Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaM.KATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaM.KATOWICE
UlicaSTRZELECKA
Nr domu9
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-073
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8610Z - działalność szpitali
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000357904

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spół
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.500,00 do 3.500,00 PLN amortyzuje się jednorazowo z chwilą wydania do użytkowania,
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 PLN amortyzuje się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wynik finansowy z zastosowaniem porównawczego rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe22 567 529,7624 049 101,78
IWartości niematerialne i prawne151 574,99239 111,24
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne151 574,99239 111,24
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe22 341 934,7123 651 461,78
1Środki trwałe22 257 284,7123 566 811,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)602 511,28648 165,65
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej20 860 423,2721 801 507,27
c) urządzenia techniczne i maszyny329 867,14406 489,75
d) środki transportu
e) inne środki trwałe464 483,02710 649,11
2Środki trwałe w budowie84 650,0084 650,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe74 020,06158 528,76
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego50 424,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe74 020,06108 104,76
BAktywa obrotowe5 212 380,374 229 653,29
IZapasy282 166,04152 712,52
1Materiały282 166,04152 712,52
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 852 342,142 370 852,01
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 852 342,142 370 852,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 780 974,141 901 532,13
– do 12 miesięcy3 780 974,141 901 532,13
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych32 770,0052 527,00
c) inne38 598,00416 792,88
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe967 908,591 588 696,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe967 908,591 588 696,28
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne967 908,591 588 696,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach967 908,591 588 696,28
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe109 963,60117 392,48
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem27 779 910,1328 278 755,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny13 044 303,6814 349 233,60
IKapitał (fundusz) podstawowy9 000 000,009 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 797 562,113 797 562,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 659 335,941 659 335,94
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 659 335,941 659 335,94
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-107 664,45
VIZysk (strata) netto-1 304 929,92-107 664,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 735 606,4513 929 521,47
IRezerwy na zobowiązania59 514,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego59 514,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe10 301 527,139 743 216,14
1Wobec jednostek powiązanych8 478 991,567 518 487,35
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 822 535,572 224 728,79
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 822 535,572 224 728,79
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 408 122,544 088 854,59
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 500 000,001 280 672,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 500 000,001 280 672,28
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 762 613,642 738 693,67
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe402 193,22408 635,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 217 161,931 246 519,34
– do 12 miesięcy1 217 161,931 246 519,34
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych647 434,44637 585,28
h) z tytułu wynagrodzeń474 873,88423 647,39
i) inne20 950,1722 306,54
4Fundusze specjalne145 508,9069 488,64
IVRozliczenia międzyokresowe25 956,7837 936,74
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe25 956,7837 936,74
– długoterminowe13 976,8225 956,78
– krótkoterminowe11 979,9611 979,96
Pasywa razem27 779 910,1328 278 755,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 413 726,9825 399 284,61
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów24 413 726,9825 399 284,61
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej25 859 380,9525 518 262,33
IAmortyzacja1 513 605,161 862 020,68
IIZużycie materiałów i energii4 093 538,594 703 764,50
IIIUsługi obce9 800 882,749 417 690,85
IVPodatki i opłaty, w tym:235 736,06230 623,37
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 310 540,857 508 086,04
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 779 708,071 672 071,85
– emerytalne729 680,31700 951,12
VIIPozostałe koszty rodzajowe125 369,48124 005,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 445 653,97-118 977,72
DPozostałe przychody operacyjne462 337,97360 266,45
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne462 337,97360 266,45
EPozostałe koszty operacyjne104 899,7442 594,91
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 514,06
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne104 899,7432 080,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 088 215,74198 693,82
GPrzychody finansowe4 286,389 645,74
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 025,429 645,74
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne260,96
HKoszty finansowe230 090,56264 630,01
IOdsetki, w tym:230 090,56263 921,33
– dla jednostek powiązanych189 401,96210 679,78
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne708,68
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 314 019,92-56 290,45
JPodatek dochodowy-9 090,0051 374,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 304 929,92-107 664,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 349 233,6014 456 898,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 349 233,6014 456 898,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu9 000 000,009 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu9 000 000,009 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 797 562,112 898 333,43
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego899 228,68
a) zwiększenie (z tytułu)899 228,68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)899 228,68
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 797 562,113 797 562,11
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 659 335,941 659 335,94
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 659 335,941 659 335,94
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)-107 664,45
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia107 664,45
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-107 664,45
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-107 664,45
6Wynik netto-1 304 929,92-107 664,45
Azysk netto
Bstrata netto1 304 929,92107 664,45
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)13 044 303,6814 349 233,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 045 514,102 132 505,31
IZysk (strata) netto-1 304 929,92-107 664,45
IIKorekty razem259 415,822 240 169,76
1Amortyzacja1 513 605,161 862 020,68
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)229 928,56254 984,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej10 514,06
5Zmiana stanu rezerw-59 514,00
6Zmiana stanu zapasów-129 453,52-22 294,18
7Zmiana stanu należności-1 481 490,13-371 910,39
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów106 382,13360 710,20
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych79 957,62106 751,08
10Inne korekty39 394,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 045 514,102 132 505,31
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-116 541,84-512 008,27
IWpływy2 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki116 541,84514 008,27
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych116 541,84514 008,27
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-116 541,84-512 008,27
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej541 268,25-2 181 166,15
IWpływy1 500 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki958 731,752 181 166,15
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek728 803,191 926 181,88
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki229 928,56254 984,27
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)541 268,25-2 181 166,15
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-620 787,69-560 669,11
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-620 787,69-560 669,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-708,68
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 588 696,282 149 365,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:967 908,591 588 696,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 314 019,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-11 979,96
- amortyzacja środka trwałego-11 979,96art -
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:313 229,21
Śląski Oddział NFZ-ugoda313 229,21art -
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:125 004,18
amortyzacja47 654,40art -
składki PFRON74 595,00art -
pozostałe2 754,78art -
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:261 726,48
składki ZUS od wynagrodzeń261 726,48art -
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-244 801,89
składki ZUS od wynagrodzeń-244 801,89art -
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-870 841,90
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki