Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLS Airport Services S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaGordona Bennetta
Nr domu2b
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-159
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5223Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000355602

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

patrz załączony plik PDF

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

patrz załączony plik PDF

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

patrz załączony plik PDF

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

patrz załączony plik PDF

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe213 196 499,13200 965 553,42
IWartości niematerialne i prawne31 454,68110 717,14
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne31 454,68110 717,14
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe102 010 609,4897 139 481,60
1Środki trwałe98 735 971,5688 110 057,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)18 107 519,7018 107 519,70
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej28 086 156,3027 284 616,43
c) urządzenia techniczne i maszyny11 817 352,407 958 279,36
d) środki transportu38 896 093,2733 429 800,14
e) inne środki trwałe1 828 849,891 329 842,13
2Środki trwałe w budowie3 274 637,929 029 423,84
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe2 082 510,971 971 044,60
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek2 082 510,971 971 044,60
IVInwestycje długoterminowe101 989 626,8594 845 201,88
1Nieruchomości84 893 481,9886 086 935,01
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe17 096 144,878 758 266,87
a) w jednostkach powiązanych17 096 144,878 758 266,87
– udziały lub akcje17 096 144,878 758 266,87
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 082 297,156 899 108,20
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 082 297,156 899 108,20
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe94 241 839,9381 677 574,47
IZapasy3 757 320,602 507 367,13
1Materiały3 757 320,602 507 367,13
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe58 404 561,4250 755 524,02
1Należności od jednostek powiązanych27 427 724,862 362 636,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 427 724,86590 833,56
– do 12 miesięcy27 427 724,86590 833,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 771 802,46
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek30 976 836,5648 392 888,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 376 233,0045 129 882,28
– do 12 miesięcy26 376 233,0045 129 882,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 320 510,713 082 841,68
c) inne280 092,85180 164,04
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe30 928 955,2327 476 582,84
1Krótkoterminowe aktywa finansowe30 928 955,2327 476 582,84
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne30 928 955,2327 476 582,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach30 928 955,2327 476 582,84
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 151 002,68938 100,48
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem307 438 339,06282 643 127,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny184 099 282,68159 805 504,93
IKapitał (fundusz) podstawowy40 440 020,0040 440 020,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:119 365 484,9396 717 632,26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto24 293 777,7522 647 852,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 339 056,38122 837 622,96
IRezerwy na zobowiązania21 327 401,9613 226 767,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne17 874 806,3211 530 641,02
– długoterminowa9 918 534,586 959 247,17
– krótkoterminowa7 956 271,744 571 393,85
3Pozostałe rezerwy3 452 595,641 696 126,47
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 452 595,641 696 126,47
IIZobowiązania długoterminowe37 706 666,2450 218 463,79
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek37 706 666,2450 218 463,79
a) kredyty i pożyczki24 940 184,3939 130 660,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe12 766 481,8511 087 803,65
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe63 350 415,7258 328 810,70
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych522 078,7422 098,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:512 078,7422 098,87
– do 12 miesięcy512 078,7422 098,87
– powyżej 12 miesięcy
b) inne10 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek57 959 243,7853 733 921,38
a) kredyty i pożyczki14 253 756,0014 253 756,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 563 728,783 837 899,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 480 298,7613 219 420,87
– do 12 miesięcy14 480 298,7613 219 420,87
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 167 283,1312 814 909,83
h) z tytułu wynagrodzeń11 089 020,708 278 235,03
i) inne1 405 156,411 329 699,96
4Fundusze specjalne4 869 093,204 572 790,45
IVRozliczenia międzyokresowe954 572,461 063 580,98
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe954 572,461 063 580,98
– długoterminowe
– krótkoterminowe954 572,461 063 580,98
Pasywa razem307 438 339,06282 643 127,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:364 085 703,34284 831 431,13
– od jednostek powiązanych47 336 500,641 549 682,81
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów363 975 124,80284 747 155,31
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów110 578,5484 275,82
BKoszty działalności operacyjnej-328 387 726,05-245 081 985,14
IAmortyzacja-15 089 015,85-12 209 715,20
IIZużycie materiałów i energii-23 416 839,87-17 754 514,89
IIIUsługi obce-85 679 922,13-67 120 175,99
IVPodatki i opłaty, w tym:-5 063 231,55-4 150 814,69
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-153 319 175,06-111 116 946,06
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-41 376 649,68-30 306 919,13
– emerytalne-14 425 477,63-10 316 136,01
VIIPozostałe koszty rodzajowe-4 368 879,89-2 333 241,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-74 012,02-89 658,09
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)35 697 977,2939 749 445,99
DPozostałe przychody operacyjne2 551 363,324 769 770,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych59 358,3159 459,34
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych807 910,68
IVInne przychody operacyjne1 684 094,334 710 311,63
EPozostałe koszty operacyjne-12 730 605,24-5 595 154,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-3 918 566,98
IIIInne koszty operacyjne-8 812 038,26-5 595 154,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)25 518 735,3738 924 062,86
GPrzychody finansowe8 539 765,28297 586,74
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:201 887,28297 586,74
– od jednostek powiązanych20 955,28
- od pozostałych jednostek201 887,28276 631,46
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych8 337 878,00
VInne
HKoszty finansowe-2 205 610,85-11 367 591,60
IOdsetki, w tym:-2 088 378,93-2 314 991,99
– dla jednostek powiązanych
- dla jednostek pozostałych -2 088 378,93-2 314 991,99
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych-8 337 878,00
różnice kursowe
IVInne-117 231,92-714 721,61
różnice kursowe-53 951,67-505 375,64
IZysk (strata) brutto (F+G–H)31 852 889,8027 854 058,00
JPodatek dochodowy-7 559 112,05-5 206 205,33
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)24 293 777,7522 647 852,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)159 805 504,93138 986 123,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach159 805 504,93138 986 123,63
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu40 440 020,0040 440 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego20,00
a) zwiększenie (z tytułu)20,00
– wydania udziałów (emisji akcji)20,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu40 440 020,0040 440 020,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu96 717 632,2659 928 666,69
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego22 647 852,6736 788 965,57
a) zwiększenie (z tytułu)22 647 852,6738 617 456,94
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- z tytułu pokrycia kapitału z połączenia1 828 491,37
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu119 365 484,9396 717 632,26
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- z pokrycia kapitałem zapasowym
- z pokrycia kapitałem podstawowym ze zbycia akcji
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto24 293 777,7522 647 852,67
Azysk netto24 293 777,7522 647 852,67
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)184 099 282,68159 805 504,93
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)184 099 282,68159 805 504,93
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej37 596 090,7539 226 461,27
IZysk (strata) netto24 293 777,7522 647 852,67
IIKorekty razem13 302 313,0016 578 608,60
1Amortyzacja15 089 015,8512 209 715,20
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 088 378,932 314 991,99
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-59 358,31-59 459,34
5Zmiana stanu rezerw8 100 634,474 272 420,81
6Zmiana stanu zapasów-1 249 953,47-235 843,65
7Zmiana stanu należności-7 760 503,77-9 218 901,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 295 775,933 179 930,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-505 099,67-2 246 748,62
Inne korekty- likawidacja śr. trwałych -358 698,96-417 958,47
Inne korekty i odpisy aktualizujący wartość udziałów-8 337 878,008 337 878,00
10Inne korekty271 075,06
Inne korekty ZCP-1 828 491,37
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)37 596 090,7539 226 461,27
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-9 708 438,60-25 047 642,74
IWpływy183 175,351 102 934,74
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych183 175,3581 979,46
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 020 955,28
a) w jednostkach powiązanych1 020 955,28
-  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 000 000,00
-  odsetki20 955,28
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki9 891 613,9526 150 577,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 828 603,9510 878 931,90
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne63 010,0015 271 645,58
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 708 438,60-25 047 642,74
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 452 372,39-4 687 218,68
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki24 435 279,7618 866 037,21
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek14 190 475,7514 044 410,03
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego8 156 425,082 544 007,51
8Odsetki2 088 378,932 277 619,67
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-24 435 279,76-18 866 037,21
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 452 372,39-4 687 218,68
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 452 372,39-4 687 218,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- przepływy pieniężne netto3 452 372,39-4 687 218,68
FŚrodki pieniężne na początek okresu27 476 582,8432 163 801,52
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:30 928 955,2327 476 582,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok31 852 889,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:9 145 788,688 337 878,00807 910,68
przychody bilansowe nie uznane podatkowo -aktualizacja wyceny wartości udziałów LST 8 337 878,008 337 878,00art 12 ust 3a
przychody bilansowe nie uznane podatkowo -rozwiązane rezerwy na należności 412 747,95412 747,95art 12 ust 1 pkt 5 lit a
przychody bilansowe nie uznane podatkowo -aktualizacja wartości środków trwałych 358 698,96358 698,96art 12 ust 1
przychody bilansowe nie uznane podatkowo -aktualizacja wartości zapasów36 463,7736 463,77art 12 ust 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-10 284,45-10 284,45
zafakturowane przychody na przełomie lat-10 284,45-10 284,45art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 790 613,077 790 613,07
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 584,00584,00art 16 ust 1
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów185 790,24185 790,24art 16 ust 1
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne216,90216,90art 16 ust 1
odpisów aktualizujących wartość należności3 918 566,983 918 566,98art 16 ust 1
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych173 640,05173 640,05art 16 ust 1
wpłat na PFRON2 811 175,472 811 175,47art 16 ust 1
składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro1 207,681 207,68art 16 ust 1
koszty z lat poprzednich- faktury w 2018r. 337 962,80337 962,80art 15 ust 4
koszty z lat poprzednich- faktury w 2018r. 57 096,8357 096,83art 15 ust 4
koszty związane z LS CUP126 081,79126 081,79art 15 ust 1
koszty związane z Radą Nadzorczą 11 930,6311 930,63art 16 ust 1
część kosztów paliwa samochody osobowe administracja 10 828,1510 828,15art 15 ust 1
wycena pożyczki ARP (podwyższenie wartości)63 280,2563 280,25art 16 ust 1
pozostałe koszty -pakiety medyczne i parkingi brak możliwości zwrotów od pracwników 86 484,5786 484,57art 16 ust 1
pozostałe 5 766,735 766,73
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:18 061 818,7918 061 818,79
różnice kursowe niezrealizowane36 770,5336 770,53art 15a ust 3
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi2 902 509,052 902 509,05art 15 ust 6
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12665 066,88665 066,88art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h5 876 738,425 876 738,42art 16 ust 1 pkt 57 lit a
nie wypłacony ZFŚS w 2018 (dotyczy korekty planowanego zatrudnienia grudzień 2018) 465 023,25465 023,25art 16 ust 1 pkt 9 lit b
rezerwa aktuarialna i na odprawy jubileuszowe5 479 326,915 479 326,91art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na nie wykorzystane urlopy864 838,39864 838,39art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na gratyfikacje 405 038,17405 038,17art 16 ust 1 pkt 27
rezerwy na sprawy sądowe i pracownicze i koszty bieżącego roku 1 351 431,001 351 431,00art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 15 076,2015 076,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 800 294,177 800 294,17
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej194 017,19194 017,19art 15 ust 6
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego368 737,98368 737,98art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z poprzedniego roku 4 417 480,554 417 480,55art 15 ust 4h
raty kapitałowe leasing finansowy 2 820 058,452 820 058,45art 17f ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym40 748 954,00
K. Podatek dochodowy7 742 301,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki