Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyArbiter S.A.
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaStrzegomska
Nr domu3B/3C
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-611
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6910Z - działalność prawnicza
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000341073

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych wraz z groszami. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka ustala aktywa i rezerwy na podatek odroczony.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Załącznik nr1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje metodę porównawczą kalkulacji wyniku finansowego. Na wynik finansowy netto składa się:
- wynik ze sprzedaży – przychody ze sprzedaży produktów skorygowane o zmianę stanu produktów plus przychody ze sprzedaży materiałów i towarów minus koszty według rodzajów minus wartość sprzedanych materiałów i towarów
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży ± różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej ± różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej ± różnica zdarzeń nadzwyczajnych
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości - załącznik nr 1 „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.”

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Załącznik nr 2

Informacja uszczegóławiająca znajduje sięw załączniku nr 2

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 081 506,44135 922,38
IWartości niematerialne i prawne7 437,5012 687,50
3Inne wartości niematerialne i prawne7 437,5012 687,50
IIRzeczowe aktywa trwałe202 098,1294 047,88
1Środki trwałe202 098,1294 047,88
c) urządzenia techniczne i maszyny4 338,604 958,40
d) środki transportu194 416,1084 566,10
e) inne środki trwałe3 343,424 523,38
IIINależności długoterminowe837 356,82
3Od pozostałych jednostek837 356,82
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe34 614,0029 187,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 614,0029 187,00
BAktywa obrotowe1 768 189,031 127 707,25
IZapasy15 576,0546 781,83
5Zaliczki na dostawy i usługi15 576,0546 781,83
IINależności krótkoterminowe92 654,8286 410,93
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek92 654,8286 410,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:30 213,0331 199,04
– do 12 miesięcy30 213,0331 199,04
c) inne62 441,7955 211,89
IIIInwestycje krótkoterminowe981 989,70419 589,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe981 989,70419 589,85
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach5 000,00
– udzielone pożyczki5 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne976 989,70419 589,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach976 989,70419 589,85
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe677 968,46574 924,64
Aktywa razem2 849 695,471 263 629,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 275 391,83693 949,39
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:992 493,46992 493,46
VZysk (strata) z lat ubiegłych-398 544,07-607 849,01
VIZysk (strata) netto581 442,44209 304,94
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 574 303,64569 680,24
IRezerwy na zobowiązania20 718,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 718,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe113 759,94
3Wobec pozostałych jednostek113 759,94
c) inne zobowiązania finansowe113 759,94
IIIZobowiązania krótkoterminowe561 997,62541 163,97
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek561 997,62541 163,97
a) kredyty i pożyczki52 200,00135 933,28
c) inne zobowiązania finansowe30 540,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:206 766,1050 005,64
– do 12 miesięcy206 766,1050 005,64
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych154 780,93180 381,51
h) z tytułu wynagrodzeń75 453,4636 761,59
i) inne42 256,38138 081,95
IVRozliczenia międzyokresowe877 828,0828 516,27
2Inne rozliczenia międzyokresowe877 828,0828 516,27
– długoterminowe837 356,82
– krótkoterminowe40 471,2628 516,27
Pasywa razem2 849 695,471 263 629,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 108 208,523 961 370,82
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 108 208,523 961 370,82
BKoszty działalności operacyjnej3 386 082,333 635 696,88
IAmortyzacja117 752,1959 577,93
IIZużycie materiałów i energii168 033,42230 697,84
IIIUsługi obce1 887 457,451 911 192,15
IVPodatki i opłaty, w tym:99 259,07175 444,64
VWynagrodzenia852 702,281 036 015,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:129 247,89136 652,53
– emerytalne62 882,9666 425,75
VIIPozostałe koszty rodzajowe131 630,0386 116,38
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)722 126,19325 673,94
DPozostałe przychody operacyjne83 607,5716 878,38
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 128,4416 755,99
IVInne przychody operacyjne78 479,13122,39
EPozostałe koszty operacyjne95 074,7942 602,62
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 695,9433 079,35
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne79 378,859 523,27
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)710 658,97299 949,70
GPrzychody finansowe449,43
IIOdsetki, w tym:449,43
HKoszty finansowe12 918,5331 933,19
IOdsetki, w tym:12 918,5331 933,19
IZysk (strata) brutto (F+G–H)697 740,44268 465,94
JPodatek dochodowy116 298,0059 161,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)581 442,44209 304,94
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)693 949,39484 644,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach693 949,39484 644,45
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu992 493,46992 493,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu992 493,46992 493,46
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-398 544,07-285 787,41
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu209 304,94
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach209 304,94
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)209 304,94
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu607 849,01285 787,41
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach607 849,01285 787,41
a) zwiększenie (z tytułu)322 061,60
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia322 061,60
b) zmniejszenie (z tytułu)209 304,94
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu398 544,07607 849,01
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-398 544,07-607 849,01
6Wynik netto581 442,44209 304,94
Azysk netto581 442,44209 304,94
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 275 391,83693 949,39
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto581 442,44209 304,94
IIKorekty razem169 556,90367 110,82
1Amortyzacja117 752,1959 577,93
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 918,5331 933,19
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej15 695,9433 079,35
5Zmiana stanu rezerw20 718,00
6Zmiana stanu zapasów31 205,784 486,52
7Zmiana stanu należności-843 600,71103 178,25
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów74 026,1843 683,62
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych740 840,9991 171,96
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)750 999,34576 415,76
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy5 626,0232 508,14
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 626,0222 008,14
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4Inne wpływy inwestycyjne10 500,00
IIWydatki32 903,254 417,70
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych32 903,254 417,70
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-27 277,2328 090,44
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
IIWydatki166 322,26479 333,23
4Spłaty kredytów i pożyczek83 733,28447 400,04
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego64 670,45
8Odsetki12 918,5331 933,19
9Inne wydatki finansowe5 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-166 322,26-479 333,23
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)557 399,85125 172,97
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:557 399,85125 172,97
FŚrodki pieniężne na początek okresu419 589,85294 416,88
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:976 989,70419 589,85
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok697 740,44268 465,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 128,445 128,4416 755,99
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:88 892,2988 892,2940 562,73
Amortyzacja bilanoswa ŚT w leasingu operacyjnym70 851,3070 851,30art 15 ust 6
Księgowanie wyłącznie podatkowe opłat leasingu operacyjnego-64 670,45-64 670,45art 17b ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:86 458,7786 458,7735 595,78
Niewypłacone wynagrodzenia59 928,9259 928,92art 16 ust 1 pkt 57b
Niewypłacone składki ZUS26 529,8526 529,85art 16 ust 1 pkt 57a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:35 595,7835 595,7865 020,47
Wypłacone wynagrodzenia naliczone w latach ubiegłych19 375,2619 375,26art 15 ust 4g
Wypłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych16 220,5216 220,52art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-158 986,27-158 986,27158 986,27
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym673 381,01103 861,72
K. Podatek dochodowy101 007,0015 579,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zalacznik_nr_1

-

Zalacznik_nr_2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki