Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEASYCALL.PL S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaPIANISTÓW
Nr domu2
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-403
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000342202

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 100,00 zł.
W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 10 000,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu przyjęcia do używania.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
urządzenia techniczne i maszyny 7%-30%;
środki transportu 20%-40%;
inne środki trwałe 10%-20%;
Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 100,00 zł.
W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 10 000,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu przyjęcia do używania.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:
licencje 50%;
inne WNiP 20%;
Zapasy materiałów wycenia się według cen:
nabycia, tj. powiększając cenę zakupu o koszty związane bezpośrednio z nabyciem zapasu, w szczególności o koszty transportu do miejsca ich składowania;
Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchód materiałów wyceniany jest metodą:FIFO
Zapasy towarów wycenia się według ceny:
nabycia, tj. powiększając cenę zakupu o koszty związane bezpośrednio z nabyciem zapasu, w szczególności o koszty transportu do miejsca ich składowania;
Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchód towarów wyceniany jest metodą: FIFO.
Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu średniego NBP z dnia poprzedniego. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą
FIFO.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.
Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:
jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności;
Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.
W szczególności rezerwy tworzone są na:
odroczony podatek dochodowy;
restrukturyzację;
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zob.;

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe454 948,14452 267,22
IWartości niematerialne i prawne2 894,316 682,93
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 894,316 682,93
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe338 430,83365 393,29
1Środki trwałe150 267,79177 230,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej26 631,3429 590,38
c) urządzenia techniczne i maszyny122 383,06145 979,98
d) środki transportu
e) inne środki trwałe1 253,391 659,89
2Środki trwałe w budowie188 163,04188 163,04
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe33 000,0033 000,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek33 000,0033 000,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe80 623,0047 191,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego80 623,0047 191,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 720 112,132 969 088,92
IZapasy99 852,20143 241,27
1Materiały18 629,2631 648,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary67 970,3399 593,27
5Zaliczki na dostawy i usługi13 252,6112 000,00
IINależności krótkoterminowe462 423,68721 319,41
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek462 423,68721 319,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:430 469,74640 128,22
– do 12 miesięcy430 469,74640 128,22
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 877,9023 553,98
c) inne21 076,0457 637,21
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 950 698,491 890 605,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 950 698,491 890 605,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 950 698,491 890 605,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 950 698,4972 102,13
– inne środki pieniężne1 818 503,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe207 137,76213 923,11
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 175 060,273 421 356,14
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 531 972,882 546 956,38
IKapitał (fundusz) podstawowy121 130,00121 130,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 425 826,382 607 899,44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych16 525,00
VIZysk (strata) netto-31 508,50-182 073,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania643 087,39874 399,76
IRezerwy na zobowiązania188 550,00189 298,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego700,001 948,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy187 850,00187 350,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe187 850,00187 350,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe245 969,80556 519,07
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek245 969,80556 519,07
a) kredyty i pożyczki22,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:158 944,98442 447,91
– do 12 miesięcy158 944,98442 447,91
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 126,61
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych66 115,8068 455,18
h) z tytułu wynagrodzeń374,411 430,41
i) inne20 534,6142 035,97
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe208 567,59128 582,69
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe208 567,59128 582,69
– długoterminowe
– krótkoterminowe208 567,59128 582,69
Pasywa razem3 175 060,273 421 356,14
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 488 419,8312 706 569,04
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 481 237,8412 681 544,43
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 181,9925 024,61
BKoszty działalności operacyjnej9 569 179,3512 565 917,08
IAmortyzacja36 788,8618 904,16
IIZużycie materiałów i energii79 660,3482 427,52
IIIUsługi obce8 199 069,9910 999 129,24
IVPodatki i opłaty, w tym:91 493,1091 512,57
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia999 531,151 128 329,10
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:107 156,09128 021,81
– emerytalne51 419,4962 626,21
VIIPozostałe koszty rodzajowe50 231,1097 006,65
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów5 248,7220 586,03
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-80 759,52140 651,96
DPozostałe przychody operacyjne40 568,1383 324,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 343,002 299,05
IVInne przychody operacyjne39 225,1381 025,67
EPozostałe koszty operacyjne51 030,14317 321,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych26 847,92
IIIInne koszty operacyjne24 182,22317 321,12
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-91 221,53-93 344,44
GPrzychody finansowe25 850,5315 770,28
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:23 857,4215 770,28
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 993,11
HKoszty finansowe817,5024 766,90
IOdsetki, w tym:817,504 290,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne20 476,30
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-66 188,50-102 341,06
JPodatek dochodowy-34 680,0079 732,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-31 508,50-182 073,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 364 883,322 922 837,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów16 525,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 381 408,322 922 837,44
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu121 130,00121 130,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu121 130,00121 130,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 425 826,383 072 116,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-464 217,01
a) zwiększenie (z tytułu)1 071,55
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 071,55
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)465 288,56
– pokrycia straty465 288,56
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 425 826,382 607 899,44
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-182 073,06-270 409,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu194 879,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów16 525,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach16 525,00194 879,55
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)194 879,55
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu16 525,00
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-182 073,06-465 288,56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-182 073,06-465 288,56
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)182 073,06465 288,56
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu16 525,00
6Wynik netto-31 508,50-182 073,06
Azysk netto
Bstrata netto-31 508,50-182 073,06
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 531 972,882 546 956,38
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 531 972,882 546 956,38
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-31 508,50-182 073,06
IIKorekty razem94 535,261 304 778,46
1Amortyzacja36 788,8618 904,16
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-3 104,40
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-748,00188 293,00
6Zmiana stanu zapasów43 389,07-24 767,89
7Zmiana stanu należności258 895,732 188 505,05
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-310 526,28-1 065 960,13
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych53 338,25-195,73
10Inne korekty16 502,03
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)63 026,761 122 705,40
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 037,7850 867,17
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 037,7850 867,17
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 037,78-50 867,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy22,99
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki22,99
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki0,02193 836,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli193 808,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek28,79
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki0,02
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-0,02-193 813,80
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)56 988,96878 024,43
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:60 093,36878 024,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych3 104,40
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 890 605,131 012 580,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 947 594,091 890 605,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania5 199,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-66 188,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 927,73
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:44 548,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 985,98
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-32 554,05
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki