Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaPraga-Południe
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaPraga-Południe
UlicaPlac Przymierza
Nr domu6
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-944
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000361485

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

• klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego, • brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku, • wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy rachunkowości określonych w art. 28 i 35, • nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, • nie sporządzania przepływów środków pieniężnych • ustalenie granicy ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której jednostka dokonuje (nie wcześniej niż w momencie oddania do używania) jednorazowego odpisu wartości tego rodzaju składników aktywów, • wycena materiałów i towarów w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia, • tylko 18 pozycji w informacjach dodatkowych i objaśnieniach.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku poz. 395).
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395), przepisami wydanymi na jej podstawie oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz polskimi zasadami rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

I. Wycena aktywów trwałych
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarzane są według stawek uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy podatkowe.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
Wycena środków trwałych dokonywana jest według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Pozostałe środki trwałe umarzane są według stawek uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy podatkowe.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz cenie nabycia nie przekraczającej 3.500 PLN netto są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania.
Inwestycje długoterminowe w roku 2015 Zarząd podjął uchwałę o zmianie zasad wyceny inwestycji długoterminowych (nieruchomości) do wartości rynkowej. Od roku 2015 nieruchomości będą aktualizowane do wartości rynkowej nie rzadziej niż co 5 lat i nie częściej niż co 3 lata od momentu ich nabycia. Decyzja ta dotyczy wszystkich nieruchomości będących przedmiotem renty dożywotniej.
W 2018 r Spółka dokonała aktualizacji wartości nieruchomości stanowiących aktywa Spółki. Zostały one wycenione według wartości rynkowej nieruchomości na dzień 27.12.2018 (Cenatorium sp. z o.o.) i pomniejszone o aktuarialną wartość użytkowania na dzień bilansowy,
II. Wycena aktywów obrotowychNależności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności w przypadku, gdy należność nie została zapłacona w ciągu dwunastu miesięcy.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazuje się w wartości nominalnej powiększonej o wycenę bilansową.

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych oraz w kasie wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne na lokatach do trzech miesięcy wykazuję się w wartości nominalnej powiększonej o odsetki bilansowe do dnia bilansowego zgodnie z umowną stopą procentową.

III. Wycena pasywów

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania z tytułu rent dożywotnich ustala się w wysokości sumy poszczególnych zobowiązań rentowych wobec poszczególnych klientów, a podstawą wyliczenia zobowiązań rentowych jest miesięczna wysokość zobowiązania rentowego wynikająca z aktu notarialnego, które jest waloryzowane o średnioroczny wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów ogłaszany przez Prezesa GUS. Suma przyszłych zobowiązań z tytułu renty dożywotniej jest wyliczana za pomocą tablic aktuarialnych uwzględniających płeć i przeciętne dalsze trwanie życia dla kobiety i mężczyzny, przewidywaną stopę inflacji (na dzień bilansowy przyjęto 2,50%) oraz współczynnik dyskonta odpowiadający stopie redyskonta weksli NBP (który na dzień bilansowy wynosił 2,50%).
Suma tych zobowiązań jest dzielona na zobowiązania długo i krótkookresowe według

ogólnej zasady, czyli suma zobowiązań których okres zapłaty jest do dwunastu miesięcy, jest prezentowana w pozycji zobowiązania krótkoterminowe, pozostała kwota w pozycji zobowiązania z tytułu rent dożywotnich długookresowe.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdania finansowe są sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1c ww. ustawy.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe25 414 284,7422 366 575,02
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:173 849,37249 386,01
– środki trwałe173 849,37249 386,01
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:25 240 435,3722 117 189,01
– nieruchomości25 240 435,3721 622 189,01
– długoterminowe aktywa finansowe495 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 734 267,563 979 789,96
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:135 440,11101 026,72
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:3 420,144 520,07
– do 12 miesięcy3 420,144 520,07
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:3 371 049,583 616 457,24
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:1 635 221,78862 412,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 574 699,84862 286,51
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe227 777,87262 306,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem29 148 552,3026 346 364,98
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny20 385 589,4618 548 758,74
IKapitał (fundusz) podstawowy20 000 000,0020 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 451 241,26-965 911,57
VIZysk (strata) netto1 836 830,72-485 329,69
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 762 962,847 797 606,24
IRezerwy na zobowiązania, w tym:198 762,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:7 642 675,846 615 636,11
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:1 108 287,00963 708,13
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:76 277,1967 358,60
– Do 12 miesięcy76 277,1967 358,60
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe12 000,0019 500,00
Pasywa razem29 148 552,3026 346 364,98
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 181 634,12734 537,70
IPrzychody netto ze sprzedaży4 181 634,12734 537,70
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej2 199 760,121 243 060,90
IAmortyzacja81 096,1476 857,84
IIZużycie materiałów i energii30 056,3833 371,65
IIIUsługi obce1 483 701,34715 963,81
IVWynagrodzenia255 598,25186 659,86
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:53 733,5937 634,29
– emerytalne53 733,5937 634,29
VIPozostałe koszty, w tym:295 574,42192 573,45
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)1 981 874,00-508 523,20
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:219 489,4520 429,67
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:1 703,1214 780,33
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:2 208,9217 565,26
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 208,9217 565,26
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:365 038,5321,09
IOdsetki, w tym:25,5321,09
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:365 013,00
– w jednostkach powiązanych365 013,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 836 830,72-485 329,69
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)1 836 830,72-485 329,69
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki