Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI S.A.
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatPIOTRKÓW TRYB.
GminaPIOTRKÓW TRYB.
MiejscowośćPIOTRKÓW TRYB.
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatPIOTRKÓW TRYB.
GminaPIOTRKÓW TRYB.
UlicaENERGETYKÓW
Nr domu4
MiejscowośćPIOTRKÓW TRYB.
Kod pocztowy97-300
PocztaPIOTRKÓW TRYB.
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000349174

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o
rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia.
Składniki majatku spełniające kryteria zaliczenia ich do srodków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3500 zł. do 10 000 zł., ujmuje się w ewidencji środków
trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania. Do amortyzacj środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zapasy wycenia się wg cen nabycia. Zakup materiałów bezpośrednich i pośrednich obciąża bezpośrednio koszty działalności. Na dzień bilansowy dokonuje się spisu
z natury materiałów niewbudowanych i nieprzerobionych, które ujmuje się w sprawozdaniu finansowym. Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z
trwałą utratą ich wartości. Producja w toku wyceniana jest wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Na koszty wytworzenia składają się koszty bezpośrednio związane z jednostką produkcji.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł. i gr. z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 do
ustawy o rachunkowosci i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 i 48 uor.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe87 133,5885 510,19
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe21 659,8314 148,91
1Środki trwałe21 659,8314 148,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny2 435,503 376,54
d) środki transportu19 224,3310 772,37
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe45 009,7564 804,28
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek45 009,7564 804,28
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe20 464,006 557,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 464,006 557,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe497 472,11518 714,00
IZapasy3 654,701 695,47
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi3 654,701 695,47
IINależności krótkoterminowe447 712,29439 449,54
1Należności od jednostek powiązanych438 863,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:438 863,25
– do 12 miesięcy438 863,25
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek8 849,04439 449,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 000,00348 185,00
– do 12 miesięcy4 000,00348 185,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych85 833,00
c) inne4 849,045 431,54
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe5 141,6539 565,18
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 141,6539 565,18
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 141,6539 565,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 141,6539 565,18
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe40 963,4738 003,81
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem584 605,69604 224,19
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-999 913,34-1 058 784,33
IKapitał (fundusz) podstawowy1 500 000,001 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 558 784,33-2 046 439,04
VIZysk (strata) netto58 870,99-512 345,29
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 584 519,031 663 008,52
IRezerwy na zobowiązania7 971,80
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy7 971,80
– długoterminowe
– krótkoterminowe7 971,80
IIZobowiązania długoterminowe400 000,00400 000,00
1Wobec jednostek powiązanych400 000,00400 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 184 519,031 255 036,72
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych200 393,3993 369,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:197 368,7390 344,65
– do 12 miesięcy197 368,7390 344,65
– powyżej 12 miesięcy
b) inne3 024,663 024,66
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek984 125,641 161 667,41
a) kredyty i pożyczki60 462,37281 483,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:534 417,48732 223,42
– do 12 miesięcy534 417,48732 223,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi56 960,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych240 940,7678 927,19
h) z tytułu wynagrodzeń89 438,3965 991,74
i) inne1 906,643 042,06
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem584 605,69604 224,19
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 078 314,742 773 031,25
– od jednostek powiązanych2 355 680,082 007 745,08
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 078 314,742 807 737,58
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-34 706,33
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej3 012 862,483 537 504,94
IAmortyzacja3 564,638 340,29
IIZużycie materiałów i energii614 436,231 197 988,38
IIIUsługi obce938 743,341 034 106,08
IVPodatki i opłaty, w tym:931,287 767,27
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 161 816,84971 352,30
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:227 583,72196 064,84
– emerytalne108 332,3890 988,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe65 786,44121 885,78
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)65 452,26-764 473,69
DPozostałe przychody operacyjne16 083,60354 014,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 635,57
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 448,03354 014,60
EPozostałe koszty operacyjne6 596,3554 722,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne6 596,3554 722,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)74 939,51-465 181,09
GPrzychody finansowe122,740,42
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,42
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne122,74
HKoszty finansowe30 098,2644 089,62
IOdsetki, w tym:26 607,1330 577,22
– dla jednostek powiązanych12 000,0012 000,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne3 491,1313 512,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)44 963,99-509 270,29
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-13 907,003 075,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)58 870,99-512 345,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-1 058 784,33-1 046 439,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-1 058 784,33-1 046 439,04
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 500 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)500 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
– PODWYŻSZENIE WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI Z 1 ZŁ. NA 1,50 ZŁ.500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 500 000,001 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 558 784,33-2 046 439,04
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 558 784,33-2 046 439,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 558 784,33-2 046 439,04
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 558 784,33-2 046 439,04
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 558 784,33-2 046 439,04
6Wynik netto58 870,99-512 345,29
Azysk netto58 870,99
Bstrata netto512 345,29
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-999 913,34-1 058 784,33
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej216 034,12-128 169,08
IZysk (strata) netto58 870,99-512 345,29
IIKorekty razem157 163,13384 176,21
1Amortyzacja3 564,638 142,79
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-1 500,51
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)26 997,0435 919,43
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 635,574 293,16
5Zmiana stanu rezerw-7 971,807 971,80
6Zmiana stanu zapasów-1 959,2340 273,06
7Zmiana stanu należności11 531,7833 922,06
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów150 502,94258 147,23
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 866,66206,40
10Inne korekty-3 199,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)216 034,12-128 169,08
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 439,98-12 879,61
IWpływy8 635,57
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 635,57
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki11 075,5512 879,61
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 075,5512 879,61
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 439,98-12 879,61
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-248 017,6746 556,51
IWpływy500 000,42
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału500 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe0,42
IIWydatki248 017,67453 443,91
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek221 020,63413 231,32
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego4 293,16
8Odsetki26 997,0435 919,43
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-248 017,6746 556,51
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-34 423,53-94 492,18
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-34 423,53-94 492,18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu39 565,18134 057,36
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 141,6539 565,18
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok58 870,99
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:122,74122,74
niezrealizowane dodatnie różnice kursowe122,74122,74art 9b ust 1 pkt 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:14 243,1714 243,17
odsetki budżetowe2 237,672 237,67art 16 ust 1 pkt 21
odsetki od pożyczki udzielonej w 2016r. od jednostki powiązanej na podst. przepisu obowiązującego do dnia 31.12.2017r.12 000,0012 000,00art 16 ust 1 pkt 60,61
pozostałe 5,505,50
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:136 426,17136 426,17
niewypłacone delegacje pracowników 20185 250,005 250,00art 16 ust 1 pkt 57
niewypłacone wynagrodzenia 201858 860,6158 860,61art 16 ust 1 pkt 57
niezapłacone składki ZUS 201872 315,5672 315,56art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:43 711,9343 711,93
zapłacone składki ZUS 201732 511,9332 511,93art 16 ust 1 pkt 57 lit a
wypłacone delegacje pracowników 20174 320,004 320,00art 16 ust 1 pkt 57
wypłacone wynagrodzenia 20176 880,006 880,00art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:151 798,66151 798,66
strata 2016
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

sprawozdanie

-

informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki