Szczegóły spółki

Nazwa "ADER" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5532466983
REGON 241511410
KRS 0000350491
Adres ul. Armii Krajowej 22, 34-300 Żywiec
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.06 2.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.94 -1.94
Płynność bieżąca (CR) 0.48 0.48
Płynność szybka (QR) 0.48 0.48
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.94 -1.94
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-04 108/2020 15 25242
Poz. 25242. „ADER” SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu.
KRS 0000350491. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2010 r.
[BMSiG-25038/2020]

Zarząd ADER S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22,
34-300 Żywiec, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Biel-sku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000350491, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., a także
§ 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie ADER S.A., które odbędzie się 29 czerwca 2020 r.,
o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgo-
rzaty Pruszyńskiej w Żywcu przy ul. Rynek 1, z następującym
porządkiem obrad:

 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podejmowania wiążących uchwał.
 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5) Przyjęcie porządku obrad.
 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  2019 rok.
 7) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków.
 8) Powzięcie uchwały o pokryciu strat Spółki.
 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
  Spółki.
11) Wolne wnioski.
12) Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 25242. „ADER” SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu.
KRS 0000350491. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2010 r.
[BMSiG-25038/2020]

Zarząd ADER S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22,
34-300 Żywiec, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Biel-sku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000350491, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., a także
§ 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie ADER S.A., które odbędzie się 29 czerwca 2020 r.,
o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgo-
rzaty Pruszyńskiej w Żywcu przy ul. Rynek 1, z następującym
porządkiem obrad:

 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podejmowania wiążących uchwał.
 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5) Przyjęcie porządku obrad.
 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  2019 rok.
 7) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków.
 8) Powzięcie uchwały o pokryciu strat Spółki.
 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
  Spółki.
11) Wolne wnioski.
12) Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-08-16 158/2019 13 42364
Poz. 42364. „ADER” SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu.
KRS 0000350491. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2010 r.
[BMSiG-42514/2019]

Na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 402 § 1 i 2 akcjonariusz reprezentujący co
najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce - Janusz Wiwatowski - zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ader
Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22,
34-300 Żywiec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350491na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 1000, w Kancelarii
Notarialnej Małgorzaty Pruszyńskiej Rynek 1, 34-300 Żywiec.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Ader Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności
    do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady
    Nadzorczej.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 42364. „ADER” SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu.
KRS 0000350491. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2010 r.
[BMSiG-42514/2019]

Na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 402 § 1 i 2 akcjonariusz reprezentujący co
najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce - Janusz Wiwatowski - zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ader
Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22,
34-300 Żywiec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350491na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 1000, w Kancelarii
Notarialnej Małgorzaty Pruszyńskiej Rynek 1, 34-300 Żywiec.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Ader Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Wal-
    nego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności
    do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady
    Nadzorczej.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki