Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "MAŁKOWSKI - MARTECH" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMałkowski-Martech Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoWielkopolska
PowiatPoznański
GminaKórnik
MiejscowośćKonarskie
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolska
PowiatPoznański
GminaKórnik
UlicaKórnicka
Nr domu4
MiejscowośćKonarskie
Kod pocztowy62-035
PocztaKórnik
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2511Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000350585

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
W roku obrotowym objetym Sprawozdaniem finanansowym nie nastąpiły w Spółce zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałeWartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe (procentowe) roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
- Koszty zakończonych prac rozwojowych 20 do 100
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20-50
- Wartość firmy 20-50
- Inne wartości niematerialne i prawne 20-50
Dla środków trwałych:
- Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 2,5 do 4,5
- Urządzenia techniczne i maszyny 10 do 30
- Środki transportu 14 do 20
- Inne środki trwałe 20 do 25

b. Inwestycje długoterminowe

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.
Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość

handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania, który pokrywa się najczęściej z dniem poprzedzającym wystawienie faktury sprzedaży lub zakupu. Jeżeli na dzień bilansowy rozrachunki te nie zostały uregulowane, przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według faktycznie zastosowanego kursu kupna walut, wynikającego z charakteru operacji, zaś rozchód walut wycenia się według kursu historycznego, stosując metodę kursu średnioważonego. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe, ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązaniaW przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki tworzy się rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczegó

lności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Aktywa i zobowiązania finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych, zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych, zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zab

ezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:
- przeciwpożarowych bram przesuwnych, opuszczanych, rozwieranych, rozsuwanych, segmentowych, rolowanych, wahadłowych,
- kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
- drzwi przeciwpożarowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów,
- usług montażowych w/w produktów,
- usług serwisowych.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów i materiałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: złom i materiały dla kooperantów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu, współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych, po oddaniu środka trwałego do użytkowania, wpływają na wynik operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na 31 grudnia 2018 roku.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.137.173,79 złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: 13.997,68 złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 13.997,68 złotych.
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.724,81 złotych.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zakres sprawozdania:
- W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe,
- Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych,
- Sprawozdanie nie jest sporządzone po połączeniu spółek, a także w ciągu okresu w którym nastąpiło połączenie spółek.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe14 430 308,7014 100 115,32
IWartości niematerialne i prawne1 393 913,62982 571,43
1Koszty zakończonych prac rozwojowych660 002,5677 154,69
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne733 911,06905 416,74
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe12 471 371,7912 445 554,04
1Środki trwałe12 385 132,1112 338 394,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 109 692,002 109 692,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 030 381,389 324 754,22
c) urządzenia techniczne i maszyny1 094 243,71770 112,02
d) środki transportu16 379,9368 831,31
e) inne środki trwałe134 435,0965 004,89
2Środki trwałe w budowie34 821,3473 148,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie51 418,3434 011,38
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe105 476,29292 306,85
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe105 476,29292 306,85
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach105 476,29292 306,85
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe105 476,29292 306,85
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe459 547,00379 683,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego459 547,00379 683,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe16 706 865,0914 862 438,36
IZapasy5 412 396,734 890 688,84
1Materiały3 170 483,063 301 879,51
2Półprodukty i produkty w toku1 430 246,46980 187,90
3Produkty gotowe586 216,45524 515,14
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi225 450,7684 106,29
IINależności krótkoterminowe10 620 528,399 157 230,06
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek10 620 528,399 157 230,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 612 592,419 085 736,12
– do 12 miesięcy9 742 898,367 952 199,91
– powyżej 12 miesięcy869 694,051 133 536,21
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych56 860,00
c) inne7 935,9814 633,94
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe355 213,77316 488,96
1Krótkoterminowe aktywa finansowe355 213,77316 488,96
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne355 213,77316 488,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach351 013,01290 682,01
– inne środki pieniężne4 200,7625 806,95
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe318 726,20498 030,50
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem31 137 173,7928 962 553,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny12 180 262,4612 166 264,78
IKapitał (fundusz) podstawowy804 040,00804 040,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 362 224,7811 750 847,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-81 262,29
VIZysk (strata) netto13 997,68-307 360,84
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 956 911,3316 796 288,90
IRezerwy na zobowiązania731 183,14810 634,55
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego181 993,00190 789,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne135 250,00150 750,00
– długoterminowa13 300,007 120,00
– krótkoterminowa121 950,00143 630,00
3Pozostałe rezerwy413 940,14469 095,55
– długoterminowe
– krótkoterminowe413 940,14469 095,55
IIZobowiązania długoterminowe5 291 592,315 356 185,27
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 291 592,315 356 185,27
a) kredyty i pożyczki4 891 108,645 257 019,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe400 483,6799 165,91
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 532 418,0810 015 548,44
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 526 860,899 994 428,57
a) kredyty i pożyczki4 402 880,664 169 042,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 601 122,671 055 011,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 463 827,893 562 697,00
– do 12 miesięcy4 441 776,333 295 124,67
– powyżej 12 miesięcy22 051,56267 572,33
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi307 889,33214 617,96
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 228 528,79594 513,33
h) z tytułu wynagrodzeń511 338,09390 916,91
i) inne11 273,467 629,29
4Fundusze specjalne5 557,1921 119,87
IVRozliczenia międzyokresowe401 717,80613 920,64
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe401 717,80613 920,64
– długoterminowe208 956,07401 717,82
– krótkoterminowe192 761,73212 202,82
Pasywa razem31 137 173,7928 962 553,68
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 190 705,7627 811 965,92
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów29 943 348,6126 602 583,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 165 405,651 046 571,35
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów81 951,50162 811,37
BKoszty działalności operacyjnej31 851 472,0927 838 098,24
IAmortyzacja1 179 172,631 265 508,85
IIZużycie materiałów i energii13 638 766,4211 181 660,70
IIIUsługi obce4 939 558,895 829 811,06
IVPodatki i opłaty, w tym:707 471,90634 794,96
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 846 542,856 812 491,17
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 983 083,421 488 963,82
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe525 997,99558 575,25
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów30 877,9966 292,43
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)339 233,67-26 132,32
DPozostałe przychody operacyjne308 899,93845 118,51
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych26 000,0037 511,07
IIDotacje212 190,83343 753,52
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne70 709,10463 853,92
EPozostałe koszty operacyjne168 616,93651 727,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych50 283,7691 967,58
IIIInne koszty operacyjne118 333,17559 760,21
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)479 516,67167 258,40
GPrzychody finansowe23 837,5314 070,26
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:23 225,6814 070,23
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne611,850,03
HKoszty finansowe456 511,52492 853,50
IOdsetki, w tym:375 385,94376 342,49
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne81 125,58116 511,01
IZysk (strata) brutto (F+G–H)46 842,68-311 524,84
JPodatek dochodowy32 845,00-4 164,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)13 997,68-307 360,84
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu804 040,00804 040,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu804 040,00804 040,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 750 847,9111 691 829,04
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-388 623,1359 018,87
a) zwiększenie (z tytułu)59 018,87
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)59 018,87
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)388 623,13
– pokrycia straty388 623,13
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 362 224,7811 750 847,91
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-81 262,29-22 243,42
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu59 018,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach59 018,87
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)59 018,87
podział zysku z lat ubiegłych59 018,87
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu81 262,2981 262,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach81 262,2981 262,29
a) zwiększenie (z tytułu)307 360,84
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia307 360,84
b) zmniejszenie (z tytułu)388 623,13
pokrycie strat poniesionych w poprzednich latach388 623,13
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu81 262,29
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-81 262,29
6Wynik netto13 997,68-307 360,84
Azysk netto13 997,68
Bstrata netto307 360,84
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)12 180 262,4612 166 264,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)12 180 262,4612 166 264,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 010 926,84-1 213 078,38
IZysk (strata) netto13 997,68-307 360,84
IIKorekty razem996 929,16-905 717,54
1Amortyzacja1 179 172,631 265 508,85
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych261,892 089,82
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)283 794,42327 504,08
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-26 000,00-37 511,07
5Zmiana stanu rezerw-79 451,41320 427,17
6Zmiana stanu zapasów-521 707,89-545 222,39
7Zmiana stanu należności-1 463 298,33-1 389 060,16
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 736 920,39-360 929,09
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-112 762,54-488 524,75
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 010 926,84-1 213 078,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-898 595,25-92 670,57
IWpływy212 830,56153 679,31
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26 000,0085 845,54
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne186 830,5667 833,77
IIWydatki1 111 425,81246 349,88
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych172 235,79246 349,88
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne939 190,02
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-898 595,25-92 670,57
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-73 606,78997 402,40
IWpływy950 024,532 408 314,96
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki450 000,002 408 314,96
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe500 024,53
IIWydatki1 023 631,311 410 912,56
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek582 072,93365 910,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych630 830,69
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego157 763,9684 577,25
8Odsetki283 794,42327 504,08
9Inne wydatki finansowe2 089,82
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-73 606,78997 402,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)38 724,81-308 346,55
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu316 488,96624 835,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:355 213,77316 488,96
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok46 842,68-311 524,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:398 614,33212 202,82
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności186 411,49186 411,49art 16
dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie212 202,84212 202,84art 15212 202,82
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:614 542,25391 034,92
rozwiązanie odpisów aktualizujących należnościart 169 069,83
wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutych obcych6 816,706 816,70art 156 136,54
rozwiązanie rezerw607 725,55607 725,55art 16225 277,79
dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasieart 15148 151,59
inneart 162 399,17
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:924 523,62585 814,09
amortyzacja - środki trwałe objęte dotacją255 300,00255 300,00art 16212 202,82
odpis aktualizujący należnościart 1681 710,65
dotacje - kwota kosztów równa dotacji otrzymanej kasowo148 139,58148 139,58art 17131 550,70
PFRON95 340,0095 340,00art 1659 757,00
darowizny2 000,002 000,00art 161 500,00
odsetki budżetowe2 828,002 828,00art 16484,00
ugoda pozasądowa330 748,84330 748,84art 15
inne90 167,2090 167,20art 1698 608,92
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 014 909,151 764 366,09
ZUS roku bieżącego nie zapłacony322 716,78322 716,78art 16223 233,43
odpis aktualizujący należności50 283,7650 283,76art 1610 256,93
wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutych obcych8 068,598 068,59art 156 773,09
amortyzacja - róznica miedzy stawką podatkową a bilansową937 673,29937 673,29art 16973 280,51
rezerw utworzone696 166,73696 166,73art 16550 822,13
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:942 690,67951 674,64
ZUS roku poprzedniego zapłacony w bieżącym223 233,43223 233,43art 16200 799,35
opłaty leasingowe od środków trwałych ujetych w bilansie156 013,74156 013,74art 1684 627,06
amortyzacja - róznica miedzy stawką podatkową a bilansową553 615,55553 615,55art 16656 420,28
pozostałe 9 827,959 827,95
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:18 590,7018 590,70
50% straty podatkowej za rok podatkowy 201618 590,70
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:372 339,69178 451,73
darowiznyart 181 000,00
ulga na działalność badawczo-rozwojową224 200,11224 200,11art 1845 901,03
otrzymane dotacje w roku ich otrzymania148 139,58148 139,58art 17131 550,70
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym639 497,81286 700,53
K. Podatek dochodowy121 505,0054 474,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2018
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki