Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "INTERCHEMOL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINTERCHEMOL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatTRZEBNICKI
GminaOBORNIKI ŚLĄSKIE
MiejscowośćOBORNIKI ŚLĄSKIE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatTRZEBNICKI
GminaOBORNIKI ŚLĄSKIE
UlicaSIEMIANICKA
Nr domu55
MiejscowośćOBORNIKI ŚLĄSKIE
Kod pocztowy55-120
PocztaOBORNIKI ŚLĄSKIE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2059Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000356702

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosowane metody i zasady rachunkowości:

zasada kontynuacji - sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność;

zasada memoriału - zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty,

zasada współmierności przychodów i kosztów - zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty,

zasada ostrożnej wyceny - zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne;

zasada indywidualnej oceny - zgodnie z zasadą indywidualnej oceny jednostka stosuje rozwiązania dopuszczane przez ustawę o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe w budowie są wycenianie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytwarzaniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok przy jednoczesnej wartości poniżej 10.000 zł jednorazowo odpisywane są w ciężar kosztów zużycia materiałów.

Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają porównaniu i skorygowaniu do wartości w cenie możliwej do uzyskanie przy sprzedaży. Różnicę zalicza się do kosztów operacji finansowych.

Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek według wartości godziwej ustalonej na podstawie oceny ich wartości na dzień wyceny. Inwestycje majątkowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nieużytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków - wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej. Zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztó

Aktywa finansowe jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
• kredyty i pożyczki udzielone przez jednostkę i wierzytelności własne jednostki.
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności. Są to aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które jednostka gospodarcza zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do terminu zapadalności.

Kredyty i pożyczki udzielone przez jednostkę i wierzytelności własne jednostki. Są to aktywa finansowe wytworzone przez jednostkę gospodarczą poprzez dostarczenie pieniędzy, towarów lub realizację usług na rzecz dłużnika.

Aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży to instrumenty nie spełniające warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych.

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.

ezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
• straty z transakcji gospodarczych w toku,
• skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. W okresie objętym sprawozdaniem, nie nastąpiło połączenie spółek.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym: nie wystąpiły.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się wyłącznie na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów”.

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
d) rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 221 496,735 576 725,07
IWartości niematerialne i prawne253 719,37215 465,54
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne253 719,37215 465,54
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 955 395,365 351 126,30
1Środki trwałe5 950 680,435 312 979,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)339 815,24339 815,24
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 758 058,853 899 180,96
c) urządzenia techniczne i maszyny1 485 568,82801 905,90
d) środki transportu367 237,52270 877,43
e) inne środki trwałe1 200,00
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie4 714,9338 146,77
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 382,0010 133,23
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 382,0010 133,23
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe20 353 056,3317 435 601,33
IZapasy7 378 730,866 699 665,79
1Materiały5 404 288,565 214 542,50
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe1 974 442,301 450 829,48
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi34 293,81
IINależności krótkoterminowe4 400 619,224 598 039,19
1Należności od jednostek powiązanych228,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne228,04
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 400 619,224 597 811,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 211 201,154 516 132,07
– do 12 miesięcy4 211 201,154 516 132,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych189 075,9981 679,08
c) inne342,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 563 226,336 123 266,92
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 563 226,336 123 266,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 563 226,336 123 266,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach545 477,782 169 969,04
– inne środki pieniężne8 017 748,553 953 297,88
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 479,9214 629,43
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem26 574 553,0623 012 326,40
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny18 041 922,2216 182 069,42
IKapitał (fundusz) podstawowy1 200 000,001 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 747 069,4213 566 690,79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto3 094 852,801 415 378,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 532 630,846 830 256,98
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe242 148,673 886 633,23
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek242 148,673 886 633,23
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3 700 000,00
c) inne zobowiązania finansowe184 348,28
d) zobowiązania wekslowe
e) inne242 148,672 284,95
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 960 788,951 952 346,98
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 958 568,431 952 346,98
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3 741 383,2441 383,24
c) inne zobowiązania finansowe84 507,3736 104,73
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 949 360,261 561 163,42
– do 12 miesięcy2 949 360,261 561 163,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych172 434,86307 082,32
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne10 882,706 613,27
4Fundusze specjalne2 220,52
IVRozliczenia międzyokresowe1 329 693,22991 276,77
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 329 693,22991 276,77
– długoterminowe1 241 211,06732 612,90
– krótkoterminowe88 482,16258 663,87
Pasywa razem26 574 553,0623 012 326,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:39 928 122,7431 299 806,09
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów39 928 122,7431 299 806,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej35 588 417,7128 569 965,43
IAmortyzacja497 042,92727 657,95
IIZużycie materiałów i energii29 823 799,5323 193 842,12
IIIUsługi obce1 765 059,741 655 332,22
IVPodatki i opłaty, w tym:104 567,03103 755,46
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 692 976,782 325 470,23
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:551 851,39418 824,43
– emerytalne225 221,12188 165,90
VIIPozostałe koszty rodzajowe153 120,32145 083,02
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 339 705,032 729 840,66
DPozostałe przychody operacyjne307 613,59446 211,33
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 943,0963 415,51
IIDotacje208 301,46258 663,87
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne90 369,04124 131,95
EPozostałe koszty operacyjne761 809,781 045 965,26
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne761 809,781 045 965,26
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 885 508,842 130 086,73
GPrzychody finansowe119 181,95127 427,19
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:67 156,6368 188,31
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne52 025,3259 238,88
HKoszty finansowe401 713,76384 648,62
IOdsetki, w tym:350 632,90350 740,84
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne51 080,8633 907,78
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 602 977,031 872 865,30
JPodatek dochodowy508 124,23457 486,67
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 094 852,801 415 378,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)16 182 069,4217 266 690,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach16 182 069,4217 266 690,79
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 200 000,001 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 200 000,001 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 566 690,7913 324 371,81
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego180 378,63242 318,98
a) zwiększenie (z tytułu)180 378,63242 318,98
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)180 378,63242 318,98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 747 069,4213 566 690,79
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 415 378,632 742 318,98
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 415 378,632 742 318,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 415 378,632 742 318,98
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 415 378,632 742 318,98
...1 415 378,632 742 318,98
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto3 094 852,801 415 378,63
Azysk netto3 094 852,801 415 378,63
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)18 041 922,2216 182 069,42
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 041 922,2213 682 069,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 637 408,101 769 066,57
IZysk (strata) netto3 094 852,801 415 378,63
IIKorekty razem1 542 555,30353 687,94
1Amortyzacja497 042,92727 657,95
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych5 121,2091 887,09
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-67 156,63-68 188,31
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 943,09-63 415,51
5Zmiana stanu rezerw-2 321,89
6Zmiana stanu zapasów-679 065,07-1 550 387,19
7Zmiana stanu należności197 419,97912 882,10
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 257 818,81269 509,47
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych340 317,1936 064,23
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 637 408,101 769 066,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-969 805,26-759 562,83
IWpływy8 943,0963 415,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 943,0963 415,51
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki978 748,35822 978,34
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych978 748,35822 978,34
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-969 805,26-759 562,83
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 227 643,43-2 815 774,52
IWpływy67 156,6368 188,31
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe67 156,6368 188,31
IIWydatki1 294 800,062 883 962,83
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 235 000,002 500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego59 800,0687 966,53
8Odsetki295 996,30
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 227 643,43-2 815 774,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 439 959,41-1 806 270,78
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 439 959,41-1 806 270,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 123 266,927 929 537,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 563 226,336 123 266,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 602 977,031 872 865,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:174 324,73416 277,92
pozostałe 174 324,73416 277,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 338,2417 068,78
pozostałe 8 338,2417 068,78
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:349 216,591 357 913,52
pozostałe 349 216,591 357 913,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:68 557,7671 154,06
pozostałe 68 557,7671 154,06
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:467 637,49452 114,11
pozostałe 467 637,49452 114,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-684 274,86
pozostałe -684 274,86
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 686 176,062 416 472,07
K. Podatek dochodowy508 124,23457 486,67
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki