Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ADER" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "ADER" Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo Śląskie
Powiat Żywiecki
Gmina Żywiec
Miejscowość Żywiec
Adres
Kod kraju PL
Województwo Śląskie
Powiat Żywiecki
Gmina Żywiec
Ulica Armii Krajowej
Nr domu 22
Miejscowość Żywiec
Kod pocztowy 34-300
Poczta Żywiec
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000350491

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka Akcyjna wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.03.2010 roku pod numerem 0000350491
Zmiana umowy Spółki 08.04.2011 rok Rep. A nr 1272/2011 - w par. 10 dodano pkt 4
Zmiana umowy Spółki 31.07.2017 roku Rep. A nr 2642/2017 - zmiana par. 3
Dane jedynego akcjonariusza: Janusz Wiwatowski - posiada całość akcji
Zarząd jednoosobowy:
Sebastian Śnieżek - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Janusz Wiwatowski - przewodniczący
Eliasz Wiwatowski - członek
Zofia Śnieżek - członek
Czas trwania Spółki: nieograniczony. Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy. Przedmiotowe Sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrachunkowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umożeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje a nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwazględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zaliczane są bezpośrednio w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej uzyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna sie począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do użytkowania. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowa - warościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów.
Zaobowiązania wobec kontrahentów wyrazone w walucie obcej ewidenconuje się wg kursu średniego NBP na dzień poprzedzającey dzień wystawienia faktury przez kontrahenta.
Na dzień 31 grudnia zaobowiązania w walucie obcej wycenia się stosując średni kurs NBP. Powstałe różnice kursowe z wyceny bilansowej nie stanowią przychodu do opodatkowania ani kosztu uzyskanie przychodu.
Należności w walucie obcej ewidencjonuje się wg. średniego kursu NBP ogłaszanego na dzień poprzedzający dziń wystawienia faktury. Na dzień 31 grudnia należnowści w walucie obcej wycenia się stosując średni kurs NBP. Powstałe różnice kursowe z wyceny bilansowej nie stanowią przychodu do opodatkowania ani kosztu uzyskania przychodu.
Stan walut obcych zgromadzonych na dzień bilansowy na rachunku bankowym walutowym wycenia się po średnim kursie NBP. Różnice kursowe ustala się według zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Powstałe różnice kursowe odnosi się na przychody lub kosztu finansowe, są to różnice kursowe zrealizowane.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowosci, oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcje emisyjnym sla eminentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których własciwe są polskie zasady rachunkowosci.
Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz spółki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 382 343,17 382 343,17
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 36 929,17 36 929,17
1 Środki trwałe 36 929,17 36 929,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 36 929,17 36 929,17
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 345 414,00 345 414,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 345 414,00 345 414,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 3 779 416,86 3 779 416,86
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 3 778 254,63 3 778 254,63
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 778 254,63 3 778 254,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 735 751,63 3 735 751,63
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy 3 735 751,63 3 735 751,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne 42 503,00 42 503,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 162,23 1 162,23
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 162,23 1 162,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 162,23 1 162,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 162,23 1 162,23
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 4 161 760,03 4 161 760,03
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -4 419 703,97 -4 419 703,97
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 487 166,18 5 487 166,18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 006 870,15 -10 006 870,15
VI Zysk (strata) netto
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 581 464,00 8 581 464,00
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 945 854,24 7 945 854,24
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 945 854,24 7 945 854,24
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 622 363,24 6 622 363,24
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy 6 622 363,24 6 622 363,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 042 558,38 1 042 558,38
h) z tytułu wynagrodzeń 152 932,62 152 932,62
i) inne 128 000,00 128 000,00
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 635 609,76 635 609,76
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 635 609,76 635 609,76
– długoterminowe
– krótkoterminowe 635 609,76 635 609,76
Pasywa razem 4 161 760,03 4 161 760,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

struktura_rzeczowa_i_terytorialna_przychodow_netto.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki