Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaOkrężna
Nr domu10
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-008
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6312Z - działalność portali internetowych
4741Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4742Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6190Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000349129

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłoś

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które były stosowane w sposób ciągły.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zmianami)
Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Spółka klasyfikuje umowy leasingu według przepisów prawa podatkowego, rezygnuje z obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku, sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sporządzania przepływów środków pieniężnych.
Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. do 10.000,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji.
W roku obrotowym spółka stosowała następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
a) Środki transportu 14%, 18%
b) Pozostałe środki trwałe 20%
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.
Inwestycje
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są według ceny nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zobowiązania
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów. Zarówno przychody jak i koszty związane z nimi ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składa się:
- wynik ze sprzedaży – różnica między sumą przychodów ze sprzedaży produktów skorygowana o przyrost lub zmniejszenie stanu produktów, jak też przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów a sumą kosztów według rodzajów działalności operacyjnej
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży ± różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności operacyjnej ± różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka ma status jednostki małej w rozumieniu UoR art. 3 pkt. 1c. Z uwagi na potrzeby jednostki, zgodnie z art. 50 UoR, sprawozdanie finansowe jest sporządzone z większą szczegółowością, tj. zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR wg art. 45.
Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. Spółka sporządza rachunkek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostka podlega obowiązkowi sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym. Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Dane są przedstawione w walucie PLN, do wycen zastosowano kursy z tabeli NBP na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Dane prezentowane w sposób porównywalny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe174 828,44180 281,78
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe174 828,44177 295,55
1Należności od jednostek powiązanych2 255,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 255,11
– do 12 miesięcy2 255,11
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek174 828,44175 040,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych169 628,44169 840,44
c) inne5 200,005 200,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 986,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 986,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 986,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 986,23
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem174 828,44180 281,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-21 157 072,20-20 062 986,72
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-20 162 986,72-18 029 646,89
VIZysk (strata) netto-1 094 085,48-2 133 339,83
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 331 900,6420 243 268,50
IRezerwy na zobowiązania3 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy3 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 000,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 328 900,6420 243 268,50
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 328 900,6420 243 268,50
a) kredyty i pożyczki20 327 338,5019 260 774,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:516 183,32511 497,42
– do 12 miesięcy516 183,32511 497,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych278 457,48282 353,03
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne206 921,34188 643,15
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem174 828,44180 281,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:428 105,02
– od jednostek powiązanych428 105,02
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów428 105,02
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej18 070,491 621 460,61
IAmortyzacja1 196 414,12
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce17 648,80405 270,15
IVPodatki i opłaty, w tym:38,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia16 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 297,60
– emerytalne1 561,60
VIIPozostałe koszty rodzajowe383,69478,74
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 070,49-1 193 355,59
DPozostałe przychody operacyjne179 899,79
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne179 899,79
EPozostałe koszty operacyjne3 485,1026 023,77
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych25 230,06
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3 485,10793,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-21 555,59-1 039 479,57
GPrzychody finansowe347,59300,70
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne347,59300,70
HKoszty finansowe1 072 877,481 094 160,96
IOdsetki, w tym:1 068 256,601 094 160,96
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne4 620,88
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 094 085,48-2 133 339,83
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 094 085,48-2 133 339,83
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)20 262 986,72-17 929 646,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach20 262 986,72-17 929 646,89
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu20 162 986,72-14 522 461,39
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-20 162 986,72-14 522 461,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-20 162 986,72-14 522 461,39
a) zwiększenie (z tytułu)-3 507 185,50
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-3 507 185,50
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-20 162 986,72-18 029 646,89
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu20 162 986,7218 029 646,89
6Wynik netto1 094 085,482 133 339,83
Azysk netto
Bstrata netto-1 094 085,48-2 133 339,83
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 357 072,2020 262 986,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 094 085,48-2 133 339,83
IIKorekty razem24 535,652 165 271,48
1Amortyzacja1 196 414,12
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 094 160,96
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej25 230,06
5Zmiana stanu rezerw3 000,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności2 467,1132 450,89
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów19 068,54-62 348,55
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-120 636,00
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 069 549,8331 931,65
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 066 563,601 064 013,82
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 066 563,601 064 013,82
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 094 160,96
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 094 160,96
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 066 563,60-30 147,14
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 986,231 785,51
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 986,231 200,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 986,23
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 094 085,48-2 133 339,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:120 636,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 544,117 544,11109 823,59
wartość zlikwidowanych środków trwałych art x17 712,97
odsetki budżetowe1 693,001 693,00art 16 ust 1 pkt 216 542,95
koszty egzekucji5 851,115 851,11art 16 ust 1 pkt 17790,58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 066 563,601 066 623,031 082 725,91
zapłacone wynagrodzenia z lat ubiegłych art 15 ust 41 788,18
naliczone odsetki od pożyczek1 066 563,601 066 563,60art 16 ust 1 pkt 111 066 623,03
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa_2019.06.27.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki