Szczegóły spółki

Nazwa OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1010003905
REGON 021190613
KRS 0000349129
Adres ul. Okrężna 10, 53-008 Wrocław
Telefon 717 112 100
Faks 717 112 100
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6312Z — działalność portali internetowych
 • 4741Z — sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4742Z — sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 6190Z — działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 112.29 122.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.01 -1.01
Płynność bieżąca (CR) 0.01 0.01
Płynność szybka (QR) 0.01 0.01
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.01 -1.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -498.32% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10.63% 5.17%
Rentowność aktywów (ROA) -1183.34% -625.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-15 94/2020 57 21779
Poz. 21779. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19, VIII GReu 1/20.
[BMSiG-21307/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończo-
nym z dniem 31 października 2019 r. z mocy prawa (art. 324
ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym wobec dłużnika - OXYCOM S.A. we Wrocławiu
(numer KRS 0000349129; sygn. akt tamtego postępowania:
VIII GRz 1/19) Jerzy Ciesiul, jako nadzorca wykonania układu
(przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów i zatwierdzonego w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego,
postanowieniem Sądu z 13 września 2019 r.) złożył 6 kwiet-nia 2020 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania układu
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie, złożone do akt sprawy o sygn. VIII GReu 1/20
można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
wych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wro-
cławiu.

                 Nadzorca wykonania układu
                       Jerzy Ciesiul
Poz. 21779. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19, VIII GReu 1/20.
[BMSiG-21307/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończo-
nym z dniem 31 października 2019 r. z mocy prawa (art. 324
ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym wobec dłużnika - OXYCOM S.A. we Wrocławiu
(numer KRS 0000349129; sygn. akt tamtego postępowania:
VIII GRz 1/19) Jerzy Ciesiul, jako nadzorca wykonania układu
(przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów i zatwierdzonego w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego,
postanowieniem Sądu z 13 września 2019 r.) złożył 6 kwiet-nia 2020 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania układu
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie, złożone do akt sprawy o sygn. VIII GReu 1/20
można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo-
wych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wro-
cławiu.

                 Nadzorca wykonania układu
                       Jerzy Ciesiul
2020-02-12 29/2020 74 7678
Poz. 7678. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19,
VIII GReu 1/20.
[BMSiG-7028/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończo-
nym z dniem 31 października 2019 r. z mocy prawa (art. 324
ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym wobec dłużnika - OXYCOM S.A. we Wrocławiu
(numer KRS: 0000349129; sygn. akt tamtego postępowania:
VIII GRz 1/19) Jerzy Ciesiul, jako nadzorca wykonania układu
(przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów i zatwierdzonego w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego,
postanowieniem Sądu z 13 września 2019 r.) złożył 21 stycz-
nia 2020 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania układu
w okresie do 31 grudnia 2019 r.Sprawozdanie, złożone do akt sprawy sygn. VIII GReu 1/20,
można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznań-
skiej 16 we Wrocławiu.

Nadzorca wykonania układu
Poz. 7678. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19,
VIII GReu 1/20.
[BMSiG-7028/2020]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończo-
nym z dniem 31 października 2019 r. z mocy prawa (art. 324
ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restruktu-
ryzacyjnym wobec dłużnika - OXYCOM S.A. we Wrocławiu
(numer KRS: 0000349129; sygn. akt tamtego postępowania:
VIII GRz 1/19) Jerzy Ciesiul, jako nadzorca wykonania układu
(przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów i zatwierdzonego w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego,
postanowieniem Sądu z 13 września 2019 r.) złożył 21 stycz-
nia 2020 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania układu
w okresie do 31 grudnia 2019 r.Sprawozdanie, złożone do akt sprawy sygn. VIII GReu 1/20,
można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznań-
skiej 16 we Wrocławiu.

Nadzorca wykonania układu
2019-12-17 243/2019 76 65590
Poz. 65590. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19.
[BMSiG-65267/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyza-
cyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego
w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek
uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 września 2019 r.,
którym w trybie art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzono
układ przyjęty po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów, postępowanie restrukturyzacyjne wobec dłużnika -
OXYCOM S.A. we Wrocławiu (numer KRS 0000349129;
sygn. akt VIII GRz 1/19) zostało z dniem 31 października 2019 r.
zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restruktury-
zacyjnego).Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Jerzy Ciesiul (licen-
cja doradcy restrukturyzacyjnego nr 382), poprzednio peł-
niący funkcję nadzorcy układu.
Poz. 65590. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19.
[BMSiG-65267/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyza-
cyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego
w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek
uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 września 2019 r.,
którym w trybie art. 223 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzono
układ przyjęty po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania
głosów, postępowanie restrukturyzacyjne wobec dłużnika -
OXYCOM S.A. we Wrocławiu (numer KRS 0000349129;
sygn. akt VIII GRz 1/19) zostało z dniem 31 października 2019 r.
zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restruktury-
zacyjnego).Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Jerzy Ciesiul (licen-
cja doradcy restrukturyzacyjnego nr 382), poprzednio peł-
niący funkcję nadzorcy układu.
2019-10-16 201/2019 65 53366
Poz. 53366. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19.
[BMSiG-53185/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym -
postępowaniu o zatwierdzenie układu wobec dłużnika - OXY-
COM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Okrężnej 10 (numer
KRS 0000349129), postanowieniem z 13 września 2019 r.,
sygn. akt VIII GRz 1/19, w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego
zatwierdził układ przyjęty po przeprowadzeniu samodziel-
nego zbierania głosów, obejmujący następujące propozycje
restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
1. W stosunku do wierzyciela pierwszej grupy, to jest Zakładu
  Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (w spisie
  wierzytelności z objętą układem kwotą 113.830 zł 52 gr)
  dłużnik OXYCOM S.A. we Wrocławiu spłaci 100% wierzy-
  telności ujętych w spisie wraz z odsetkami w 30 ratach  kwartalnych, przy czym pierwsza rata wyniesie 3,43% oraz
  odsetki i płatna będzie w ostatnim dniu roboczym kwar-
  tału po zatwierdzeniu układu, a kolejne 29 rat po 3,33%
  wierzytelności oraz odsetki płatne będą w ostatnich dniach
  roboczych kwartałów następnych.
2. W stosunku do wierzycieli drugiej grupy, to jest:
  - AFK Centrum Obsługi Biznesu sp. z o.o. (nr
   KRS 0000327942; w spisie wierzytelności z kwotą 189 zł
   70 gr),
  - Alior Bank S.A. (nr KRS 0000305178; w spisie wierzytel-
   ności z kwotą 510.160 zł 35 gr),
  - A.P.N. Promise S.A. (nr KRS 0000375933; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 55.844 zł 85 gr),
  - ARROW SERVICES sp. z o.o. (nr KRS 0000128206; w spi-
   sie wierzytelności z kwotą 17.941 zł 88 gr),
  - Comarch S.A. (nr KRS 0000057567; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 457.823 zł),
  - Centrum Finansowo Księgowe EKKOM sp. z o.o. (nr
   KRS 0000090054; w spisie wierzytelności z kwotą 3.396 zł
   55 gr),
  - ITMation S.A. (nr KRS 0000378073; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 42.118 zł 43 gr),
  - „NETIA” S.A. (nr KRS 0000041649; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 28.190 zł 80 gr),
  - EMC Instytut Medyczny S.A. (nr KRS 0000222636; w spi-
   sie wierzytelności z kwotą 215 zł 35 gr),
  - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (nr KRS 0000028860;
   w spisie wierzytelności z kwotą 8.475 zł 16 gr),
  - Skarb Państwa - Prezes Urząd Komunikacji Elektronicz-
   nej; w spisie wierzytelności z kwotą 6.695 zł 76 gr,
  - Skarb Państwa - Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocła-
   wiu; w spisie wierzytelności z łączną kwotą 192.936 zł,
  - Bożena Mazurkiewicz (PESEL 72042601743; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 603.826 zł 43 gr),
  - Daniel Mazurkiewicz (PESEL 92070705174; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 19.295.390 zł 7 gr),

Dłużnik OXYCOM S.A. we Wrocławiu spłaci 5% wierzytelności
ujętych w spisie wraz z odsetkami naliczanymi od dnia ukła-
dowego (czyli 15 grudnia 2018 r.) od pozostałej po umorzeniu
wartości w 30 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata
wyniesie 3,43% oraz odsetki i płatna będzie w ostatnim dniu
roboczym kwartału po zatwierdzeniu układu, a kolejne 29 rat
po 3,33% wierzytelności oraz odsetki płatne będą w ostatnich
dniach roboczych kwartałów następnych.

Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruktu-
ryzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra-
wie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19,
ze zm.), a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu
Rozporządzenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się
w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa
restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restruktu-
ryzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Dla wierzy-
ciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin
do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu
układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi
trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym (art. 223 ust. 4 Prawa restruk-
turyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restruktury-
zacyjnego).

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwo-
ławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie
tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek
o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz
z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia
biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Poz. 53366. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GRz 1/19.
[BMSiG-53185/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym -
postępowaniu o zatwierdzenie układu wobec dłużnika - OXY-
COM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Okrężnej 10 (numer
KRS 0000349129), postanowieniem z 13 września 2019 r.,
sygn. akt VIII GRz 1/19, w trybie art. 223 Prawa restruktury-
zacyjnego w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego
zatwierdził układ przyjęty po przeprowadzeniu samodziel-
nego zbierania głosów, obejmujący następujące propozycje
restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
1. W stosunku do wierzyciela pierwszej grupy, to jest Zakładu
  Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (w spisie
  wierzytelności z objętą układem kwotą 113.830 zł 52 gr)
  dłużnik OXYCOM S.A. we Wrocławiu spłaci 100% wierzy-
  telności ujętych w spisie wraz z odsetkami w 30 ratach  kwartalnych, przy czym pierwsza rata wyniesie 3,43% oraz
  odsetki i płatna będzie w ostatnim dniu roboczym kwar-
  tału po zatwierdzeniu układu, a kolejne 29 rat po 3,33%
  wierzytelności oraz odsetki płatne będą w ostatnich dniach
  roboczych kwartałów następnych.
2. W stosunku do wierzycieli drugiej grupy, to jest:
  - AFK Centrum Obsługi Biznesu sp. z o.o. (nr
   KRS 0000327942; w spisie wierzytelności z kwotą 189 zł
   70 gr),
  - Alior Bank S.A. (nr KRS 0000305178; w spisie wierzytel-
   ności z kwotą 510.160 zł 35 gr),
  - A.P.N. Promise S.A. (nr KRS 0000375933; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 55.844 zł 85 gr),
  - ARROW SERVICES sp. z o.o. (nr KRS 0000128206; w spi-
   sie wierzytelności z kwotą 17.941 zł 88 gr),
  - Comarch S.A. (nr KRS 0000057567; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 457.823 zł),
  - Centrum Finansowo Księgowe EKKOM sp. z o.o. (nr
   KRS 0000090054; w spisie wierzytelności z kwotą 3.396 zł
   55 gr),
  - ITMation S.A. (nr KRS 0000378073; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 42.118 zł 43 gr),
  - „NETIA” S.A. (nr KRS 0000041649; w spisie wierzytelno-
   ści z kwotą 28.190 zł 80 gr),
  - EMC Instytut Medyczny S.A. (nr KRS 0000222636; w spi-
   sie wierzytelności z kwotą 215 zł 35 gr),
  - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (nr KRS 0000028860;
   w spisie wierzytelności z kwotą 8.475 zł 16 gr),
  - Skarb Państwa - Prezes Urząd Komunikacji Elektronicz-
   nej; w spisie wierzytelności z kwotą 6.695 zł 76 gr,
  - Skarb Państwa - Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocła-
   wiu; w spisie wierzytelności z łączną kwotą 192.936 zł,
  - Bożena Mazurkiewicz (PESEL 72042601743; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 603.826 zł 43 gr),
  - Daniel Mazurkiewicz (PESEL 92070705174; w spisie wie-
   rzytelności z kwotą 19.295.390 zł 7 gr),

Dłużnik OXYCOM S.A. we Wrocławiu spłaci 5% wierzytelności
ujętych w spisie wraz z odsetkami naliczanymi od dnia ukła-
dowego (czyli 15 grudnia 2018 r.) od pozostałej po umorzeniu
wartości w 30 ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata
wyniesie 3,43% oraz odsetki i płatna będzie w ostatnim dniu
roboczym kwartału po zatwierdzeniu układu, a kolejne 29 rat
po 3,33% wierzytelności oraz odsetki płatne będą w ostatnich
dniach roboczych kwartałów następnych.

Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią
art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restruktu-
ryzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w spra-
wie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19,
ze zm.), a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu
Rozporządzenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się
w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa
restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restruktu-
ryzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyj-
nego w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw.
z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Dla wierzy-
ciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin
do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu
układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi
trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym (art. 223 ust. 4 Prawa restruk-
turyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restruktury-
zacyjnego).

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwo-
ławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie
tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek
o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz
z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia
biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki