Szczegóły spółki

Nazwa EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 7792374492
REGON 301428015
KRS 0000355217
Adres ul. Promienista 83, 60-141 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.01
Płynność bieżąca (CR) 390.83 168.84
Płynność szybka (QR) 390.83 168.84
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.42% -5.58%
Rentowność aktywów (ROA) -4.41% -5.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-27 165/2019 15 44060
Poz. 44060. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINAN-
SOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Poznaniu.
KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
5 maja 2010 r.
[BMSiG-41457/2019]

Likwidator Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A.
w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 83, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000355217, po
raz drugi zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r. została
podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu
Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia.
Poz. 44060. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINAN-
SOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Poznaniu.
KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
5 maja 2010 r.
[BMSiG-41457/2019]

Likwidator Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A.
w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 83, wpisa-
nej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000355217, po
raz drugi zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r. została
podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu
Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia.
2019-08-09 154/2019 13 41413
Poz. 41413. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINAN-
SOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Poznaniu.
KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
5 maja 2010 r.
[BMSiG-41399/2019]

Likwidator Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A.
w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 83, wpi-
sanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000355217po raz pierwszy zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r.
została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiąza-
niu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy od daty
ostatniego ogłoszenia.
Poz. 41413. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINAN-
SOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Poznaniu.
KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
5 maja 2010 r.
[BMSiG-41399/2019]

Likwidator Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A.
w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 83, wpi-
sanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000355217po raz pierwszy zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 r.
została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiąza-
niu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy od daty
ostatniego ogłoszenia.
2019-08-06 151/2019 455 951260
Poz. 951260. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZ-
TWA FINANSOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWI-
DACJI. KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19579/19/35]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EURO-
PEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ
PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KŁOBUCKI 2. MARIUSZ PIOTR 3. 79101001078
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
7 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONA-
RIUSZY Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE
ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA SPÓŁKI
W STAN LIKWIDACJI ZAWARTĄ W AKCIE NOTA-
RIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIU-
SZA PIOTRA GLANOWSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PIOTR GLANOWSKI-
-NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOLAJCZAK-NOTA-
RIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 3 LOK.4,
61-729 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 6714/2019,
13.06.2019 3. LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane likwidatorów 1 1. KŁO-
BUCKI 2. MARIUSZ PIOTR 3. 79101001078
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA
13 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE ROZWIĄZA-
NIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA SPÓŁKI W STAN
LIKWIDACJI ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA
GLANOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ
KATARZYNA MIKOLAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 3 LOK.4, 61-729 POZNAŃ,
REPERTORIUM A NR 6714/2019, 13.06.2019 2. ROZ-
WIĄZANIE
Poz. 951260. EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZ-
TWA FINANSOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWI-
DACJI. KRS 0000355217. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19579/19/35]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EURO-
PEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. EUROPEJSKIE CEN-
TRUM DORADZTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ
PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KŁOBUCKI 2. MARIUSZ PIOTR 3. 79101001078
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
7 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONA-
RIUSZY Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE
ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA SPÓŁKI
W STAN LIKWIDACJI ZAWARTĄ W AKCIE NOTA-
RIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIU-
SZA PIOTRA GLANOWSKIEGO PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PIOTR GLANOWSKI-
-NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOLAJCZAK-NOTA-
RIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 3 LOK.4,
61-729 POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 6714/2019,
13.06.2019 3. LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane likwidatorów 1 1. KŁO-
BUCKI 2. MARIUSZ PIOTR 3. 79101001078
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA
13 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE ROZWIĄZA-
NIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA SPÓŁKI W STAN
LIKWIDACJI ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA
GLANOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ PIOTR GLANOWSKI-NOTARIUSZ
KATARZYNA MIKOLAJCZAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 3 LOK.4, 61-729 POZNAŃ,
REPERTORIUM A NR 6714/2019, 13.06.2019 2. ROZ-
WIĄZANIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki