Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "GEO RENEWABLES" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGeo Renewables S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
Ulicaaleja Wyścigowa
Nr domu6
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-681
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000361218

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie 50 %
Inne 50 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji w przypadku środków trałych o wartości nie przekraczającej 3.500 złotych następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do używania. Rozpoczęcie amortyzacji w przypadku środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500 złotych następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Pozostałe 20, 100 %
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 %
Urządzenia techniczne i maszyny 30 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapit
ału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa
i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
GBP 4,7895 4,7001
CZK 0,1673 0,1632
HKD 0,4801 0,4455
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
"Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży."
"Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe."
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek
udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
Przekwalifikowania aktywów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów
i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na
aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,
• oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,
• zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego regulowanego rynku,
• oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,
• oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
"Przychody ze sprzedaży
"
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Na podstawie podpisanych umów deweloperskich, Spółka ma prawo do wynagrodzenia w wysokości poniesionych kosztów oraz określonej wysokości premii („premia za sukces”). Wysokość premii za sukces dotyczącej poszczególnych projektów jest uzależniona od wielkości farm wiatrowych (MW) będących przedmiotem umowy deweloperskiej, liczonej w MW. Umowy obowiązują w okresie deweloperskim, budowy i eksploatacji aż do 5 roku następującego po roku zakończenia fazy deweloperskiej.
Przychody ze świadczenia usług są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu w proporcji do stopnia zaawansowania realizacji usługi na koniec okresu sprawozdawczego.
W związku z faktem, że większość kosztów ponoszonych jest przez Spółkę na etapie deweloperskim Spółka rozpoznaje przychód z tyt. premii deweloperskiej proporcjonalnie do nakładów ponoszonych przez Spółkę tj. 75% przychodów zostanie ujętych w czasie trwania fazy deweloperskiej. Ponieważ stopień zaangażowania na etapie budowy i eksploatacji rozkłada się w sposób liniowy, pozostała część premii, w wysokości 25% jej łącznej wartości, jest rozliczana przez kolejne 5 lat, liniowo, w trakcie trwania etapów budowy i eksploatacji farmy.
Na każdy dzień bilansowy Spółka określa prawdopodobieństwo, że otrzyma ona korzyści ekonomiczne związane z umową. W tym celu Spółka ocenia prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia fazy deweloperskiej, a więc takiego zrealizowania umówionych prac, że pozyskanie finansowania na budowę farmy będzie prawdopodobne. Przy ocenie prawdopodobieństwa uzyskania korzyści ekonomicznych, Spółka bierze pod uwagę prawdopodobieństwo otrzymania finansowania przez projekt oraz prawdopodobieństwo czy planowane przepływy pieniężne wygenerowane przez projekt, będą wystarczające na wypłatę premii za sukces (poprzez analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych).
Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 750 441,656 481 012,32
IWartości niematerialne i prawne187 776,40210 057,45
3Inne wartości niematerialne i prawne61 452,2170 057,45
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne126 322,19140 000,00
IIRzeczowe aktywa trwałe1 272 774,311 066 625,26
1Środki trwałe1 215 940,401 066 625,26
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej384 062,09105 914,38
c) urządzenia techniczne i maszyny185 949,96195 286,79
d) środki transportu614 224,07720 481,41
e) inne środki trwałe31 704,2844 942,68
2Środki trwałe w budowie56 833,91
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 289 890,945 204 329,61
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego677 405,10488 023,40
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 612 485,844 716 306,21
BAktywa obrotowe9 267 340,515 956 666,71
IINależności krótkoterminowe4 328 215,174 318 469,79
1Należności od jednostek powiązanych782 720,201 257 256,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:782 720,201 257 256,38
3Należności od pozostałych jednostek3 545 494,973 061 213,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 273 667,102 860 816,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych188 961,76148 228,09
c) inne82 866,1152 169,06
IIIInwestycje krótkoterminowe3 728 866,43952 849,95
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 728 866,43952 849,95
b) w pozostałych jednostkach3 304 133,03
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe3 304 133,03
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne424 733,40952 849,95
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 210 258,91685 346,97
Aktywa razem16 017 782,1612 437 679,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 022 061,373 699 917,52
IKapitał (fundusz) podstawowy1 518 400,001 518 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 361 920,001 361 920,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych819 597,523 497 235,00
VIZysk (strata) netto-677 856,15-2 677 637,48
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 995 720,798 737 761,51
IRezerwy na zobowiązania1 831 122,061 620 011,55
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 135 226,501 115 831,00
3Pozostałe rezerwy695 895,56504 180,55
– krótkoterminowe695 895,56504 180,55
IIZobowiązania długoterminowe3 469 249,773 483 978,05
1Wobec jednostek powiązanych3 260 634,393 130 317,64
3Wobec pozostałych jednostek208 615,38353 660,41
c) inne zobowiązania finansowe208 615,38353 660,41
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 695 348,963 633 771,91
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 784 500,002 283 567,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 784 500,002 283 567,75
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 904 085,581 336 561,04
c) inne zobowiązania finansowe3 450 899,39151 189,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 088 123,981 088 611,38
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych260 414,1594 656,86
h) z tytułu wynagrodzeń89,472 103,04
i) inne104 558,59
4Fundusze specjalne6 763,3813 643,12
Pasywa razem16 017 782,1612 437 679,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 049 103,858 289 131,89
– od jednostek powiązanych2 452 212,893 948 158,88
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 048 343,858 289 131,89
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów760,00
BKoszty działalności operacyjnej-10 609 338,13-10 917 089,18
IAmortyzacja-481 237,45-407 627,85
IIZużycie materiałów i energii-178 026,82-187 149,04
IIIUsługi obce-1 585 399,94-2 025 020,60
IVPodatki i opłaty, w tym:-25 439,00-35 987,27
VWynagrodzenia-1 419 170,76-1 241 350,18
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-708 419,55-499 996,93
VIIPozostałe koszty rodzajowe-205 872,98-171 230,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-6 005 771,63-6 348 726,71
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-560 234,28-2 627 957,29
DPozostałe przychody operacyjne107 673,8818 032,01
IVInne przychody operacyjne107 673,8818 032,01
EPozostałe koszty operacyjne-209 789,17-622 474,65
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-67 097,80-28 720,00
IIIInne koszty operacyjne-142 691,37-593 754,65
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-662 349,57-3 232 399,93
GPrzychody finansowe394,52119 718,59
IIOdsetki, w tym:394,5212 927,17
VInne106 791,42
HKoszty finansowe-185 887,3084 366,94
IOdsetki, w tym:-89 339,15-80 629,12
– dla jednostek powiązanych-85 131,75-76 929,00
IVInne-96 548,15-3 737,82
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-847 842,35-3 197 048,28
JPodatek dochodowy169 986,20519 410,80
LZysk (strata) netto (I–J–K)-677 856,15-2 677 637,48
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 699 917,526 377 555,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 699 917,526 377 555,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 518 400,001 518 400,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 518 400,001 518 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 361 920,001 361 920,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 361 920,001 361 920,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 497 235,007 629 657,89
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 497 235,007 629 657,89
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 497 235,007 629 657,89
b) zmniejszenie (z tytułu)-2 677 637,48-4 132 422,89
strata roku poprzedniego-2 677 637,48-4 132 422,89
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu819 597,523 497 235,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu819 597,523 497 235,00
6Wynik netto-677 856,15-2 677 637,48
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 022 061,373 699 917,52
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 022 061,373 699 917,52
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej386 477,07966 601,66
IZysk (strata) netto-677 856,15-2 677 637,48
IIKorekty razem1 064 333,223 644 239,14
1Amortyzacja510 350,95442 291,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych45 180,56-88 585,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)88 944,6367 703,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej67 097,8028 720,00
5Zmiana stanu rezerw211 110,51-224 339,18
6Zmiana stanu zapasów22 725,00
7Zmiana stanu należności-9 745,381 602 940,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów761 867,42-219 478,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-610 473,272 012 261,37
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)386 477,07966 601,66
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-760 922,23-161 273,97
IWpływy20 837,33345 187,73
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych20 442,81-28 720,00
3Z aktywów finansowych, w tym:394,52373 907,73
b) w pozostałych jednostkach394,52373 907,73
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych350 000,00
– odsetki394,5223 907,73
IIWydatki-781 759,56-506 461,70
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-781 759,56-406 461,70
3Na aktywa finansowe, w tym:-100 000,00
b) w pozostałych jednostkach-100 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-760 922,23-161 273,97
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-153 671,39-153 165,43
IIWydatki-153 671,39-153 165,43
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-149 463,99-149 463,99
8Odsetki-4 207,40-3 701,44
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-153 671,39-153 165,43
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-528 116,55652 162,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-528 116,55652 162,26
FŚrodki pieniężne na początek okresu952 849,95300 687,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:424 733,40952 849,95
– o ograniczonej możliwości dysponowania27 626,3728 389,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-847 842,35
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 613 149,815 613 149,81
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:5 303 368,475 303 368,47
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 004 871,281 004 871,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:656 426,09656 426,09
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-809 178,50
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki