Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOVO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NOVO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat TYCHY
Gmina M.TYCHY
Miejscowość TYCHY
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat TYCHY
Gmina M.TYCHY
Ulica MIKOŁOWSKA
Nr domu 93
Miejscowość TYCHY
Kod pocztowy 43-100
Poczta TYCHY
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000360031

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka przyjęła nastepujące zasady (politykę) rachunkowości:
1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
Rok obrotowy przyjęty przy określeniu roku obrachunkowego dla jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy został podzielony na miesięczne okresy sprawozdawcze, konieczne dla celów sporządzania deklaracji podatkowych, z czego 11 miesięcy zamykanych jest do dnia 20 kolejnego miesiąca, a ostatni 12 miesiąc zamykany jest w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, co pozwala na sporządzenie Sprawozdania rocznego nie później niż w okresie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, omówiono w kolejnym arkuszu;
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
Jednostka w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości dokonała wyboru w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg handlowych. Księgi handlowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu FKW, autorstwa firmy Kamsoft z Katowic, który zapewnia wszystkie aktualne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych.
a) zakładowy planu kont, jest wzorowany na wzorcowym planie/wykazie kont opracowanym przez Departamen Rachunkowości Ministerstwa Finansów, podzielonym na dziewięć zespołów oznaczonych symbolami cyfrowymi od 0 do 8. Klasyfikacja operacji gospodarczych przyporządkowywana jest do odpowiednich kont księgowych, których salda i obrowy są ujmowane w Sprawozdaniu Finansowym. prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
b) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe, obejmuje:
dziennik,
księgę główną,
księgi pomocnicze,
zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem oprogramowania firmy Kamsoft w Spółce polega na dokonywaniu w księgach chronologicznych i systematycznych zapisów zdarzeń gospodarczych, na podstawie dokumentów księgowych, w sposób zorganizowany i ciągły. Struktura ksiąg na nośnikach informatycznych pozwala na spełnienie ustawowego wymogu zapewnienia wzajemnych powiązań i wymaganą prawem ochronę tych danych oraz dowodów księgowych na podstawie, których dokonano zapisów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
AKTYWA
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jednostka
stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania.
W 2018 roku nie wystapiły inwestycje zaniechane lub przewidziane do zaniechania.
Należności długoterminowe - nie wystąpiły.
Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe - obejmują nabyte akcje oraz nieruchomości w postaci gruntów.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - obejmują aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Towary handlowe w magazynach ewidencjonuje się w cenach zakupu. Rozchód towarów odbywa się według zasady FIFO.
W spółce nie występują zapasy przekraczające możliwości sprzedaży oraz wycenione powyżej cen sprzedaży netto.
Z uwagi na rodzaj towarów handlowych, które powinien spełniać również wymogi przepisów prawa farmaceutycznego zasadnym staje się wybór metody inwentarzycacyjnej z natury polegającej na ciągłym i sukcesywnym ustalaniu rzeczywistego stanu zapasu towarów. Metoda ta pozwala na rozłożeniu czynności inwentaryzacyjnych na dłuższy czas bez zakłócenia czy wstrzymania procesu sprzedaży w Spółce.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza, aby inwentaryzacja zapasów towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo – wartościową była przeprowadzana raz w ciągu dwóch lat. Warunki przechowywania towarów w magazynach kwalifikują je jako składowane w strzeżonych warunkach. Osoby postronne nie mają wstępu na teren magazynów, a środki psychotropowe i odurzające objęte są dodatkową ochroną i przechowywane w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, do którego dostęp mają tylko wyznaczone osoby. Ponadto cały obiekt magazynowy jest monitorowany przez system kamer i nadzorowany przez zewnętrzną jednostkę świadczącą usługi w zakresie ochrony mienia. Dla całego asortymentu towarów handlowych prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa. Inwentaryzację ciągłą przeprowana jest z zachowaniem warunku cyklu ustalonego w ustawie o rachunkowości.
Należności krótkoterminowe - wycenia się na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty przez dłużników, skorygowanych o dokonane odpisy aktualizujące. Odpisów aktualizujących dokonuje się uwzględniając okres zalegania z zapłatą, częstotliwość spłat, stopień realizacji zawartych umów i porozumień, sytuację majątkową i finansową dłużników, zabezpieczenie należności oraz stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty w odniesieniu przede wszystkim do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz inne należności przeterminowane.
Inwestycje krótkoterminowe -
Aktywa pieniężne obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne i aktywa pieniężne. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych nie występują.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - w pozycji tej wykazuje się występujące na dzień bilansowy poniesione wydatki stanowiące koszty przyszłego roku obrotowe
go (usługi, polisy, prowizę od kredytu w rachunku bieżącym, itp.) oraz podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach.
PASYWA
Kapitał własny wykazuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Kapitał własny tworzą: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, wynik finansowy roku, za który sporządzone jest niniejsze sprawozdanie finansowe.
Rezerwy na zobowiązania - to rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Zobowiązania długoterminowe - kredyt inwestycyjny zaprezentowany w wartości nominalnej kapitału do spłaty.
Zoowiązania krótkoterminowe wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty. Obejmują stan zadłużenia jednostki z wszelkich tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych, które wystepują na dzień
podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i inne zobowiązania oraz fundusze specjalne).
Rozliczenia międzyokresowe - stanowią wartość biernych roliczeń międzyokresowych.

AMORTYZACJI dokonuje się w sposób przewidziany ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się metodę liniową amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w wyżej wymienionej ustawie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, a zakończenie następuje z końcem miesiąca, w którym sumy odpisów amortyzacyjnych zrównały się z ich wartością początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

W ewidencji analitycznej ilościowo – wartościowej ujmowane są składniki wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest wyższa lub równa 3 500,00 PLN. Dla składników stanowiących wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są dokonywane jednorazowo w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik wartości niematerialnej lub prawnej został wprowadzony do użytkowania (ewidencji). Dla składników wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są naliczane metodą liniową w okresach miesięcznych na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.

Jednostka w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje rzeczowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej niż 1.500 PLN są ujmowane jako koszt zużycia materiałów. Odpisy amortyzacyjne rzeczowych środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 1.500,00 PLN i niższej niż 3.500,00 PLN są dokonywane jednorazowo w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do użytkowania (ewidencji). Dla rzeczowych środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności w zachwaniem stawek nie wyższych niż określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO

Spółka stosuje formę rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
Przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży produktów,usług, towarów i materiałów (w wartości netto, pomniejszone o udzielone rabaty).
Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty ujęte w układzie rodzajowym oraz wartość
sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu.
W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych ujęto różnice inwentaryzacyjne,
odpisy aktualizujące należności oraz inne przychody i koszty związane pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.
Występujące przychody i koszty finansowe obejmują odsetki od należności i zobowiązań,
pożyczek, kredytów oraz aktualizację inwestycji w aktywa finansowe.
Obowiązkowe obciążenia wyniku stanowi podatek dochodowy od osób prawnych będący
zobowiązaniem podatkowym, powiększony o rezerwę, zmniejszony o aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Według wyżej wymienionych segmentów grupowane i ewidencjonowane są w jednostce wszystkie osiągane przychody i zyski oraz ponoszone koszty i straty, a także wielkość podatku dochodowego mająca wpływ na ostateczną kwotę wyniku finansowego netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z uregulowaniami Rozdziału 5 Ustawy o Rachunkowości, w zakresie jakim ustawodawca przewidział dla jednostek nie spełniających definicji zawartej w Art.3 pkt 1c.
Zakres informacji niniejszego Sprawozdania Finansowego spełnia wymogi Załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Sposób sporządzenia Sprawozdania Finansowego opierał się na zasadzie przedstawienia rzetelnego i prawdziwego obrazu dokonań Spółki.

Stosowano rónież zasady:

- zasadę wyższości treści nad formą według której, zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowano w księgach rachunkowych i wykazano w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną;

- zasadę ciągłości - przyjęte zasady rachunkowości stosowano w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne;

- zasadę kontynuacji - nie istnieją przesłanki, które mogłyby wskazywać, że sytuacja ekonomiczna Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości może ulec pogorszeniu, stosowano metody wyceny przy założeniu kontynuowania działalności w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości;

- zasadę memoriału - w księgach rachunkowych Spółki ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Spółki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty;

- zasadę współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów - koszty poniesione w celu osiągnięcia określonych przychodów zostały ujęte w księgach rachunkowych w tym samym okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody;

- zasadę ostrożności - w wyniku finansowym, uwzględniono zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, ujęto wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne; utworzono rezerwy na znane jednostce koszty, które w przyszłości mogą zostać zrealizowane;

- zasadę indywidualnej wyceny wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, co przejawia się ustalaniem powyższych wartości oddzielnie, nie dokonyjąc kompensat;

- zasadę istotności przy dokonywaniu wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu do 2017 roku.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 22 150 635,22 8 455 567,21
I Wartości niematerialne i prawne 119 874,49 195 983,54
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 119 874,49 195 983,54
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 18 794 067,91 4 846 175,36
1 Środki trwałe 17 165 223,42 2 988 959,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 624 104,02 1 624 104,02
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 647 421,95 550 148,61
c) urządzenia techniczne i maszyny 625 866,10 572 258,21
d) środki transportu 99 216,80 180 322,07
e) inne środki trwałe 168 614,55 62 126,37
2 Środki trwałe w budowie 1 628 844,49 1 857 216,08
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 2 605 454,00 2 605 454,00
1 Nieruchomości 105 454,00 105 454,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 500 000,00 2 500 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2 500 000,00 2 500 000,00
– udziały lub akcje 2 500 000,00 2 500 000,00
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 631 238,82 807 954,31
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 631 238,82 807 954,31
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 125 538 246,24 121 414 842,71
I Zapasy 64 587 866,00 64 377 011,79
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 64 587 866,00 64 377 011,79
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 59 687 269,79 56 097 498,17
1 Należności od jednostek powiązanych 615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 615,00
– do 12 miesięcy 615,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
3 Należności od pozostałych jednostek 59 687 269,79 56 096 883,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 56 196 457,29 53 724 032,76
– do 12 miesięcy 56 196 457,29 53 724 032,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 543 789,00 1 127 080,00
c) inne 947 023,50 1 245 770,41
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 237 703,29 312 012,54
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 237 703,29 312 012,54
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 71 408,26
– udzielone pożyczki 71 408,26
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 237 703,29 240 604,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 237 703,29 240 604,28
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 025 407,16 628 320,21
Aktywa razem 147 688 881,46 129 870 409,92
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 23 695 943,88 20 645 659,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 333 000,00 1 333 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17 148 049,12 14 983 439,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 4 661 822,00 4 661 822,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 5 214 894,76 4 329 219,94
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 992 937,58 109 224 750,83
I Rezerwy na zobowiązania 1 828 973,50 1 854 258,27
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 828 973,50 1 854 258,27
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 10 628 580,00 185 811,41
3 Wobec pozostałych jednostek 10 628 580,00 185 811,41
a) kredyty i pożyczki 10 628 580,00
c) inne zobowiązania finansowe 185 811,41
III Zobowiązania krótkoterminowe 111 510 384,08 107 165 681,15
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18 450,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 450,00
– do 12 miesięcy 18 450,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 45 775 346,00 41 093 867,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45 775 346,00 41 093 867,59
– do 12 miesięcy 45 775 346,00 41 093 867,59
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 65 649 859,52 65 972 144,79
a) kredyty i pożyczki 27 659 066,60 26 799 553,29
c) inne zobowiązania finansowe 204 181,39 276 190,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 133 737,05 36 220 605,16
– do 12 miesięcy 35 133 737,05 36 220 605,16
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 258 071,87 1 116 697,51
h) z tytułu wynagrodzeń 1 368 010,79 1 534 252,56
i) inne 26 791,82 24 846,24
4 Fundusze specjalne 85 178,56 81 218,77
IV Rozliczenia międzyokresowe 25 000,00 19 000,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 25 000,00 19 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 25 000,00 19 000,00
Pasywa razem 147 688 881,46 129 870 409,92
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 566 938 971,97 501 942 181,79
– od jednostek powiązanych 6 000,00 6 000,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 876 202,22 9 291 277,30
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 558 062 769,75 492 650 904,49
B Koszty działalności operacyjnej 558 852 337,49 493 600 531,81
I Amortyzacja 720 204,49 884 089,40
II Zużycie materiałów i energii 1 127 224,50 1 080 719,17
III Usługi obce 12 526 907,31 11 023 614,26
IV Podatki i opłaty, w tym: 253 227,65 216 781,93
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 15 212 537,91 13 707 146,26
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 581 753,16 2 251 562,10
– emerytalne 1 025 341,48 866 107,53
VII Pozostałe koszty rodzajowe 223 186,84 275 919,64
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 526 207 295,63 464 160 699,05
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8 086 634,48 8 341 649,98
D Pozostałe przychody operacyjne 258 740,51 246 770,99
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 800,00
IV Inne przychody operacyjne 256 940,51 246 770,99
E Pozostałe koszty operacyjne 1 409 852,20 2 077 711,44
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 77 058,21
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 845 537,97 1 310 218,52
III Inne koszty operacyjne 487 256,02 767 492,92
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6 935 522,79 6 510 709,53
G Przychody finansowe 116 471,89 26 138,80
II Odsetki, w tym: 93 794,87 8 612,28
– od jednostek powiązanych 8 003,77
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 22 677,02
V Inne 17 526,52
H Koszty finansowe 611 631,92 999 587,39
I Odsetki, w tym: 557 169,89 701 114,73
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54 462,03 189 916,08
IV Inne 108 556,58
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6 440 362,76 5 537 260,94
J Podatek dochodowy 1 225 468,00 1 208 041,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 5 214 894,76 4 329 219,94
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20 645 659,09 18 967 734,42
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20 645 659,09 18 967 734,42
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 333 000,00 1 333 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 333 000,00 1 333 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14 983 439,15 12 332 143,89
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 164 609,97 2 651 295,26
a) zwiększenie (z tytułu) 2 164 609,97 2 651 295,26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 164 609,97 2 651 295,26
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17 148 049,12 14 983 439,15
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 329 219,94 5 302 590,53
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 329 219,94 5 302 590,53
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 329 219,94 5 302 590,53
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 329 219,94 5 302 590,53
wypłata dywidendy 2 164 609,97 2 651 295,27
przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 2 164 609,97 2 651 295,26
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 5 214 894,76 4 329 219,94
A zysk netto 5 214 894,76 4 329 219,94
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23 695 943,88 20 645 659,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 088 496,50 20 645 659,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 170 253,00 -5 648 738,37
I Zysk (strata) netto 5 214 894,76 4 329 219,94
II Korekty razem 1 955 358,24 -9 977 958,31
1 Amortyzacja 720 204,49 884 089,40
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 552 250,32 307 902,72
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 108 843,22 172 389,56
5 Zmiana stanu rezerw -25 284,77 747 650,74
6 Zmiana stanu zapasów -210 854,21 -13 848 330,60
7 Zmiana stanu należności -3 589 771,62 -7 595 144,54
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 614 342,27 9 741 076,21
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -214 371,46 -387 591,80
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7 170 253,00 -5 648 738,37
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -15 682 427,42 612 994,94
I Wpływy 68 762,79 2 519 274,29
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 139,54 365 378,87
a) w jednostkach powiązanych 343 380,51
b) w pozostałych jednostkach 4 139,54 21 998,36
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11 787,77
– odsetki 4 139,54 10 210,59
4 Inne wpływy inwestycyjne 39 623,25 2 153 895,42
II Wydatki 15 751 190,21 1 906 279,35
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 751 190,21 1 881 279,35
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 25 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15 682 427,42 612 994,94
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 8 509 273,43 5 087 662,01
I Wpływy 12 000 000,00 8 854 807,44
2 Kredyty i pożyczki 12 000 000,00 8 854 807,44
II Wydatki 3 490 726,57 3 767 145,43
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 164 609,97 2 651 295,27
4 Spłaty kredytów i pożyczek 511 906,69
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 257 820,05 439 526,90
8 Odsetki 556 389,86 670 323,26
9 Inne wydatki finansowe 6 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8 509 273,43 5 087 662,01
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2 900,99 51 918,58
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 900,99 51 918,58
F Środki pieniężne na początek okresu 240 604,28 188 685,70
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 237 703,29 240 604,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania 91 846,51 86 727,69
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 6 440 362,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 24 477,02
zmniejszenie odpisów aktualiz. należn. pożyczki 24 477,02 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 11 421,81
naliczone odsetki od należn. w 2018, niezapłacone 11 421,81 art 16 ust 1 pkt 11
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 655 064,36
PRFON 191 541,00 art 16 ust 1 pkt 36
ods. budżet., kary grzywny 814,29 art 16 ust 1 pkt 18
darowizny niepodl. odl. 385,54 art 16 ust 1 pkt 14
amortyz. NKUP 332 214,12 art 16ł
VAT nie podl. odl. NKUP 17 548,83 art 16 ust 1 pkt 46
reprezentacja 70 776,93 art 16 ust 1 pkt 28
wierzytelności odpisane jako przedawnione 34 159,71 art 16 ust 1 pkt 20
pozostałe 7 623,94
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -7 392 862,27
ZFŚS 2018 przekazane w 2019 po przeliczeniu funduszu 5 001,51 art 16 ust 1 pkt 9 lit b
odpis aktualiz. należn. 900 000,00 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
niewypłac. deleg. za 2018r. 6 291,24 art 16 ust 1 pkt 57
niewypłac. wynagrodz. za 2018 899 171,04 art 16 ust 1 pkt 57
nieodprow. ZUS za 2018 373 003,68 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
rezerwa na koszt badania SF 2018 19 000,00 art 15 ust 4e
Rabaty dotycz. 2018 nie wpłynęły fa kor. w 2018 -9 601 329,77 art 15 ust 4i
prowizja bankowa 2018 zapł. 01.2019 6 000,00 art 15 ust 4e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -6 272 517,28
wypłac. wynagr.z 2017r. 1 177 096,75 art 16 ust 1 pkt 57
zapł.ZUS z 2017r. 330 588,86 art 16 ust 1 pkt 57a
wypłac. delegacje za 2017r. 24 291,96 art 16 ust 1 pkt 57
wart. netto Fa-Postanow. o umorzeniu Nieściągalność uprawdopodobniona wg Art.16 ust.2a pkt 1 1 183 966,23 art 16 ust 1 pkt 26a
Rabaty dot. 2017 korekty wpłynęły w 2018 -9 013 461,08 art 15 ust 4i
koszt badania SF za 2017 poniesiony w 2018 19 000,00 art 15 ust 4c
prowizja bankowa 2017 pobrana w 01.2018 6 000,00 art 15 ust 4e
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 286 355,99
raty kapitałowe leasingu operac. ponoszone w 2018 286 355,99 art 16ł
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 652 827,00
K. Podatek dochodowy 1 074 037,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

2018 NOVO S.A. Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki