Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132787055
REGON 142225252
KRS 0000346339
Adres ul. Łomżyńska 15/25 lok. 23, 03-762 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.05
Płynność bieżąca (CR) 2132.17 2523.06
Płynność szybka (QR) 2132.17 2523.06
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -7.03% 11.32%
Rentowność aktywów (ROA) -7.02% 10.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-12 113/2020 19 26888
Poz. 26888. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-26823/2020]

Zarząd Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399
§ 1 k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 10 lipca 2020 r.
o godzinie 15 00, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rud-
nickiego W Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73
lokal 33, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„FMRiS-ka” S.A.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności
  obrad WZA.
3. Przedstawienie:
  a. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej (RN),
  b. sprawozdania finansowego za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania RN za 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
  f) wygaśnięcia kadencji RN.
5. Wybory RN.
6. Uchwała o zmiany adresu siedziby Spółki
7. Sprawy różne i wniesione.
8. Zamknięcie obrad WZA.
Poz. 26888. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-26823/2020]

Zarząd Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399
§ 1 k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 10 lipca 2020 r.
o godzinie 15 00, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rud-
nickiego W Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73
lokal 33, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„FMRiS-ka” S.A.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności
  obrad WZA.
3. Przedstawienie:
  a. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej (RN),
  b. sprawozdania finansowego za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania RN za 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
  f) wygaśnięcia kadencji RN.
5. Wybory RN.
6. Uchwała o zmiany adresu siedziby Spółki
7. Sprawy różne i wniesione.
8. Zamknięcie obrad WZA.
2019-04-12 73/2019 295 204593
Poz. 204593. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104935/19/511]W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204593. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104935/19/511]W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 295 204594
Poz. 204594. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/25]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204594. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/25]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 295 204595
Poz. 204595. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/827]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204595. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/827]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-12 73/2019 295 204596
Poz. 204596. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/228]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 204596. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/104936/19/228]

W dniu 07.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-07 47/2019 20 12107
Poz. 12107. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-11550/2019]

Zarząd „Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka” Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399
§ 1 k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 4 kwietnia 2019 r.,
godz. 1500, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rudnickiegow Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FMRiS-ka” S.A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocno-
    ści obrad WZA.
  3. Przedstawienie:
    a) sprawozdania Zarząd i Rady Nadzorczej,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    b) przyjęcia sprawozdania RN za 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
    f) wygaśnięcia kadencji Zarządu,
    g) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
  5. Wybory Zarządu.
  6. Sprawy różne i wniesione.
  7. Zamknięcie obrad WZA.
Poz. 12107. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-11550/2019]

Zarząd „Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka” Spółki Akcyj-
nej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399
§ 1 k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 4 kwietnia 2019 r.,
godz. 1500, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rudnickiegow Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FMRiS-ka” S.A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocno-
    ści obrad WZA.
  3. Przedstawienie:
    a) sprawozdania Zarząd i Rady Nadzorczej,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    b) przyjęcia sprawozdania RN za 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
    f) wygaśnięcia kadencji Zarządu,
    g) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
  5. Wybory Zarządu.
  6. Sprawy różne i wniesione.
  7. Zamknięcie obrad WZA.
2018-06-21 119/2018 287 201551
Poz. 201551. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339.SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51147/18/323]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201551. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339.SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51147/18/323]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201552
Poz. 201552. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51148/18/724]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201552. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51148/18/724]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201553
Poz. 201553. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51149/18/125]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201553. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51149/18/125]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201554
Poz. 201554. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51150/18/837]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201554. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000346339. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.01.2010.
[RDF/51150/18/837]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-30 64/2018 13 13657
Poz. 13657. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-12932/2018]

Zarząd „Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399 § 1
k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 27 kwietnia 2018 r.,godz. 1500, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rudnickiego
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FMRiS-ka” S.A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności
   obrad WZA.
 3. Przedstawienie:
   a. sprawozdania Zarząd i Rady Nadzorczej (RN),
   b. sprawozdania finansowego za 2017 r.
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
   b) przyjęcia sprawozdania RN za 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
   d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
   e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
    f) wygaśnięcia kadencji RN.
 5. Wybory Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy różne i wniesione.
 7. Zamknięcie obrad WZA.
Poz. 13657. FABRYKA MASZYN RZEWUSKI I S-KA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000346339. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12 stycznia 2010 r.
[BMSiG-12932/2018]

Zarząd „Fabryki Maszyn Rzewuski i Spółka” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399 § 1
k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 27 kwietnia 2018 r.,godz. 1500, w Kancelarii Notarialnej Janusza Rudnickiego
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FMRiS-ka” S.A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności
   obrad WZA.
 3. Przedstawienie:
   a. sprawozdania Zarząd i Rady Nadzorczej (RN),
   b. sprawozdania finansowego za 2017 r.
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
   b) przyjęcia sprawozdania RN za 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
   d) podziału zysku i wypłaty dywidendy,
   e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN,
    f) wygaśnięcia kadencji RN.
 5. Wybory Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy różne i wniesione.
 7. Zamknięcie obrad WZA.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki