Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PLAYLINK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-13

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPlaylink S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaCzapińskiego
Nr domu2
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-048
PocztaKraków
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000344062

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości 4.1. Bilans 4.1.1 Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, zgodnie z przepisami podatkowymi. Dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł. w dniu przyjęcia do użytkowania, stosuje się jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 4.1.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwale umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 4.1.3. Środki trwałe w budowie wycenia się wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 4.1.4. Udziały w jednostkach podporządkowanych Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4.1.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Towary handlowe wycenia się wg ceny zakupu. Playlink S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 6 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do: - pozostałych kosztów operacyjnych Stosowane metody rozchodu: Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 4.1.6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według śre
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe77 908,54520 348,86
IWartości niematerialne i prawne52 896,02467 719,49
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:20 012,5247 629,37
– środki trwałe20 012,5247 629,37
– środki trwałe w budowie
- pozostałe
IIINależności długoterminowe5 000,005 000,00
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
- pozostałe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 210 796,142 039 607,39
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:855 253,381 287 099,77
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:855 253,381 287 099,77
– do 12 miesięcy855 253,381 287 099,77
– powyżej 12 miesięcy
b) pozostałe
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:355 542,76737 507,62
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:355 542,76737 507,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach355 542,76730 497,62
- pozostałe7 010,00
b) pozostałe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 000,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 288 704,682 559 956,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 544 244,711 651 300,97
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:171 300,97119 671,86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
- pozostały171 300,97119 671,86
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
- pozostały
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto372 943,74531 629,11
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania212 459,97908 655,28
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- pozostałe
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
- pozostałe
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:212 459,97908 655,28
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:112 336,37795 286,22
– Do 12 miesięcy112 336,37795 286,22
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
d) pozostałe100 123,60113 369,06
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem1 756 704,682 559 956,25
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 508 447,086 379 995,55
IPrzychody netto ze sprzedaży4 508 447,086 379 995,55
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej4 087 174,345 822 475,72
IAmortyzacja144 441,89223 063,80
IIZużycie materiałów i energii8 584,447 975,45
IIIUsługi obce2 665 189,594 708 431,82
IVWynagrodzenia1 164 002,21773 961,79
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:72 587,1346 861,82
– emerytalne
- pozostałe72 587,1346 861,82
VIPozostałe koszty, w tym:32 369,0862 181,04
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
- pozostałe koszty32 369,0862 181,04
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)421 272,74557 519,83
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- inne
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- inne
FPrzychody finansowe, w tym:20 401,28
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- od pozostałych jednostek
IIOdsetki, w tym:3 170,59
– od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek3 170,59
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Pozostałe przychody finansowe17 230,69
GKoszty finansowe, w tym:
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
- dla pozostałych jednostek
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Pozostałe koszty finansowe
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)421 272,74577 921,11
IPodatek dochodowy48 329,0044 292,00
JZysk (strata) netto (H - I)372 943,74533 629,11
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 651 300,971 669 672,19– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 651 300,971 669 672,191Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu119 671,8650 959,381Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego51 629,1168 712,48a) zwiększenie (z tytułu)51 629,1168 712,48– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)51 629,1168 712,48– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu171 300,97119 671,863Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)– zbycia środków trwałych2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu531 629,11618 712,811Zysk z lat ubiegłych na początek okresu531 629,11618 712,81– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach531 629,11618 712,81a) zwiększenie (z tytułu)– podziału zysku z lat ubiegłychb) zmniejszenie (z tytułu)531 629,11618 712,813Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryciab) zmniejszenie (z tytułu)6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6Wynik netto372 943,74531 629,11Azysk netto372 943,74531 629,11Bstrata nettoCodpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 544 244,711 651 300,97 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 544 244,711 651 300,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej268 036,71-116 086,04
IZysk (strata) netto372 943,74531 629,11
IIKorekty razem-104 907,03-647 715,15
1Amortyzacja144 441,89223 063,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności431 846,39-203 540,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-696 195,31-652 238,33
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych15 000,00-15 000,00
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)268 036,71-116 086,04
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-170 001,57-271 471,44
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki170 001,57271 471,44
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych170 001,57271 471,44
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-170 001,57-271 471,44
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-472 990,00-542 317,00
IWpływy7 010,007 683,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe7 010,007 683,00
IIWydatki480 000,00550 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli440 000,00500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe40 000,0050 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-472 990,00-542 317,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-374 954,86-929 874,48
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- pozostałe zmiany
FŚrodki pieniężne na początek okresu730 497,621 660 372,10
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:355 542,76730 497,62
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok421,20
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym421,20
K. Podatek dochodowy48,30
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości
4.1. Bilans
4.1.1 Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej
użyteczności, zgodnie z przepisami podatkowymi. Dla wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej
wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł. w dniu przyjęcia do użytkowania, stosuje się jednorazowe spisanie
w koszty amortyzacji.
4.1.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia majątku pomniejszonych
o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza
się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych
odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty
uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów
w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwale umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
4.1.3. Środki trwałe w budowie wycenia się wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza
się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
4.1.4. Udziały w jednostkach podporządkowanych
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
4.1.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Towary handlowe wycenia się wg ceny zakupu.
Playlink S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
6
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą
utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych
do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:
- pozostałych kosztów operacyjnych
Stosowane metody rozchodu:
Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
4.1.6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według śre
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki