Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaTargówek
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaTargówek
Ulicaul. Teofila Piecyka
Nr domu27
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-673
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4778Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2432Z - produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
2599Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
3211Z - produkcja monet
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6612Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000361972

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Dane identyfikujące jednostkę:
Nazwa jednostki:
Multi-monety. pl Spółka Akcyjna
Siedziba:
03-673 Warszawa, ul. Teofila Piecyka 27.
Miejsca prowadzenia działalności: Warszawa ul Piecyka 27.
Podstawa prowadzenia działalności:
Spółka prowadzi działalność na podstawie umowy Spółki zawartej w formie Aktu Notarialnego Repertorium nr A 2491/2010 z dnia 16.07.2010 roku.
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000361972 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Rejestracja podatkowa i statystyczna:
Regon Spółki 142512678
NIP 1132809360
Przedmiot działalności:
Podstawowym przedmiotem działalności zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacji statystycznej REGON jest:
• 6202 Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
2. Czas trwania działalności Spółki:
Czas trwania działalności Multi-monety. pl Spółka Akcyjna zgodnie z umową Spółki jest nieoznaczony .
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za rok 2018. Rok obrotowy Spółki jest równy
kalendarzowemu.
4. Sprawozdanie finansowe Spółki jest sprawozdaniem jednostkowym (art. 45 ust. o rachunkowości). Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ani oddziałów samo bilansujących.
5. Kontynuacja działalności:
Wycenione przez biegłego rzeczoznawcę zapasy magazynowe towarów zostaną wystawione do sprzedaży. Nie istnieją przesłanki wskazujące na brak możliwości kontynuacji działalności Spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
6. Fuzje gospodarcze:
W roku obrotowym nie wystąpiło połączenie, podział Spółki ani zmiana formy prawnej.
7.Zarząd Spółki.
W skład Zarządu Spółki na dzień sprawozdania finansowego wchodzi:
Prezes Spółki:
• Joanna Dutkiewicz

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do wyceny aktywów i pasywów zastosowano przepisy wyceny przewidziane dla jednostek kontynuujących
działalność wymienione w art. 28 – 41 ustawy o rachunkowości:
• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;
• należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności;
• zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty;
• środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Wyjątek stanowi wycena środków dewizowych w kantorze, gdzie środki wycenione zostały według cen zakupu (faktycznie zastosowany kurs zakupu) jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy.
Kantor Firmy generuje zysk na podstawie różnicy pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty.
W związku z tym przychodem jest cała kwota z tytułu sprzedaży walut, zaś kosztem cała wartość wydatkowana na zakup waluty obcej. Spółka nie nalicza dodatkowej prowizji z tytułu dokonanej transakcji i nie uzyskuje tego tytułu przychodu. Wszelkie operacje gospodarcze z tytułu działalności kantoru rozliczane są według cen nabycia dewiz metodą FIFO (pierwsze weszło- pierwsze wyszło).
rezerwy wyceniane są w wiarygodnie oszacowanej wartości; na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne;
• Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia -rentowe i nagrody jubileuszowe;
• Spółka ustala wartości odroczonego podatku dochodowego, tj. aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z ujemnymi i dodatnimi przejściowymi różnicami powodującymi w przyszłości zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
• kapitały i fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej;
• Spółka nie dokonuje amortyzacji podatkowej przedmiotów leasingu wpływającej na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, składniki używane na podstawie umowy leasingu ujęte są w ewidencji pozabilansowej;
• Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat;
• Sprawozdanie zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad wyceny i w tym samym układzie jak sprawozdanie za rok 2017

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenia wyniku finansowego:

PRZYCHODY

Przychody są rozpoznawalne według zasady memoriałowej tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczości korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określone wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wzniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Przychody wykazuje się w wartości netto ( z wyłączeniem VAT), po uwzględnieniu rabatu, zwrotów, prowizji.

KOSZTY

Koszty są rozpoznawalne według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
PODATEK DOCHODOWY
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe111 660,24623 335,64
IWartości niematerialne i prawne54 400,00544 050,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne54 400,00544 050,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 875,004 375,00
1Środki trwałe2 875,004 375,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny2 875,004 375,00
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe54 385,2474 910,64
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego54 385,2474 910,64
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 320 203,542 419 188,74
IZapasy2 290 784,952 315 972,97
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary2 290 784,952 315 972,97
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe9 740,009 408,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek9 740,009 408,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 740,009 408,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe19 661,0393 431,43
1Krótkoterminowe aktywa finansowe19 661,0393 431,43
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach239,13
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe239,13
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 661,0393 192,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 661,0393 106,79
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne85,51
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe17,56376,34
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 431 863,783 042 524,38
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 024 537,892 649 465,47
IKapitał (fundusz) podstawowy3 259 709,003 259 709,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:283 659,46283 659,46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-893 902,99-720 529,53
VIZysk (strata) netto-624 927,58-173 373,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania407 325,89393 058,91
IRezerwy na zobowiązania35,87
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego35,87
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe402 530,98387 888,25
1Wobec jednostek powiązanych402 530,98387 888,25
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 794,915 134,79
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 794,915 134,79
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:93,9118,70
– do 12 miesięcy93,9118,70
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych701,001 135,03
h) z tytułu wynagrodzeń4 000,003 981,06
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem2 431 863,783 042 524,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 097,1359 866,81
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów106,51607,40
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 990,6259 259,41
BKoszty działalności operacyjnej149 557,10226 697,15
IAmortyzacja43 350,0043 350,00
IIZużycie materiałów i energii65,74167,99
IIIUsługi obce30 353,7654 837,71
IVPodatki i opłaty, w tym:4 649,189 771,99
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia53 444,2552 127,23
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:912,4914 014,94
– emerytalne432,122 638,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów16 781,6852 427,29
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-134 459,97-166 830,34
DPozostałe przychody operacyjne614,102 897,30
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne614,102 897,30
EPozostałe koszty operacyjne456 231,97241,90
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne456 231,97241,90
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-590 077,84-164 174,94
GPrzychody finansowe282,52239,13
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:282,52239,13
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe14 642,7314 689,98
IOdsetki, w tym:14 642,7314 688,35
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1,63
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-604 438,05-178 625,79
JPodatek dochodowy20 489,53-5 252,33
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-624 927,58-173 373,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 649 465,474 565 319,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 649 465,474 565 319,47
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 259 709,005 285 849,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-2 026 140,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 026 140,00
– umorzenia udziałów (akcji)2 026 140,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 259 709,003 259 709,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu283 659,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego283 659,46
a) zwiększenie (z tytułu)283 659,46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu283 659,46283 659,46
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-893 902,99-722 592,89
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych2 063,36
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-893 902,99-720 529,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-893 902,99-720 529,53
a) zwiększenie (z tytułu)2 063,36
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)2 063,36
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-893 902,99-720 529,53
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-893 902,99-720 529,53
6Wynik netto-624 927,58-173 373,46
Azysk netto
Bstrata netto-624 927,58-173 373,46
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 024 537,892 649 465,47
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 024 537,892 649 465,47
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-73 531,27-73 124,95
IZysk (strata) netto-624 927,58-173 373,46
IIKorekty razem551 396,31100 248,51
1Amortyzacja43 350,0043 350,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 642,7314 403,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-35,8735,67
6Zmiana stanu zapasów25 188,0252 422,44
7Zmiana stanu należności-783,87-1 448,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów351,12-5 056,76
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych20 884,18-3 458,44
10Inne korekty447 800,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-73 531,27-73 124,95
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-73 531,27-73 124,95
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu93 192,30166 317,25
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:19 661,0393 192,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-604 438,05-178 625,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:239,13
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:499 561,91499 561,9141 850,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:18 642,7318 642,7318 688,35
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 000,004 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-90 233,41-118 326,57
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

2018 informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki