Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LOVO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy LOVO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica CHAŁUBIŃSKIEGO
Nr domu 8
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-613
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6120Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
6190Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
5829Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
6020Z - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
8220Z - działalność centrów telefonicznych (call center)
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000346734

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie Finansowe zosttało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 roku. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. W amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę liniową.
5. Przychody i rozchody rzeczowych składników majątku obrotowego wyceniane są według cen zakupu.
6. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
7. Dotacje są ujmowane w sposób systematyczny i racjonalny jako przychody w okresach, w których zapewniona jest ich współmierność z refundowanymi kosztami ujętymi w rachunku zysków i strat. Wszystkie transakcje związane z otrzymaniem dofinansowania ujawnia się wyłącznie w przypadku, gdy uzyskanie tego dofinansowania uznane zostanie jako uprawdopodobnione, zaś jego wartość będzie mogła być określona w sposób wiarygodny (np. poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie lub otrzymanie wpłaty całości lub części dofinansowania). Dotacje dotyczące aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód przez okres ekonomicznego użytkowania tych aktywów. W przypadku, gdy wydatkiem kwalifikowalnym jest koszt okresu, przychód z tytułu dotacji ujawnia się w okresie poniesienia tego wydatku w kwocie odpowiadającej intensywności wsparcia przewidzianego w umowie o dofinansowanie. W przypadku, gdy wydatkiem kwalifikowalnym jest koszt innego okresu, niż wydatek został poniesiony (np. zakup amortyzowanych składników majątku trwałego), wówczas przychód z tytułu dotacji ujawnia się w ślad za bieżącymi odpisami amortyzacyjnymi w proporcji odpowiadającej intensywności wsparcia przewidzianego w umowie o dofinansowanie.
8. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodu w postaci odsetek, dywidend lub pożytków.
9. Koszty bieżących prac rozwojowych i badań podstawowych ujmowane są w koszcie okresu. Koszty wybranych projektów badawczo rozwojowych mogą zostać ujawnione w bilansie, przy czym dopuszcza się odrębne ujęcie pod kątem bilansowym i podatkowym. Koszty prac rozwojowych ujawnionych w bilansie mogą być amortyzowane przez okres do 12 miesięcy po ich poniesieniu, odpisane w całości w okresie ich zakończenia lub amortyzowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w okresie nie dłuższym niż 60 miesięcy.
10. Należności i zobowiązania krótkoterminowe.
Należności krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Transakcje w walutach obcych są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności dla należności spornych i wątpliwych. Powstałe różnice kursowe są zaliczane odpowiednio w koszty lub przychody finansowe.
Zobowiązania krótkoterminowe ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej. Transakcje w walutach obcych są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę zakupu. Powstałe różnice kursowe są zaliczan
e odpowiednio w koszty lub przychody finansowe.
11. Należności i zobowiązania długoterminowe.
Należności długoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Transakcje w walutach obcych są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Powstałe różnice kursowe są zaliczane odpowiednio w koszty lub przychody finansowe.
Zobowiązania długoterminowe ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wymiany aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej. Transakcje w walutach obcych są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę zakupu. Powstałe różnice kursowe są zaliczane odpowiednio w koszty lub przychody finansowe.
12. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień bilansowy.
13. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
Odpis czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozlicznych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
14. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz umowy Spółki.
15. Instrumenty finansowe.
W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/wymagalności, dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, tj. wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących.
Pożyczki udzielone wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty, która nie różni się znacząco od wyceny według zamortyzowanego kosztu w oparciu o efektywną stopę procentową.
16. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
17. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
18. Ewidencje kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 – według rodzajów, równolegle prowadzi się ewidencję w zespole 5 wg typów działalności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1.Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
2.Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
3.Ewidencje kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 – według rodzajów, równolegle prowadzi się ewidencję w zespole 5 wg typów działalności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy
Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie ujęto informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, gdyż takie zdarzenia nie wystąpiły.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, dotyczące sprawozdania finansowego.
Informacje w sprawozdaniu finansowym dotyczą roku 2018.
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: nie występują.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła sytuacja łączenia lub przejmowania działalności innej spółki.
Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
Nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Propozycja podziału zysku/pokrycia straty

Proponuje się przeniesienie zysku w wysokości 675 598,72 zł, na wyniki lat ubiegłych do pokrycie strat z lat ubiegłych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 17.820.051,84 złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 84/100) i dzieli się na 16 500 048 akcji o wartości nominalnej 1,08 zł każda.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 16 753 984,00 16 504 188,02
I Wartości niematerialne i prawne 338 125,05 780 041,10
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 325 811,07 760 225,83
3 Inne wartości niematerialne i prawne 12 313,98 19 815,27
II Rzeczowe aktywa trwałe 203 217,08 266 467,08
1 Środki trwałe 203 217,08 266 467,08
c) urządzenia techniczne i maszyny 203 217,08 266 467,08
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 16 192 630,87 15 437 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 16 192 630,87 15 437 000,00
a) w jednostkach powiązanych 16 192 630,87 15 437 000,00
– udziały lub akcje 15 437 000,00 15 437 000,00
– inne papiery wartościowe 235 038,33
– udzielone pożyczki 520 592,54
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 011,00 20 679,84
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 011,00 20 679,84
B Aktywa obrotowe 6 588 174,71 6 002 101,21
I Zapasy 18 198,39 8 354,28
4 Towary 18 198,39 8 354,28
II Należności krótkoterminowe 6 062 636,44 2 541 089,52
1 Należności od jednostek powiązanych 1 186 236,44 648 691,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 186 236,44 648 691,89
– do 12 miesięcy 1 186 236,44 648 691,89
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 876 400,00 1 892 397,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 633 531,45 1 692 606,34
– do 12 miesięcy 4 491 383,63 1 524 509,31
– powyżej 12 miesięcy 142 147,82 168 097,03
c) inne 242 868,55 199 791,29
III Inwestycje krótkoterminowe 74 519,47 1 659 841,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 74 519,47 1 659 841,01
a) w jednostkach powiązanych 820 472,10
– udzielone pożyczki 820 472,10
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 74 519,47 839 368,91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 74 519,47 839 368,91
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 432 820,41 1 792 816,40
Aktywa razem 23 342 158,71 22 506 289,23
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 275 403,54 16 777 194,92
I Kapitał (fundusz) podstawowy 17 820 051,84 17 820 051,84
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 220 247,02 -1 633 451,63
VI Zysk (strata) netto 675 598,72 590 594,71
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 066 755,17 5 729 094,31
I Rezerwy na zobowiązania 80 835,48 110 515,49
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 539,48 52 403,89
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 996,00 42 611,60
– długoterminowa 21 996,00 42 611,60
3 Pozostałe rezerwy 17 300,00 15 500,00
– krótkoterminowe 17 300,00 15 500,00
II Zobowiązania długoterminowe 2 311 043,45 1 314 154,10
1 Wobec jednostek powiązanych 1 762 416,85 791 652,57
3 Wobec pozostałych jednostek 548 626,60 522 501,53
a) kredyty i pożyczki 548 626,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 522 501,53
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 430 651,65 2 910 538,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 488 435,49 311 960,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 488 435,49 251 960,62
– do 12 miesięcy 488 435,49 251 960,62
b) inne 60 000,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 942 216,16 2 598 578,18
a) kredyty i pożyczki 51,97 715 787,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 776 120,92 1 410 256,58
– do 12 miesięcy 2 776 120,92 1 410 256,58
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 356 271,19 132 242,69
h) z tytułu wynagrodzeń 125 637,71 86 011,33
i) inne 684 134,37 254 279,97
IV Rozliczenia międzyokresowe 244 224,59 1 393 885,92
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 244 224,59 1 393 885,92
– długoterminowe 93 418,00 217 978,00
– krótkoterminowe 150 806,59 1 175 907,92
Pasywa razem 23 342 158,71 22 506 289,23
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25 713 578,93 26 274 399,14
– od jednostek powiązanych 3 856 375,87 4 185 036,80
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 713 578,93 26 227 222,96
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47 176,18
B Koszty działalności operacyjnej 25 334 686,39 25 366 325,75
I Amortyzacja 519 083,70 558 496,72
II Zużycie materiałów i energii 158 112,97 317 437,75
III Usługi obce 21 759 329,89 21 708 246,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 105 800,84 71 488,81
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 278 954,08 2 165 580,51
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 264 694,97 284 354,26
– emerytalne 111 296,11 255 577,44
VII Pozostałe koszty rodzajowe 248 709,94 222 979,03
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37 742,67
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 378 892,54 908 073,39
D Pozostałe przychody operacyjne 613 031,24 238 064,10
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje 555 008,28 155 196,77
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 58 022,96 82 867,33
E Pozostałe koszty operacyjne 61 533,94 219 099,08
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 61 533,94 219 099,08
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 930 389,84 927 038,41
G Przychody finansowe 109 429,88 57 527,35
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 6 999,58 1 520,09
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 102 430,30 56 007,26
H Koszty finansowe 169 661,57 191 921,29
I Odsetki, w tym: 15 668,61 60 430,87
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 153 992,96 131 490,42
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 870 158,15 792 644,47
J Podatek dochodowy 204 755,00 211 004,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -10 195,57 -8 954,24
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 675 598,72 590 594,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16 777 194,92 16 701 647,24
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16 777 194,92 16 701 647,24
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17 820 051,84 17 820 051,84
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17 820 051,84 17 820 051,84
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 589 802,74 -2 061 200,89
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 633 451,63 -2 061 200,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 633 451,63 -2 061 200,89
a) zwiększenie (z tytułu) 590 594,71 942 796,29
– podziału zysku z lat ubiegłych 590 594,71 942 796,29
b) zmniejszenie (z tytułu) 471 398,14
wypłata dywidend 471 398,14
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 042 856,92 -1 589 802,74
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -1 177 390,10 -43 648,89
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 177 390,10 -43 648,89
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 177 390,10 -43 648,89
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 220 247,02 -1 633 451,63
6 Wynik netto 675 598,72 590 594,71
A zysk netto 675 598,72 590 594,71
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 275 403,54 16 777 194,92
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 675 598,72 590 594,71
II Korekty razem -662 390,78 -348 921,87
1 Amortyzacja 519 083,70 558 496,72
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12 413,12 9 767,62
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -36 011,75 -45 244,19
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -29 680,01 -25 022,91
6 Zmiana stanu zapasów -9 844,11 -757,31
7 Zmiana stanu należności -1 646 924,82 2 310 945,85
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 254 132,16 -2 393 099,48
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -681 902,27 -747 902,54
10 Inne korekty -18 830,56 -16 105,63
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13 207,94 241 672,84
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 16 531,33 650 870,16
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 16 531,33 60 870,16
3 Na aktywa finansowe, w tym: 590 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 590 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 590 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16 531,33 -650 870,16
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 146 557,61
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 1 146 557,61
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 761 526,05 884 180,77
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 471 398,14
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 715 735,64 375 551,91
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 41 872,49 30 265,64
8 Odsetki 3 917,92 6 965,08
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -761 526,05 262 376,84
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -764 849,44 -146 820,48
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 839 368,91 986 189,39
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 74 519,47 839 368,91
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 870 158,15 590 594,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 678 593,96 678 593,96 232 507,62
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 888 777,76 888 777,76 712 192,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 17 222,79 17 222,79 19 904,40
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 19 904,40 19 904,40 20 300,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 077 660,00 1 110 549,00
K. Podatek dochodowy 204 755,00 211 004,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe Informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki