Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatMIKOŁOWSKI
GminaŁAZISKA GÓRNE
MiejscowośćŁAZISKA GÓRNE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatMIKOŁOWSKI
GminaŁAZISKA GÓRNE
UlicaCHOPINA
Nr domu15
MiejscowośćŁAZISKA GÓRNE
Kod pocztowy43-170
PocztaŁAZISKA GÓRNE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2222Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000360333

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Wprowadzenie_zasady_rachunkowości" w załączniku nr 2

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w załączniku nr 2 "Wprowadzenie_zasady_rachunkowości"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Opis ustalenia wyniku finansowego znajduje się w załączniku nr 2 "Wprowadzenie_zasady_rachunkowości"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Opis sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w załączniku nr 2 "Wprowadzenie_zasady_rachunkowości"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe26 840 520,0027 553 953,69
IWartości niematerialne i prawne171 392,2994 862,58
3Inne wartości niematerialne i prawne171 392,2994 862,58
IIRzeczowe aktywa trwałe25 555 943,3422 610 218,12
1Środki trwałe23 457 116,7722 416 247,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)475 620,76298 023,04
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 320 824,345 434 723,95
c) urządzenia techniczne i maszyny14 945 158,7415 865 886,20
d) środki transportu537 990,01694 871,47
e) inne środki trwałe177 522,92122 743,20
2Środki trwałe w budowie2 028 826,57193 970,26
3Zaliczki na środki trwałe w budowie70 000,00
IIINależności długoterminowe12 338,008 214,45
3Od pozostałych jednostek12 338,008 214,45
IVInwestycje długoterminowe737 643,104 056 926,61
1Nieruchomości737 643,104 056 926,61
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe363 203,27783 731,93
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego348 788,28767 135,59
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 414,9916 596,34
BAktywa obrotowe13 453 213,5613 211 220,67
IZapasy6 727 859,825 229 451,41
1Materiały3 022 030,202 543 294,36
3Produkty gotowe2 810 703,921 830 432,88
4Towary882 835,03849 075,04
5Zaliczki na dostawy i usługi12 290,676 649,13
IINależności krótkoterminowe6 289 919,755 387 467,70
1Należności od jednostek powiązanych1 322 511,91172 197,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 322 511,91172 197,78
– do 12 miesięcy1 322 511,91172 197,78
3Należności od pozostałych jednostek4 967 407,845 215 269,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 809 408,105 105 848,71
– do 12 miesięcy4 809 408,105 105 848,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych135 869,74102 316,59
c) inne22 130,007 104,62
IIIInwestycje krótkoterminowe142 650,282 490 906,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe142 650,282 490 906,23
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne142 650,282 490 906,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach142 491,582 490 906,23
– inne środki pieniężne158,70
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe292 783,71103 395,33
Aktywa razem40 293 733,5640 765 174,36
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny27 350 802,1025 048 850,10
IKapitał (fundusz) podstawowy21 400 000,0021 400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 857 559,338 857 559,33
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 208 709,23-7 140 099,52
VIZysk (strata) netto2 301 952,001 931 390,29
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 942 931,4615 716 324,26
IRezerwy na zobowiązania1 310 303,121 199 470,50
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego992 380,58931 216,15
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne248 542,18222 326,35
– długoterminowa86 921,4474 472,54
– krótkoterminowa161 620,74147 853,81
3Pozostałe rezerwy69 380,3645 928,00
– krótkoterminowe69 380,3645 928,00
IIZobowiązania długoterminowe1 985 023,803 246 296,11
3Wobec pozostałych jednostek1 985 023,803 246 296,11
a) kredyty i pożyczki252 909,00
c) inne zobowiązania finansowe1 975 023,802 957 075,17
e) inne10 000,0036 311,94
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 647 604,5411 270 557,65
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych372 794,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:372 794,76
– do 12 miesięcy372 794,76
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 269 623,8111 269 130,94
a) kredyty i pożyczki253 251,051 717 838,28
c) inne zobowiązania finansowe2 717 319,542 822 357,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 295 951,005 308 714,39
– do 12 miesięcy4 295 951,005 308 714,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi151 622,897 769,86
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 093 206,55913 739,79
h) z tytułu wynagrodzeń388 394,33305 976,75
i) inne369 878,45192 734,17
4Fundusze specjalne5 185,971 426,71
Pasywa razem40 293 733,5640 765 174,36
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:62 884 572,4948 110 075,55
– od jednostek powiązanych20 575 485,768 844 622,80
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów46 211 101,0831 341 329,15
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 673 471,4116 768 746,40
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:49 486 514,8636 613 463,50
– jednostkom powiązanym17 166 103,517 056 541,49
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów35 671 050,2223 057 638,58
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów13 815 464,6413 555 824,92
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)13 398 057,6311 496 612,05
DKoszty sprzedaży6 419 100,124 716 482,46
EKoszty ogólnego zarządu4 062 252,813 393 584,24
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 916 704,703 386 545,35
GPozostałe przychody operacyjne2 909 046,222 276 623,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych237 731,35
IIDotacje138 938,31
IVInne przychody operacyjne2 671 314,872 137 685,40
HPozostałe koszty operacyjne2 473 856,292 668 945,27
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 480,64
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych645 616,62985 225,66
IIIInne koszty operacyjne1 828 239,671 678 238,97
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 351 894,632 994 223,79
JPrzychody finansowe13 426,56106 998,38
IIOdsetki, w tym:7 890,1856 329,07
– od jednostek powiązanych45 123,29
VInne5 536,3850 669,31
KKoszty finansowe487 854,45523 687,63
IOdsetki, w tym:293 981,25481 423,33
– dla jednostek powiązanych58 410,95
IVInne193 873,2042 264,30
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 877 466,742 577 534,54
MPodatek dochodowy575 514,74646 144,25
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 301 952,001 931 390,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)25 048 850,1023 117 459,81
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach25 048 850,1023 117 459,81
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu21 400 000,0021 300 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu21 400 000,0021 400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 857 559,331 355 312,57
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 502 246,76
a) zwiększenie (z tytułu)7 602 246,76
inne-połączenie spółek (przesunięcie z kapitału rezerwowego i wyniku z lat ubiegłych)7 602 246,76
b) zmniejszenie (z tytułu)100 000,00
połączenie spółek 100 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 857 559,338 857 559,33
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu6 892 835,53
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-6 892 835,53
b) zmniejszenie (z tytułu)6 892 835,53
połączenie spółek (przesunięcie do kapitału zapasowego)6 892 835,53
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 208 709,23-6 430 688,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 931 390,29
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 931 390,29
b) zmniejszenie (z tytułu)1 931 390,29
pokrycie straty z lat ubiegłych 1 931 390,29
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu7 140 099,526 430 688,29
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 140 099,526 430 688,29
a) zwiększenie (z tytułu)709 411,23
połączenie spółek (przesunięcie do kapitału zapasowego)709 411,23
b) zmniejszenie (z tytułu)1 931 390,29
pokrycie zyskiem z lat ubiegłych1 931 390,29
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu5 208 709,237 140 099,52
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 208 709,23-7 140 099,52
6Wynik netto2 301 952,001 931 390,29
Azysk netto2 301 952,001 931 390,29
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)27 350 802,1025 048 850,10
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)26 850 802,1025 048 850,10
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 301 952,001 931 390,29
IIKorekty razem120 827,644 352 811,71
1Amortyzacja2 495 396,742 346 716,59
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-44 928,84
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)293 534,11373 641,85
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-525 452,44891 585,06
5Zmiana stanu rezerw110 832,6245 372,02
6Zmiana stanu zapasów-1 498 408,4120 920,55
7Zmiana stanu należności-906 575,601 081 344,70
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-79 639,6659 364,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych231 140,28-424 784,17
10Inne korekty3 579,30
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 422 779,646 284 202,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 220 773,633 361 501,41
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych500 699,9482,30
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 365 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:2 045 123,29
a) w jednostkach powiązanych2 045 123,29
4Inne wpływy inwestycyjne1 355 073,691 316 295,82
IIWydatki4 893 689,355 611 372,27
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 489 718,591 939 339,53
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne267 019,15
3Na aktywa finansowe, w tym:2 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych2 000 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne1 403 970,761 405 013,59
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 672 915,72-2 249 870,86
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy135,484 048 417,90
2Kredyty i pożyczki4 044 922,85
4Inne wpływy finansowe135,483 495,05
IIWydatki3 098 255,357 722 942,02
4Spłaty kredytów i pożyczek1 717 496,236 352 105,68
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych87 576,83280 842,24
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego999 512,70667 733,91
8Odsetki293 669,59422 260,19
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 098 119,87-3 674 524,12
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 348 255,95359 807,02
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 348 255,95404 735,86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych44 928,84
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 490 906,232 086 170,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:142 650,282 490 906,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania158,70
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 877 466,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:103 251,83
Przychody zwolnione z opodatkowania *102 272,11art 12 ust 1
Przychody zwolnione z opodatkowania979,72art 12 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 055 435,55
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym 1 055 435,55art 12 ust 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:58 463,71
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych13 560,46art 12 ust 3a
Wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie44 903,25art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:915 076,86
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *831 645,67art 16 ust 1
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów83 388,29art 15 ust 1
pozostałe 42,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 993 059,39
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku13 109,94art 16 ust 1
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku260 000,88art 15 ust 4e
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodow w bieżącym roku224 551,83art 15 ust 4h
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku2 495 396,74art 15 ust 6
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 245 651,14
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych17 416,02art 16 ust 1
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych172 651,57art 15 ust 4g
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych176 613,79art 15 ust 4h
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych15 000,00art 15 ust 1
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 1 796 037,96art 15 ust 6
Koszty uznawane za koszt uzyskania przychodów w roku bieżącym1 067 931,80art 17b ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 934 448,09
Rozliczenie części straty z 2016 roku
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym505 280,00
K. Podatek dochodowy96 003,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik na 1: Dodatkowe_informacje zawiera dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Załącznik nr 2: Wprowadzenie_zasady_rachunkowości

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki