Szczegóły spółki

Nazwa MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 1132809360
REGON 142512678
KRS 0000361972
Adres ul. Teofila Piecyka 27, 03-673 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4778Z — sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 2432Z — produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 2599Z — produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 3211Z — produkcja monet
 • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6612Z — działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
 • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.13 0.17
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.15 0.2
Płynność bieżąca (CR) 471.14 483.89
Płynność szybka (QR) 20.1 6.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.15 0.2
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -289.6% -4139.38%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.54% -30.87%
Rentowność aktywów (ROA) -5.7% -25.7%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-18 117/2020 14 28167
Poz. 28167. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWI-
DACJI w Warszawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30 lipca 2010 r.
[BMSiG-28040/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, ul. Teofila Piecyka 27, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000361972, powtórnie
zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęta została
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym ponownie wzywa się wierzycieli
Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania sięniniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności pod
adresem: Marek Malecha likwidator MULTI-MONETY.PL S.A.
w likwidacji, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa.
Poz. 28167. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWI-
DACJI w Warszawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30 lipca 2010 r.
[BMSiG-28040/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, ul. Teofila Piecyka 27, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000361972, powtórnie
zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęta została
uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym ponownie wzywa się wierzycieli
Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania sięniniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności pod
adresem: Marek Malecha likwidator MULTI-MONETY.PL S.A.
w likwidacji, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa.
2020-05-19 96/2020 13 22011
Poz. 22011. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-21666/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, ul. Teofila Piecyka 27, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000361972, zawiadamia,
że w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęta została uchwała Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiąza-
niu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem:
Marek Malecha likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwi-
dacji, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa.
Poz. 22011. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-21666/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, ul. Teofila Piecyka 27, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000361972, zawiadamia,
że w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęta została uchwała Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiąza-
niu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem:
Marek Malecha likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwi-
dacji, al. Szucha 8, 00-582 Warszawa.
2020-03-13 51/2020 16 14266
Poz. 14266. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-13803/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą w War-
szawie odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy, które miało się odbyć w dniu 26 marca 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki przy ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa.
Poz. 14266. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-13803/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą w War-
szawie odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy, które miało się odbyć w dniu 26 marca 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki przy ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa.
2020-03-13 51/2020 16 14267
Poz. 14267. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-13917/2020]

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej NIKE w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej
„SKOK”), na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 1 k.s.h, art. 463
§ 31 i art. 467 § 1 k.s.h., ogłasza o zwołaniu przez SKOK jako
akcjonariusza MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie (dalej „Spółka”) posiadającego co najmniej
połowę kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 kwiet-
nia 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Piecyka 27,
03-673 Warszawa.Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego.
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenie sposobu
    reprezentacji Spółki przez likwidatora.
  7. Zapoznanie się z wnioskiem likwidatora o zatwierdzenie
    bilansu otwarcia likwidacji.
  8. Przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą w sprawie
    zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
    otwarcia likwidacji.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 14267. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-13917/2020]

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
-Kredytowej NIKE w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej
„SKOK”), na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 1 k.s.h, art. 463
§ 31 i art. 467 § 1 k.s.h., ogłasza o zwołaniu przez SKOK jako
akcjonariusza MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie (dalej „Spółka”) posiadającego co najmniej
połowę kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 kwiet-
nia 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Piecyka 27,
03-673 Warszawa.Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego.
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenie sposobu
    reprezentacji Spółki przez likwidatora.
  7. Zapoznanie się z wnioskiem likwidatora o zatwierdzenie
    bilansu otwarcia likwidacji.
  8. Przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą w sprawie
    zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
    otwarcia likwidacji.
  10. Zamknięcie obrad.
2020-02-26 39/2020 15 10342
Poz. 10342. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-9996/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 398 k.s.h. w związku
z art. 402 § 1 k.s.h i art. 467 § 1 k.s.h., informuje, iż dnia
26 marca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Pie-
cyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zapoznanie się z wnioskiem likwidatora o zatwierdzenie
   bilansu otwarcia likwidacji.
  7. Przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą w sprawie
   zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 10342. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-9996/2020]

Likwidator MULTI-MONETY.PL S.A. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 398 k.s.h. w związku
z art. 402 § 1 k.s.h i art. 467 § 1 k.s.h., informuje, iż dnia
26 marca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Pie-
cyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zapoznanie się z wnioskiem likwidatora o zatwierdzenie
   bilansu otwarcia likwidacji.
  7. Przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą w sprawie
   zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
  9. Zamknięcie obrad.
2019-12-04 234/2019 17 62575
Poz. 62575. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-62472/2019]

Zarząd Multi-monety.pl Spółka Akcyjna, działając na podsta-
wie art 395 § 1 i 399 § 1 w związku z art 402 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje,
iż dnia 21 stycznia 2020 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki
przy ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozda-
    nia biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz ze
    sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za
   rok 2019.
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Multi-
   -monety.pl S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora
   Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla likwidatora Spółki.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Dutkiewicz
Poz. 62575. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-62472/2019]

Zarząd Multi-monety.pl Spółka Akcyjna, działając na podsta-
wie art 395 § 1 i 399 § 1 w związku z art 402 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje,
iż dnia 21 stycznia 2020 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki
przy ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozda-
    nia biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozda-
    nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz ze
    sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za
   rok 2019.
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez
   nich obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Multi-
   -monety.pl S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora
   Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla likwidatora Spółki.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Dutkiewicz
2019-07-11 133/2019 1128 649691
Poz. 649691. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/962]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649691. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/962]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649692
Poz. 649692. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/363]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649692. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/363]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649693
Poz. 649693. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/764]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649693. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/764]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649694
Poz. 649694. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/165]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649694. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/140990/19/165]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-13 91/2019 18 24201
Poz. 24201. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-23885/2019]

Zarząd Multi-Monety.pl SA, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje, iż dnia
26 czerwca 2019 r., o godzinie 1130, w siedzibie spółki przy
ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok 2018.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za
   2018 r.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2018 r.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                      Joanna Dutkiewicz
Poz. 24201. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-23885/2019]

Zarząd Multi-Monety.pl SA, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje, iż dnia
26 czerwca 2019 r., o godzinie 1130, w siedzibie spółki przy
ul. Piecyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za rok 2018.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za
   2018 r.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za rok 2018 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2018 r.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                      Joanna Dutkiewicz
2018-09-13 178/2018 549 398722
Poz. 398722. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233024/18/645]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398722. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233024/18/645]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 549 398723
Poz. 398723. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233025/18/46]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398723. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233025/18/46]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 549 398724
Poz. 398724. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233026/18/447]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398724. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233026/18/447]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 549 398725
Poz. 398725. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233027/18/848]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398725. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361972. SYSTEM, wpis do
rejestru: 30.07.2010.
[RDF/233027/18/848]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-16 94/2018 16 20433
Poz. 20433. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-19921/2018]

Zarząd Multi-Monety.pl SA, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje, iż dnia
15.06.2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Pie-
cyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za 2017 r.
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za
   2017 r.  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/straty Spółki
   za 2017 r.
  8. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Dutkiewicz
Poz. 20433. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2010 r.
[BMSiG-19921/2018]

Zarząd Multi-Monety.pl SA, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych oraz zgodnie z § 17 Statutu, informuje, iż dnia
15.06.2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Pie-
cyka 27, 03-673 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za 2017 r.
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za
   2017 r.  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/straty Spółki
   za 2017 r.
  8. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonywania przez nich
   obowiązków w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

                       Prezes Zarządu
                     Joanna Dutkiewicz
2018-05-07 87/2018 224 115849
Poz. 115849. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17320/18/474]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUREK 2. PIOTR
3. 59021007518
Poz. 115849. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17320/18/474]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUREK 2. PIOTR
3. 59021007518
2018-01-02 01/2018 307 1516
Poz. 1516. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/85811/17/963]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28
CZERWCA 2017 ROKU, REP. A NR 1672/2017, NOTA-
RIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST.1 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5285849,00 ZŁ
wpisać: 1. 3259709,00 ZŁ wykreślić: 3. 5285849 wpi-
sać: 3. 3259709
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 4829349 wpisać: 2. 3037215 2 (dla pozycji: 1. C)
wykreślić: 2. 356500 wpisać: 2. 122494
Poz. 1516. MULTI-MONETY.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000361972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/85811/17/963]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28
CZERWCA 2017 ROKU, REP. A NR 1672/2017, NOTA-
RIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §6 UST.1 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5285849,00 ZŁ
wpisać: 1. 3259709,00 ZŁ wykreślić: 3. 5285849 wpi-
sać: 3. 3259709
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 4829349 wpisać: 2. 3037215 2 (dla pozycji: 1. C)
wykreślić: 2. 356500 wpisać: 2. 122494

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki