Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Praga-Północ
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Praga-Północ
Ulica ŁOMŻYŃSKA
Nr domu 15/25
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 03-762
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000346339

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, nr 330 dalej zwana ustawą). Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art.45 (UoR) zał.1
2. Środki trwałe i WNiP
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, których wartość nabycia lub koszt wytworzenia przekracza 3500,00zł ewidencjonowane są w księdze Środki Trwałe / WNIP i amortyzowane od pierwszego miesiąca następującego po wprowadzeniu do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres użytkowania. Amortyzuje się metodą liniową zgodnie z obowiązującymi przepisami (UoR i PDoP).
3. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Wycenia się według wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Spółka nie posiada inwestycji.
4. Długoterminowe aktywa finansowe
Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Odroczony podatek dochodowy
Spółka oblicza odroczony podatek dochodowy jeżeli występują zdarzenia gospodarcze,
które obligują do ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowy kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Spółka nie posiada zapasów.
2. Należności, roszczenia i zobowiązania
W ciągu roku wykazywane są według wartości nominalnej
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
3. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Krajowe środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Spółka nie dokonuje transakcji gospodarczych w walucie obcej.
4. Kredyty i pożyczki
Spółka nie posiada kredytów bankowych i pożyczek.
5. Różnice kursowe
Spółka nie prowadzi transakcji z podmiotami zagranicznymi.
6. Kapitały
Kapitał akcyjny Spółki wprowadzany jest do ksiąg w/g wartości nominalnej akcji.
7. Rezerwy na zobowiązania
Tworzy się w wg wiarygodnie oszacowanej wysokości, nie dotyczy Spółki.
8. Fundusze specjalne w wartości nominalnej, nie dotyczy Spółki
9. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych w wartości nominalnej.
10. Pozostałe Aktywa i Pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
1. wynik działalności operacyjnej,
2. wynik na pozostałej działaności operacyjnej,
3. wynik na operacjach finansowych,
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Świadczenie usług
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenia usług długoterminowych
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. W 2018 roku nie dotyczy Spółki.
2. Pozostałe przychody operacyjne
Przez pozostałe przychody operacyjne rozumieć należy przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną. Zalicza się do nich w szczególności przychody wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.
3. Przychody Finansowe -Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe lub uznania rachunku bakowego.
4. Poniesione koszty
Koszty rozpoznawane są w układzie rodzajowym i ewidencjonowane w cenie nabycia netto (bez VAT).
5. Pozostałe koszty operacyjne
Przez pozostałe koszty operacyjne rozumieć należy koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną. Zalicza się do nich w szczególności koszty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.
Do ustalenia wyniku finansowego netto (brutto) za bieżący rok obrotowy służy konto 86 "Wynik finansowy". Generalnie na koniec roku obrotowego na konto 86 przeksięgowuje się wszystkie koszty i przychody oraz podatek dochodowy.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
1. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
4. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 996 139,30 2 530 882,52
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 540 592,19 4 465,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 540 592,19 4 465,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 243,00 4 465,00
c) inne 539 349,19
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 455 547,11 2 526 417,52
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 455 547,11 2 526 417,52
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 455 547,11 2 526 417,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 455 547,11 2 526 417,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 2 996 139,30 2 530 882,52
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 852 665,68 2 529 695,52
I Kapitał (fundusz) podstawowy 105 000,00 105 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 40 000,00 40 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2 384 695,52 2 562 423,44
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 322 970,16 -177 727,92
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 473,62 1 187,00
I Rezerwy na zobowiązania 142 286,12
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 142 286,12
– długoterminowe
– krótkoterminowe 142 286,12
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 187,50 1 187,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 187,50 1 187,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 554,50 554,00
– do 12 miesięcy 554,50 554,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 633,00 633,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 2 996 139,30 2 530 882,52
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 195 863,73 166 484,99
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 303,63 466,02
III Usługi obce 149 360,10 19 318,97
IV Podatki i opłaty, w tym: 100 500,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 46 200,00 46 200,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -195 863,73 -166 484,99
D Pozostałe przychody operacyjne 537 396,30 53,61
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 537 396,30 53,61
E Pozostałe koszty operacyjne 22 338,52 17 600,51
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 22 338,52 17 600,51
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 319 194,05 -184 031,89
G Przychody finansowe 3 776,11 26 632,94
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 3 776,11 26 632,94
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 20 328,97
I Odsetki, w tym: 20 328,97
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 322 970,16 -177 727,92
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 322 970,16 -177 727,92
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 529 695,52 6 007 423,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 529 695,52 6 007 423,44
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 105 000,00 105 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 105 000,00 105 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 40 000,00 40 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 40 000,00 40 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2 562 423,44 92 612,87
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -177 727,92 2 469 810,57
a) zwiększenie (z tytułu) 2 469 810,57
b) zmniejszenie (z tytułu) -177 727,92
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2 384 695,52 2 562 423,44
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 322 970,16 -177 727,92
A zysk netto 322 970,16
B strata netto 177 727,92
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 852 665,68 2 529 695,52
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 322 970,16 -177 727,92
II Korekty razem -395 658,68 -1 045 077,71
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -397 063,07
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 3 222,00 80 207,76
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0,50 -1 118 981,50
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty -1 818,11 -6 303,97
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -72 688,52 -1 222 805,63
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 818,11 26 632,94
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 1 818,11 26 632,94
II Wydatki 3 320 328,97
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 300 000,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 20 328,97
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1 818,11 -3 293 696,03
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -70 870,41 -4 516 501,66
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 2 526 417,52 7 042 919,18
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 455 547,11 2 526 417,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 322 970,16 -177 727,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
Rezerwa na przychody (drugostronnie zobowiązania) 539 349,19 art 12 ust 3 lit UPDOP
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 55,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
Rezerwa na koszty (drugostronnie należności) 142 286,12 art 15 ust 4b pkt 1 lit UPDOP
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe 20 273,97
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -74 092,91 -157 398,95
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki