Szczegóły spółki

Nazwa OXYGEN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5242525571
REGON 140027660
KRS 0000363503
Adres ul. Grzegórzecka 67D lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon 8143635
Faks 8143635
E-mail biuro@oxygen.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 17.41 0.09
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.06 0.1
Płynność bieżąca (CR) 0.05 6.99
Płynność szybka (QR) 0.05 6.99
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.06 0.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1837.51% 75.42%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 94.27% 93.55%
Rentowność aktywów (ROA) -1547.08% 84.82%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-21 77/2020 15 18867
Poz. 18867. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-18408/2020]

Zarząd Premium Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
ul. Grzegórzecka 67D lok. 26, 31-559 Kraków („Spółka”), na
podstawie art. 440 KSH, wzywa do zapisywania się na nie
mniej niż 1 i nie więcej, niż 8.000.000 akcji zwykłych na oka-
ziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o nume-
rach od 000001 do 8000000 („Akcje Oferowane”) w trybie
subskrypcji otwartej.

 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym
   i Gospodarczym nr 56/2020 z dnia 20.03.2020 r.
 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została
   podjęta w dniu 17.03.2020 r.
 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niż-
   szą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 800.000 zł.
 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 0,25 zł.
 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa
   poboru.
 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia
   od 18.03.2020 r. do 27.04.2020 r. Spółka może skrócić lub
   wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie
   internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy
   niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy
   miesiące.
 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób
   opisany na stronie internetowej zainwestujwgry.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn
  liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyj-
  nej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmo-
  wania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy
  Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w peł-
  nej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku
  bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis
  będzie bezskuteczny.
 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji
  Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestro-
  wego do dnia 17.09.2020 r.
10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy.
  Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę
  kolejność dokonywania zapisów.
11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie
  dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskryp-
  cji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie
  podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przy-
  działu Akcji Oferowanych.
Poz. 18867. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-18408/2020]

Zarząd Premium Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
ul. Grzegórzecka 67D lok. 26, 31-559 Kraków („Spółka”), na
podstawie art. 440 KSH, wzywa do zapisywania się na nie
mniej niż 1 i nie więcej, niż 8.000.000 akcji zwykłych na oka-
ziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o nume-
rach od 000001 do 8000000 („Akcje Oferowane”) w trybie
subskrypcji otwartej.

 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym
   i Gospodarczym nr 56/2020 z dnia 20.03.2020 r.
 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została
   podjęta w dniu 17.03.2020 r.
 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niż-
   szą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 800.000 zł.
 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 0,25 zł.
 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa
   poboru.
 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia
   od 18.03.2020 r. do 27.04.2020 r. Spółka może skrócić lub
   wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie
   internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy
   niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy
   miesiące.
 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób
   opisany na stronie internetowej zainwestujwgry.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn
  liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyj-
  nej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmo-
  wania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy
  Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w peł-
  nej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku
  bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis
  będzie bezskuteczny.
 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji
  Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestro-
  wego do dnia 17.09.2020 r.
10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy.
  Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę
  kolejność dokonywania zapisów.
11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie
  dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskryp-
  cji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie
  podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przy-
  działu Akcji Oferowanych.
2020-03-20 56/2020 12 15785
Poz. 15785. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-15353/2020]

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą
w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67D/26 (31-559 Kraków),KRS 0000363503 („Spółka”), zawiadamia, że Statut Spółki
dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.oxygen.com.pl/dokumenty-korporacyjne/.
Poz. 15785. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-15353/2020]

Zarząd Spółki Premium Fund S.A. z siedzibą
w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67D/26 (31-559 Kraków),KRS 0000363503 („Spółka”), zawiadamia, że Statut Spółki
dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.oxygen.com.pl/dokumenty-korporacyjne/.
2019-10-03 192/2019 423 1054135
Poz. 1054135. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69286/19/885]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 29.04.2019 R., REP. A NR 1996/2019, NOTARIUSZ
SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §23 UST. 2, UCHYLENIE
§28 STATUTU. wpisać: 2 1. 29.04.2019 R., REP. A NR
1996/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA:
§ 3, § 23 UST. 2, UCHYLENIE § 28 STATUTU.
Poz. 1054135. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69286/19/885]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 29.04.2019 R., REP. A NR 1996/2019, NOTARIUSZ
SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §23 UST. 2, UCHYLENIE
§28 STATUTU. wpisać: 2 1. 29.04.2019 R., REP. A NR
1996/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA:
§ 3, § 23 UST. 2, UCHYLENIE § 28 STATUTU.
2019-09-23 184/2019 327 1036329
Poz. 1036329. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44030/19/303]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 132/134
nr lokalu BUD.134 kod pocztowy 00-805 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 67D
nr lokalu 26 kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.04.2019
R., REP. A NR 1996/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR
OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIANA: §23 UST. 2, UCHYLENIE §28
STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAŁĄZKA 2. IZABELA 3. 72060901007 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GÓRSKI 2. ŁUKASZ
3. 78101603518 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. FERTAK 2. GRZEGORZ
JERZY 3. 58121401790 2 1. KOSSOWSKA BREN-
DOTA 2. MARZENA 3. 72071701300 3 1. KUZDAK
2. JOANNA ANNA 3. 71071005988 4 1. GRABOW-
SKI 2. PIOTR KRZYSZTOF 3. 77052103234 5 1. CZA-
CHOR JANIQ 2. MARIA PAULINA 3. 72052201128
wpisać: 6 1. WYKURZ 2. TOMASZ 3. 77020615950
7 1. GÓRSKA 2. MONIKA 3. 78072205409 8 1. GÓR-
SKA 2. NATALIA 3. 96102607027 9 1. LASEK 2. ZBI-
SŁAW 3. 87011113592 10 1. WOLAK 2. ARTUR
3. 85062418314
Poz. 1036329. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44030/19/303]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 132/134
nr lokalu BUD.134 kod pocztowy 00-805 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 67D
nr lokalu 26 kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.04.2019
R., REP. A NR 1996/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR
OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIANA: §23 UST. 2, UCHYLENIE §28
STATUTU.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAŁĄZKA 2. IZABELA 3. 72060901007 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GÓRSKI 2. ŁUKASZ
3. 78101603518 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. FERTAK 2. GRZEGORZ
JERZY 3. 58121401790 2 1. KOSSOWSKA BREN-
DOTA 2. MARZENA 3. 72071701300 3 1. KUZDAK
2. JOANNA ANNA 3. 71071005988 4 1. GRABOW-
SKI 2. PIOTR KRZYSZTOF 3. 77052103234 5 1. CZA-
CHOR JANIQ 2. MARIA PAULINA 3. 72052201128
wpisać: 6 1. WYKURZ 2. TOMASZ 3. 77020615950
7 1. GÓRSKA 2. MONIKA 3. 78072205409 8 1. GÓR-
SKA 2. NATALIA 3. 96102607027 9 1. LASEK 2. ZBI-
SŁAW 3. 87011113592 10 1. WOLAK 2. ARTUR
3. 85062418314
2019-05-20 96/2019 573 301361
Poz. 301361. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/960]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301361. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/960]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 573 301362
Poz. 301362. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/361]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301362. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/361]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 573 301363
Poz. 301363. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/762]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301363. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/762]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 573 301364
Poz. 301364. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/163]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301364. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/111834/19/163]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-14 242/2018 402 1169806
Poz. 1169806. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81122/18/697]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.07.2018R., REP.A NR 3138/2018, NOTARIUSZ
ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST.1. 16.11.2018R.,
REP.A NR 5647/2018, NOTARIUSZ ANETA SLE-


ZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §8 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 327050,00 ZŁ
wpisać: 1. 920000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3270500 wpi-
sać: 3. 9200000 wykreślić: 5. 327050,00 ZŁ wpisać:
5. 920000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 5929500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1169806. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81122/18/697]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.07.2018R., REP.A NR 3138/2018, NOTARIUSZ
ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST.1. 16.11.2018R.,
REP.A NR 5647/2018, NOTARIUSZ ANETA SLE-


ZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §8 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 327050,00 ZŁ
wpisać: 1. 920000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3270500 wpi-
sać: 3. 9200000 wykreślić: 5. 327050,00 ZŁ wpisać:
5. 920000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 5929500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-09-18 181/2018 662 428853
Poz. 428853. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264362/18/522]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428853. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264362/18/522]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 662 428854
Poz. 428854. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264363/18/923]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428854. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264363/18/923]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 662 428855
Poz. 428855. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264364/18/324]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428855. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264364/18/324]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 662 428856
Poz. 428856. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264365/18/725]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428856. PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363503. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.08.2010.
[RDF/264365/18/725]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki