 143,21
BKoszty działalności operacyjnej305 345,99530 321,50
IAmortyzacja19 466,2322 239,04
IIZużycie materiałów i energii9 480,699 112,29
IIIUsługi obce94 722,95305 133,89
IVPodatki i opłaty, w tym:9 254,129 194,18
VWynagrodzenia158 590,00166 417,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 184,7310 910,36
– emerytalne3 625,845 231,36
VIIPozostałe koszty rodzajowe5 647,277 314,74
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-277 316,55-461 178,29
DPozostałe przychody operacyjne69 610,969 151,42
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych58 565,41
IVInne przychody operacyjne11 045,559 151,42
EPozostałe koszty operacyjne12 424,999 966,35
IIIInne koszty operacyjne12 424,999 966,35
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-220 130,58-461 993,22
GPrzychody finansowe198 142,23826 336,57
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:32 045,9710 280,50
IIOdsetki, w tym:37 562,0711 142,88
– od jednostek powiązanych30 386,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:98 751,18763 656,58
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych25 710,5231 940,00
VInne4 072,499 316,61
HKoszty finansowe260 102,2063 077,40
IOdsetki, w tym:35,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych260 102,2060 000,00
IVInne3 042,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-282 090,55301 265,95
JPodatek dochodowy49 000,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)24 361,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-306 451,55252 265,95
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 222 165,924 261 607,60
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 222 165,924 261 607,60
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu566 000,00566 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu566 000,00566 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 399 467,393 399 467,39
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 399 467,393 399 467,39
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 432,582 525,21
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 465,951 907,37
a) zwiększenie (z tytułu)2 465,951 907,37
podział zysku2 465,951 907,37
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6 898,534 432,58
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu252 265,95281 319,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu252 265,95295 422,37
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach252 265,95295 422,37
b) zmniejszenie (z tytułu)252 265,95295 422,37
zwiększenie kapitału rezerwowego2 465,95
wypłata dywidendy249 800,00295 422,37
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-306 451,55252 265,95
Azysk netto252 265,95
Bstrata netto-306 451,55
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 665 914,374 222 165,92
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-587 074,79-414 669,71
IZysk (strata) netto-306 451,55252 265,95
IIKorekty razem-280 623,24-666 935,66
1Amortyzacja23 475,4026 612,68
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-62 431,97-10 245,56
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-160 401,64-763 656,58
5Zmiana stanu rezerw-2 779,00-3 227,00
6Zmiana stanu zapasów-231 812,17-64 710,42
7Zmiana stanu należności10 895,4334 677,79
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-18 049,01-24 410,77
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-73 911,96109 964,14
10Inne korekty234 391,6828 060,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-587 074,79-414 669,71
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej705 197,63717 355,11
IWpływy1 050 566,972 774 448,19
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych48 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne295 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:707 566,972 774 448,19
a) w jednostkach powiązanych130 386,00
b) w pozostałych jednostkach577 180,972 774 448,19
– zbycie aktywów finansowych545 135,002 764 167,69
– dywidendy i udziały w zyskach32 045,9710 280,50
IIWydatki345 369,342 057 093,08
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych38 989,34
3Na aktywa finansowe, w tym:306 380,002 057 093,08
a) w jednostkach powiązanych100 000,00400 000,00
b) w pozostałych jednostkach206 380,001 657 093,08
– nabycie aktywów finansowych206 380,001 657 093,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)705 197,63717 355,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-249 800,00-293 550,00
IIWydatki249 800,00293 550,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli249 800,00293 515,00
8Odsetki35,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-249 800,00-293 550,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-131 677,169 135,40
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-131 677,169 135,40
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 151 928,701 142 793,30
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 020 251,541 151 928,70
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-282 091,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-60 761,00-57 756,00-3 005,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:273 394,00260 102,0013 292,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-374,00-374,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-69 832,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki