Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTelemedycyna Polska S.A.
Siedziba
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
UlicaLigocka
Nr domu103
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-568
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8622Z - praktyka lekarska specjalistyczna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000352918

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 10%, 14%
• Inne wartości niematerialne i prawne 20%, 50%
Dla środków trwałych:
• Urządzenia techniczne i maszyny 25%
• Środki transportu 20%
• Pozostałe środki trwałe 20%, 25%
Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa niefinansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Skutki obniżenia wartości inwestycji poniżej ich aktualnej wartości bilansowej rozlicza się z istniejącą wartością kapitału rezerwowego powstałego w wyniku przeszacowania składnika inwestycji, zaś pozostałą część zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Wzrost wartości danej inwestycji, bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości zaliczonym w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, ujmuje się jako pozostałe przychody operacyjne – do wysokości tychże kosztów. Pozostałą część ujmuje się na kapitale z aktualizacji wyceny.
Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.
Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązani

a (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o stopniu przeterminowania powyżej 12 miesięcy w wysokości 100% wartości tych należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Na dzień 31.12.2018 roku kapitał zakładowy w kwocie 668.164,60 zł tworzyło 66816,46 akcji o równej wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest
możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 351, ze zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.
Spółka sporządza:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.,
-rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (wariant porównawczy),
-zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
-Sprawozdanie Zarządu z działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 220 416,551 707 917,01
IWartości niematerialne i prawne43 202,2484 890,54
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne43 202,2484 890,54
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 694 887,30990 568,98
1Środki trwałe1 694 887,30568 598,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny95 697,44248 522,59
d) środki transportu21 626,3028 546,91
e) inne środki trwałe1 577 563,56291 529,23
2Środki trwałe w budowie421 970,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe182 327,0159 731,57
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek182 327,0159 731,57
IVInwestycje długoterminowe300 000,00525 187,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe300 000,00525 187,00
a) w jednostkach powiązanych300 000,00525 187,00
– udziały lub akcje300 000,00525 187,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 538,92
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego47 538,92
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe899 254,69682 635,32
IZapasy117 862,28110 296,27
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary117 862,2853 432,08
5Zaliczki na dostawy i usługi56 864,19
IINależności krótkoterminowe600 706,49402 886,37
1Należności od jednostek powiązanych66 201,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:66 201,56
– do 12 miesięcy66 201,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek534 504,93402 886,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:469 522,18305 646,51
– do 12 miesięcy469 522,18305 646,51
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych27 592,24
c) inne64 982,7569 647,62
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe526,625 245,74
1Krótkoterminowe aktywa finansowe526,625 245,74
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne526,625 245,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach526,625 245,74
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe180 159,30164 206,94
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 119 671,242 390 552,33
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny954 778,781 031 740,59
IKapitał (fundusz) podstawowy668 164,60580 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 120 027,021 797 558,02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)3 120 027,021 797 558,02
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 345 817,43-1 076 180,96
VIZysk (strata) netto-1 487 595,41-269 636,47
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 164 892,461 358 811,74
IRezerwy na zobowiązania81 224,0787 089,62
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 269,82
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 074,232 074,23
– długoterminowa1 999,831 999,83
– krótkoterminowa74,4074,40
3Pozostałe rezerwy79 149,8480 745,57
– długoterminowe
– krótkoterminowe79 149,8480 745,57
IIZobowiązania długoterminowe748 450,5723 649,03
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek748 450,5723 649,03
a) kredyty i pożyczki262 522,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe23 649,03
d) zobowiązania wekslowe
e) inne485 928,25
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 081 756,661 026 862,59
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych40 000,00122 044,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne40 000,00122 044,34
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 041 756,66904 818,25
a) kredyty i pożyczki232 071,08431 588,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe18 913,057 753,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:209 855,97155 946,73
– do 12 miesięcy209 855,97155 946,73
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych133 655,08162 421,35
h) z tytułu wynagrodzeń120 735,28136 394,23
i) inne326 526,2010 713,67
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe253 461,16221 210,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe253 461,16221 210,50
– długoterminowe40 370,87
– krótkoterminowe213 090,29221 210,50
Pasywa razem3 119 671,242 390 552,33
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 494 598,594 498 281,57
– od jednostek powiązanych300 122,74254 679,71
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 854 596,474 413 300,28
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów640 002,1284 981,29
BKoszty działalności operacyjnej6 579 652,104 794 076,42
IAmortyzacja406 284,58192 796,11
IIZużycie materiałów i energii129 668,15152 224,27
IIIUsługi obce2 580 824,261 678 732,88
IVPodatki i opłaty, w tym:262 927,25149 960,63
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 194 174,212 088 984,67
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:333 136,54224 520,67
– emerytalne161 117,50123 190,35
VIIPozostałe koszty rodzajowe124 303,67238 895,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów548 333,4467 962,10
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 085 053,51-295 794,85
DPozostałe przychody operacyjne141 270,52270 386,78
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych42 868,529 864,80
IIDotacje46 891,0123 172,30
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych22 572,00
IVInne przychody operacyjne51 510,99214 777,68
EPozostałe koszty operacyjne219 127,23201 711,59
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych43 942,3639 084,15
IIIInne koszty operacyjne175 184,87162 627,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 162 910,22-227 119,66
GPrzychody finansowe139,741 314,56
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:139,741 314,56
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe281 555,8322 900,88
IOdsetki, w tym:21 752,2918 238,10
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych225 187,00
IVInne34 616,544 662,78
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 444 326,31-248 705,98
JPodatek dochodowy43 269,1020 930,49
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 487 595,41-269 636,47
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 031 740,591 301 377,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 031 740,591 301 377,06
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu580 000,00580 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego88 164,50
a) zwiększenie (z tytułu)88 164,50
– wydania udziałów (emisji akcji)88 164,50
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu668 164,50580 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 797 558,021 797 558,02
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 322 469,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 322 469,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 322 469,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 120 027,021 797 558,02
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 076 180,96-947 092,62
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 076 180,96-947 092,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 076 180,96-947 092,62
a) zwiększenie (z tytułu)-269 636,47-129 088,34
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 345 817,43-1 076 180,96
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 345 817,43-1 076 180,96
6Wynik netto-1 487 595,41-269 636,47
Azysk netto
Bstrata netto1 487 595,41269 636,47
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)954 778,781 031 740,59
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)954 778,781 031 740,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-909 075,33109 397,87
IZysk (strata) netto-1 487 595,41-269 636,41
IIKorekty razem578 520,08379 034,34
1Amortyzacja406 284,58192 796,11
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)19 904,2716 720,50
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej182 318,48-9 864,80
5Zmiana stanu rezerw-5 865,55-13 089,81
6Zmiana stanu zapasów-7 566,01-38 283,29
7Zmiana stanu należności-320 415,56-52 351,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów243 252,2194 433,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych63 837,22188 673,75
10Inne korekty-3 229,56
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-909 075,33109 397,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 027 383,68-429 362,09
IWpływy42 868,5211 035,39
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych42 868,5211 035,39
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 070 252,20440 397,48
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 070 252,20440 397,48
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 027 383,68-429 362,09
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 931 739,89296 891,69
IWpływy2 391 155,25378 827,04
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 410 633,60
2Kredyty i pożyczki494 593,40251 743,26
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe485 928,25127 083,78
IIWydatki459 415,3681 935,35
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek431 588,8650 011,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7 922,2315 203,13
8Odsetki19 904,2716 720,50
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 931 739,89296 891,69
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 719,12-23 072,53
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 719,12-23 072,53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 245,7428 318,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:526,625 245,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 444 326,31-248 705,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:127 634,58105 744,30
Przychody z tytuu dotacji46 891,01art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>23 172,30
Rozwiązane rezerwy80 743,57art art ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>72 572,00
pozostałe 10 000,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:188 312,24140 895,37
<Amortyzacja ś.trw. UE>57 314,85art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>43 629,00
<Amortyzacja WNIP>7 591,17art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<Pfron>35 604,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>19 298,00
<Reprezentacja>35 068,48art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>35 151,61
<Aktualizacja i umorzenie należności>49 319,22art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>35 593,00
pozostałe 3 414,527 223,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:322 164,80203 475,90
<niewypacone umowy zlecenia>14 315,45art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>113 396,64
<rezerwa na badanie bilnasu>13 500,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>12 500,00
<aktualizacja wartości udziaów>225 187,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<rezerwa na urlopy>65 649,84art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>68 245,57
pozostałe 3 512,519 333,69
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 469,5748 103,66
<nazwa>art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>35 023,13
pozostałe 14 469,5713 080,53
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:21 448,15
<podatek odroczony>art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>20 930,49
pozostałe 517,66
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 075 953,42-58 933,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki