Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTenderHut S.A.
Siedziba
Województwopodlaskie
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Adres
Kod krajuPL
Województwopodlaskie
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
UlicaSIENKIEWICZA
Nr domu110
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Kod pocztowy15-005
PocztaBIAŁYSTOK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000355489

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.1. Wartości niematerialne i prawne
Spółka posiada wartości niematerialne i prawne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:
- inne WNiP (nabycie marki Lemontea) nabyte w roku 2016 - 20%
- inne WNiP (nabycie marki LIT) nabyte w roku 2017 - 20%
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych do używania.
2.2. Środki trwałe
Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł objęte są ewidencją pozabilansową, traktowane jako wyposażenie i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
"Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, a rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości środków trwałych do używania według następujących stawek:
Urządzenia techniczne i maszyny:
- komputer 30%
- serwer 30%
Inne środki trwałe:
- zestaw mebli kuchennych 20%"
Dla celów podatkowych stosuje się amortyzację jednorazową.
2.3 Leasingi zgodnie z art.3 ust. 6 ustawy o rachunkowości ujmowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
2.4. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia. Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą rzeczywistej jednostkowej ceny nabycia.
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
2.5. Rozrachunki krótkoterminowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. W 2018 roku w Spółce nie były dokonywane odpisy aktualizujące należność główną.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.6. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują krajowe środki pieniężne, które wykazuje się w wartości nominalnej.
Spółka w roku 2018 udzieliła pożyczek spółkom w których jest udziałowcem. Na dzień 31.12.2018 nie zostały jeszcze spłacone.
Udzielone pożyczki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty powiększonej o wymagające zapłaty odsetki.
2.7. Rozliczenie międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, oraz krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
2.8. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na
pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
2.9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.
2.10 Kapitał Własny
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem ujemnych przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Instrumenty Fnansowe

W bieżącym roku Spółka nie posiadała innych instrumentów poza udzielonymi pożyczkami spółkom w których jest udziałowcem. Wycenia się je według kwoty wymaganej zapłaty powiększonej o kwotę odsetek naliczonych na dzień spłaty.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 835 264,525 017 403,28
IWartości niematerialne i prawne57 755,9078 543,30
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne57 755,9078 543,30
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 607,3615 759,90
1Środki trwałe9 607,3615 759,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny6 119,0211 361,56
d) środki transportu
e) inne środki trwałe3 488,344 398,34
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe7 759 570,904 913 393,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe7 759 570,904 913 393,00
a) w jednostkach powiązanych7 759 570,904 913 393,00
– udziały lub akcje7 759 570,904 913 393,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 330,369 707,08
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 935,008 857,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe395,36850,08
BAktywa obrotowe3 717 211,343 654 737,20
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe3 401 125,552 850 837,50
1Należności od jednostek powiązanych243 470,76405 260,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:243 470,76404 959,73
– do 12 miesięcy243 470,76404 959,73
– powyżej 12 miesięcy
b) inne300,32
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 157 654,792 445 577,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 665 751,602 163 463,26
– do 12 miesięcy2 665 751,602 163 463,26
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych412 740,00233 568,00
c) inne79 163,1948 546,19
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe293 550,54793 695,99
1Krótkoterminowe aktywa finansowe293 550,54793 695,99
a) w jednostkach powiązanych248 991,72179 666,93
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki248 991,72179 666,93
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne44 558,82614 029,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach44 558,82614 029,06
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe22 535,2510 203,71
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem11 552 475,868 672 140,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny9 711 370,186 372 716,25
IKapitał (fundusz) podstawowy150 000,00150 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 741 146,776 526 072,21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)8 012 590,525 133 142,56
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:23 779,7916 941,04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne23 779,7916 941,04
VZysk (strata) z lat ubiegłych-655 923,60-655 923,60
VIZysk (strata) netto452 367,22335 626,60
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 841 105,682 299 424,23
IRezerwy na zobowiązania15 550,0013 155,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 050,001 055,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy13 500,0012 100,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe13 500,0012 100,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 825 555,682 286 269,23
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych915 313,111 502 630,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:913 661,361 502 630,42
– do 12 miesięcy913 661,361 502 630,42
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 651,75
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek910 242,57783 638,81
a) kredyty i pożyczki177 157,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:643 880,70691 439,51
– do 12 miesięcy643 880,70691 439,51
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych56 590,0552 926,43
h) z tytułu wynagrodzeń25 538,7932 169,55
i) inne7 075,567 103,32
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem11 552 475,868 672 140,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 730 564,289 106 946,16
– od jednostek powiązanych3 328 190,311 694 449,33
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów12 465 826,538 964 340,77
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów264 737,75142 605,39
BKoszty działalności operacyjnej12 167 212,788 608 963,31
IAmortyzacja26 939,9421 787,90
IIZużycie materiałów i energii227 369,46102 874,31
IIIUsługi obce10 962 123,477 854 142,58
IVPodatki i opłaty, w tym:9 876,778 600,71
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia476 895,04359 357,76
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:84 701,2880 009,17
– emerytalne37 421,4534 342,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe115 857,1839 960,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów263 449,64142 230,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)563 351,50497 982,85
DPozostałe przychody operacyjne39 539,0722 721,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne39 539,0722 721,72
EPozostałe koszty operacyjne41 531,2621 132,24
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne41 531,2621 132,24
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)561 359,31499 572,33
GPrzychody finansowe35 423,335 553,92
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:13 415,205 553,92
– od jednostek powiązanych13 415,205 553,92
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne22 008,13
HKoszty finansowe28 143,4283 204,65
IOdsetki, w tym:28 143,42222,33
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne82 982,32
IZysk (strata) brutto (F+G–H)568 639,22421 921,60
JPodatek dochodowy116 272,0086 295,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)452 367,22335 626,60
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 372 716,25887 006,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 372 716,25887 006,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu150 000,00150 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu150 000,00150 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 526 072,211 392 929,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 215 074,565 133 142,56
a) zwiększenie (z tytułu)3 215 074,565 133 142,56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 879 447,965 133 142,56
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)335 626,60
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 741 146,776 526 072,21
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu16 941,04
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych6 838,7516 941,04
a) zwiększenie (z tytułu)6 838,7516 941,04
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu23 779,7916 941,04
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-320 297,00-655 923,60
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu335 626,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach335 626,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)335 626,60
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-655 923,60-655 923,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-655 923,60-655 923,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-655 923,60-655 923,60
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-655 923,60-655 923,60
6Wynik netto452 367,22335 626,60
Azysk netto452 367,22335 626,60
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)9 711 370,186 372 716,25
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)9 711 370,186 372 716,25
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto452 367,22335 626,60
IIKorekty razem-1 155 228,14-123 440,46
1Amortyzacja26 939,9421 787,90
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-176,59692,37
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14 727,40-5 553,92
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw2 395,002 455,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-550 288,05-1 816 043,58
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-637 871,021 606 856,98
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-10 954,8266 364,79
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-702 860,92212 186,14
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:324 090,41
a) w jednostkach powiązanych324 090,41
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki399 002,00210 308,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych48 487,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:19 002,0028 421,00
a) w jednostkach powiązanych19 002,0028 421,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne380 000,00133 400,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-74 911,59-210 308,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy236 268,28279 833,60
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału59 110,81279 833,60
2Kredyty i pożyczki177 157,47
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki28 142,60
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki28 142,60
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)208 125,68279 833,60
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-569 646,83281 711,74
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-569 470,24281 019,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych176,59-692,37
FŚrodki pieniężne na początek okresu614 029,06333 009,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:44 382,23614 721,43
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok568 639,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:621,45621,45
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:10 168,6310 168,63
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:843,84
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:89 799,5489 799,54
Rezerwa na audyt13 500,0013 500,00art 16 ust 1 pkt 27
Koszty reprezentacji29 026,3329 026,33art 16 ust 1 pkt 28
Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych4 632,634 632,63art 16 ust 1 pkt 49
Koszty niewypłaconych umów zleceń i umów o dzieło13 946,7513 946,75art 16 ust 1 pkt 57
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS12 365,6812 365,68art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Odsetki20,8220,82art 16 ust 1 pkt 21
Różnice kursowe z wyceny bilansowej1 971,201 971,20art 15a
Składki członkowskie9 600,009 600,00art 16 ust 1 pkt 37
Pozostałe koszty operacyjne4 736,134 736,13art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:46 622,35
Rozwiązanie rezerwy na koszty audytu12 100,0012 100,00art 16 ust 1 pkt 27
Wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło naliczone w roku ubiegłym9 163,229 163,22art 16 ust 1 pkt 57
Wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę naliczone w roku ubiegłym5,505,50art 16 ust 1 pkt 57
Zapłacone składki ZUS naliczone w roku ubiegłym14 479,4014 479,40art 16 ust 1 pkt 57
Ujemne niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej10 872,9410 872,94art 15a
Zaokrąglenia podatku VAT z 12.20171,29art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym601 870,00
K. Podatek dochodowy114 355,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_Dodatkowa_do_SF_2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki