Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ WISŁA PŁOCK S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatPŁOCKI
GminaM. PŁOCK
MiejscowośćPŁOCK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatPŁOCKI
GminaM. PŁOCK
UlicaPLAC CELEBRY PAPIESKIEJ
Nr domu1
MiejscowośćPŁOCK
Kod pocztowy09-400
PocztaPŁOCK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000359753

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Jednostka w trybie art. 64 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jako spółka akcyjna jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego, przez co zobowiązana jest również do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Spółki. Wycenia się je według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy prezentowane w cenach zakupu wg. spisu z natury sporządzonego na dzień 29-12-2018 roku stanowią wartość gadżetów klubowych między innymi w postaci szalików, koszulek sprzedawanych w trakcie imprez sportowych.
Stosowane metoda rozchodu:
- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Spółki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
W roku 2018 w Spółce utworzona została rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
W roku 2018 w Spółce utworzona została rezerwa na świadczenia wobec byłego pracownika (postępowanie mediacyjne).
Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują
Zaliczki otrzymane na dostawy Spółka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy".
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut,
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy bieżący - Spółka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 221 304,176 672 297,57
IWartości niematerialne i prawne1 188 171,641 206 723,04
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 188 171,641 206 723,04
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe12 549,3420 055,26
1Środki trwałe12 549,3420 055,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny1 767,653 399,41
d) środki transportu
e) inne środki trwałe10 781,6916 655,85
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe760,005 260 873,08
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne5 260 873,08
3Długoterminowe aktywa finansowe760,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale760,00
– udziały lub akcje760,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 823,19184 646,19
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe19 823,19184 646,19
BAktywa obrotowe2 987 414,011 852 465,48
IZapasy56 830,9266 797,56
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary56 830,9266 797,56
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 390 278,941 126 449,06
1Należności od jednostek powiązanych70 751,7721 501,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:70 751,7721 501,77
– do 12 miesięcy63 250,0014 000,00
– powyżej 12 miesięcy7 501,777 501,77
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 319 527,171 104 947,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 160 731,891 041 542,32
– do 12 miesięcy2 155 031,891 031 642,32
– powyżej 12 miesięcy5 700,009 900,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych21 382,2554 725,90
c) inne137 413,038 679,07
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe191 955,07235 637,12
1Krótkoterminowe aktywa finansowe191 955,07235 637,12
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne191 955,07235 637,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach191 955,07235 637,12
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe348 349,08423 581,74
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 208 718,188 524 763,05
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 350 366,835 643 022,56
IKapitał (fundusz) podstawowy14 828 500,0014 163 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:700 000,00700 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:5 260 873,08
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 500 003,061 500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne5 000 000,005 350 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-12 646 353,58-10 178 030,67
VIZysk (strata) netto-4 031 782,65-5 803 119,85
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 858 351,352 881 740,49
IRezerwy na zobowiązania113 025,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy113 025,43
– długoterminowe
– krótkoterminowe113 025,43
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 720 325,922 881 740,49
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych295 479,53235 249,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:295 479,53235 249,26
– do 12 miesięcy295 479,53235 249,26
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 417 577,992 641 213,39
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 713 913,991 180 459,29
– do 12 miesięcy1 713 913,991 180 459,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych462 416,151 189 853,21
h) z tytułu wynagrodzeń221 994,03256 817,89
i) inne19 253,8214 083,00
4Fundusze specjalne7 268,405 277,84
IVRozliczenia międzyokresowe25 000,00
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe25 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe25 000,00
Pasywa razem4 208 718,188 524 763,05
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 522 629,079 219 777,41
– od jednostek powiązanych2 102 691,072 083 362,08
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 530 267,519 183 315,75
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-25 000,00
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 361,5636 461,66
BKoszty działalności operacyjnej14 501 672,7115 241 303,92
IAmortyzacja38 224,8026 224,17
IIZużycie materiałów i energii522 217,63480 343,32
IIIUsługi obce10 151 149,455 931 025,55
IVPodatki i opłaty, w tym:242 816,06555 407,66
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 065 287,547 299 949,23
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:399 301,53872 000,09
– emerytalne161 536,00327 781,75
VIIPozostałe koszty rodzajowe68 979,2749 034,93
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów13 696,4327 318,97
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 979 043,64-6 021 526,51
DPozostałe przychody operacyjne370 178,88644 594,18
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne370 178,88644 594,18
EPozostałe koszty operacyjne395 093,14401 927,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych82 001,62276 750,00
IIIInne koszty operacyjne313 091,52125 177,14
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 003 957,90-5 778 859,47
GPrzychody finansowe2 279,3015 403,95
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 264,301 298,63
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne15,0014 105,32
HKoszty finansowe30 104,0539 664,33
IOdsetki, w tym:8 125,5639 492,61
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne21 978,49171,72
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-4 031 782,65-5 803 119,85
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-4 031 782,65-5 803 119,85
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 643 022,566 096 142,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 643 022,566 096 142,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu14 163 300,0011 688 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego665 200,002 474 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)4 000 000,004 150 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)4 000 000,004 150 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)3 334 800,001 675 500,00
– umorzenia udziałów (akcji)3 334 800,001 675 500,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu14 828 500,0014 163 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu700 000,00700 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu700 000,00700 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości5 260 873,085 260 873,08
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-5 260 873,08
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)5 260 873,08
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– wyksięgowanie wartości znaku Spółki5 260 873,08
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu5 260 873,08
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 500 000,00300 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 000 003,061 200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)8 334 800,007 025 500,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne5 000 000,005 350 000,00
– obniżenie kapitału zakładowego3 334 800,001 675 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)7 334 796,945 825 500,00
– pokrycia straty bilansowej3 334 796,941 675 500,00
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego4 000 000,004 150 000,00
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 500 003,061 500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-15 981 150,52-11 853 530,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu181 745,56181 745,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach181 745,56181 745,56
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu181 745,56181 745,56
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu16 162 896,0812 035 276,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach16 162 896,0812 035 276,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)3 334 796,941 675 500,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku1 675 500,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego3 334 796,94
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu12 828 099,1410 359 776,23
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-12 646 353,58-10 178 030,67
6Wynik netto-4 031 782,65-5 803 119,85
Azysk netto
Bstrata netto4 031 782,655 803 119,85
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 350 366,835 643 022,56
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-4 031 782,65-5 803 119,85
IIKorekty razem-998 971,92662 688,88
1Amortyzacja38 224,8026 224,17
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw113 025,43
6Zmiana stanu zapasów9 966,64-26 677,76
7Zmiana stanu należności-1 263 829,88333 305,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-161 414,57172 074,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych265 055,66157 762,62
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-5 030 754,57-5 140 430,97
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki12 167,488 007,44
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 696,758 007,44
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne4 470,73
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-12 167,48-8 007,44
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy5 000 000,005 350 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 000 000,005 350 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki760,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych760,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 999 240,005 350 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-43 682,05201 561,59
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-43 682,05201 561,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu235 637,1234 075,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:191 955,07235 637,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-4 031 782,65-5 803 119,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 783,863 783,8643 038,21
róznice kursowe niezrealizowane3 782,933 782,93art 15a ust 29 856,23
przychody bilansowe nie uznane podatkowo0,930,93art 12 ust 3a33 181,98
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-9 856,23-9 856,23-2 184,18
zrealizowane różnice kursowe-9 856,23-9 856,23art 12 ust 1 pkt 1-2 184,18
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:92 597,6492 597,64331 415,47
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami6 000,006 000,00art 16 ust 1 pkt 146 000,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 3 003,763 003,76art 16 ust 1 pkt 2130 384,47
odpisów aktualizujących wartość należności82 001,6282 001,62art 16 ust 1 pkt 26a276 750,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 592,261 592,26art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRONart 16 ust 1 pkt 3618 281,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:677 624,83677 624,83764 703,05
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)6 170,116 170,11art 16 ust 1 pkt 114 976,02
różnice kursowe niezrealizowane4 109,974 109,97art 15a ust 3628,74
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi12 167,4812 167,48art 15 ust 6
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12228 507,34228 507,34art 16 ust 1 pkt 57284 823,04
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h60 277,5560 277,55art 16 ust 1 pkt 57a294 666,06
wartość utworzonych rezerw na koszty113 025,43113 025,43art 15 ust 4e
pozostałe zużycie materiałów, usług obcych, podatek vat, opłaty, kary, grzywny 253 366,95253 366,95art …179 609,19
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-534 464,47-534 464,47-563 249,04
zrealizowane róznice kursowe-628,74-628,74art 15a ust 3-4 925,45
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego-284 823,04-284 823,04art 15 ust 4g-296 246,67
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego-249 012,69-249 012,69art 15 ust 4h-262 076,92
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki