Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMetropolis SA
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatm.Kraków
Gminam.Kraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatm.Kraków
Gminam.Kraków
UlicaStarowiślna
Nr domu91
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-052
PocztaKrakow
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8623Z - praktyka lekarska dentystyczna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000349031

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

załącznik nr 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

załącznik nr 1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

załącznik nr 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

załącznik nr 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe23 185 154,2822 913 072,17
IWartości niematerialne i prawne8 102,3013 219,55
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy8 102,3013 219,55
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe78 030,91105 356,96
1Środki trwałe78 030,91105 356,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 114,782 688,28
c) urządzenia techniczne i maszyny8 517,7813 284,53
d) środki transportu
e) inne środki trwałe67 398,3589 384,15
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe23 094 303,0722 790 352,66
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe23 094 303,0722 790 352,66
a) w jednostkach powiązanych23 094 303,0722 790 352,66
– udziały lub akcje19 048 552,1019 048 552,10
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki4 045 750,973 741 800,56
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 718,004 143,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 718,004 143,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 648 571,886 775 671,56
IZapasy70 217,88
1Materiały70 217,88
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe133 858,7545 731,13
1Należności od jednostek powiązanych65 205,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:65 205,36
– do 12 miesięcy65 205,36
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek68 653,3945 731,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:14 947,395 326,09
– do 12 miesięcy14 947,395 326,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych45 322,0029 224,00
c) inne8 384,0011 181,04
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 513 226,816 560 124,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 513 226,816 560 124,89
a) w jednostkach powiązanych1 488 799,45
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 488 799,45
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne24 427,366 560 124,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach24 427,366 553 124,89
– inne środki pieniężne7 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 486,3299 597,66
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem24 833 726,1629 688 743,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny24 520 164,6924 264 988,27
IKapitał (fundusz) podstawowy1 049 959,501 049 959,50
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:23 215 028,7723 013 403,22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto255 176,42201 625,55
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania313 561,475 423 755,46
IRezerwy na zobowiązania152 547,0099 195,21
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego152 547,0098 968,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy227,21
– długoterminowe
– krótkoterminowe227,21
IIZobowiązania długoterminowe5 000 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 000 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych5 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe155 863,63270 444,80
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych5 476,005 721,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 476,005 721,00
– do 12 miesięcy5 476,005 721,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek150 387,63264 723,80
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych11 564,38
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:84 857,59155 422,43
– do 12 miesięcy84 857,59155 422,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych13 086,4950 714,44
h) z tytułu wynagrodzeń5 420,983 257,00
i) inne47 022,5743 765,55
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe5 150,8454 115,45
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 150,8454 115,45
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 150,8454 115,45
Pasywa razem24 833 726,1629 688 743,73
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 995 224,924 374 630,79
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 966 904,114 374 630,79
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów28 320,81
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 301 927,322 127 548,24
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów1 272 058,032 127 548,24
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów29 869,29
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 693 297,602 247 082,55
DKoszty sprzedaży276 628,39386 791,00
EKoszty ogólnego zarządu1 140 742,541 483 805,33
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)275 926,67376 486,22
GPozostałe przychody operacyjne19 694,617 616,80
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2,871 500,19
IVInne przychody operacyjne19 691,746 116,61
HPozostałe koszty operacyjne55 569,448 050,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 777,03
IIIInne koszty operacyjne55 569,444 273,11
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)240 051,84376 052,88
JPrzychody finansowe243 310,57276 976,17
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:243 310,57276 976,17
– od jednostek powiązanych237 724,56266 173,25
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe121 698,99446 879,94
IOdsetki, w tym:21 898,70301 564,83
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne99 800,29145 315,11
LZysk (strata) brutto (I+J–K)361 663,42206 149,11
MPodatek dochodowy106 487,004 523,56
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)255 176,42201 625,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)24 264 988,2724 063 362,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach24 264 988,2724 063 362,72
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 049 959,501 049 959,50
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 049 959,501 049 959,50
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu23 013 403,2222 755 056,07
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego201 625,55258 347,15
a) zwiększenie (z tytułu)201 625,55258 347,15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)201 625,55258 347,15
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu23 215 028,7723 013 403,22
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu201 625,55258 347,15
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu201 625,55258 347,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach201 625,55258 347,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)201 625,55258 347,15
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego201 625,55258 347,15
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto255 176,42201 625,55
Azysk netto255 176,42201 625,55
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)24 520 164,6924 264 988,27
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto255 176,42201 625,55
IIKorekty razem-202 853,841 215 875,76
1Amortyzacja32 443,3031 794,04
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-5,1931 260,75
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-216 288,94165 845,36
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw53 351,794 958,77
6Zmiana stanu zapasów70 217,887 829,99
7Zmiana stanu należności-88 127,62-362 247,98
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-103 016,791 191 385,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych48 571,73145 049,83
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)52 322,581 417 501,31
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy818 974,706 403 161,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:818 974,706 403 161,83
a) w jednostkach powiązanych818 974,70113 254,97
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych689 136,35
– odsetki129 838,35113 254,97
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach6 289 906,86
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach3 379 906,86
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 910 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 374 000,002 094 542,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych66 549,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:2 374 000,001 795 000,00
a) w jednostkach powiązanych2 374 000,001 795 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe2 374 000,001 795 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne232 993,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 555 025,304 308 619,26
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 033 000,00416 171,36
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych5 000 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki33 000,00301 500,00
9Inne wydatki finansowe114 671,36
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 033 000,00-416 171,36
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-6 535 702,725 309 949,21
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 535 697,535 309 949,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-5,195 217,51
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 560 124,891 243 175,68
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:24 422,176 553 124,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok361 663,42206 149,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:105 962,50105 962,50167 343,76
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);105 761,85105 761,85art 12 ust 4 pkt 2165 841,46
róznice kursowe niezrealizowane142,36142,36art 15a ust 22,11
pozostałe 58,2958,291 500,19
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 028,3119 028,313 820,03
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 460,00460,00art 16 ust 1 pkt 2143,00
odpisów aktualizujących wartość należności1 051,691 051,69art 16 ust 1 pkt 26a3 777,03
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 536,001 536,00art 16 ust 1 pkt 28
koszty zaniechanej emisji akcji15 980,6215 980,62art 16 ust 1 pkt 41
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:36 451,0536 451,056 050,92
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)-11 564,38-11 564,38art 16 ust 1 pkt 110,52
różnice kursowe niezrealizowane-5 178,16-5 178,16art 15a ust 3-83,06
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 121 415,631 415,63art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h1 715,441 715,44art 16 ust 1 pkt 57a-539,24
pozostałe 50 062,5250 062,526 672,70
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:311 683,55311 683,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:281 992,09281 992,09-637 843,96
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną1 586 460,871 586 460,87art 5 ust 12 802 657,55
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)-1 304 468,78-1 304 468,78art 5 ust 2-3 440 501,51
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym281 489,00
K. Podatek dochodowy53 483,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

wprowadzenie - załącznik nr 1

-

informacja dodatkowa- załącznik nr 2

-

noty - załącznik nr 3

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki