Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCLOVIN S.A.
Siedziba
Województwopodlaskie
Powiatwysokomazowiecki
GminaCzyżew
MiejscowośćCzyżew
Adres
Kod krajuPL
Województwopodlaskie
Powiatwysokomazowiecki
GminaCzyżew
UlicaZarzecze
Nr domu14
MiejscowośćCzyżew
Kod pocztowy18-220
PocztaCzyżew
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2041Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000338658

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

- spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.,

- spółka stosuje zasady rachunkowości określone w ZPK wprowadzonym przez Kierownika jednostki.

- wykaz kont księgi głównej i kont analitycznych został dostosowany do aktualnych potrzeb spółki i stanowi załącznik do Zarządzenia Kierownika jednostki.

- księgi rachunkowe prowadzone są częściowo w siedzibie spółki przez pracowników Clovin SA i częściowo poza siedzibą spółki przez Biuro Rachunkowe i Audytorskie Marian Czajka w Zambrowie przy ul. Podedwornego 23.
Księgi prowadzone są komputerowo w programie e-nowa365.

- na księgi rachunkowe składają się dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, wykazy składników aktywów i pasywów, wykazy nierozliczonych transakcji. Konta pomocnicze są częścią składową kont księgi głównej. Zapisy są dokonywane na kontach analitycznych i w sposób automatyczny zapisy są przenoszone na konta syntetyczne. Obroty w dzienniku i na zestawieniach obrotów i sald uzgadniane są za okresy miesięczne,

- zapisy w programie e-nowa gromadzone są w zbiorze danych tworzących księgi rachunkowe.

- opis systemu informatycznego zawiera dokumentacja programu e-nowa365,

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są miesiąc, kwartał, półrocze i rok,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią,

- ewidencje dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług prowadzone są na kontach księgowych bilansowych i pozabilansowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- spółka stosuje zasady określone w ustawie o rachunkowości,
- zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy o rachunkowości spółka w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje uproszczenia jeżeli nie wywiera to istotnego ujemnego wpływu na przedstawianie rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego

- przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych stosowane są naczelne zasady rachunkowości tj. zasada rzetelnego obrazu, zasada przewagi treści na d formą prawną, zasada ciągłości, zasada kontynuacji działalności, zasada współmierności- memoriału, zasada kosztu historycznego i ostrożnej wyceny, zasada kompletności

- spółka przeprowadza inwentaryzacje aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego, materiałów raz w ciągu 2 lat, środków trwałych raz w ciągu 4 lat.
Wyniki inwentaryzacji są wprowadzane do ksiąg rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczą.

- aktywa i pasywa są wyceniane na koniec każdego roku,

- środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Plany amortyzacji są aktualizowane na każdy rok obrotowy. Dla celów podatkowych spółka sporządza oddzielny plan amortyzacji

- środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu poniesionych kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem i pomniejszane są o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

- spółka nie posiada istotnych udziałów w innych jednostkach , a posiadane udziały o niewielkiej wartości wyceniane są w cenie nabycia

- inwestycje krótkoterminowe są wyceniane według cen nabycia lub według ceny rynkowej jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia

- rzeczowe aktywa obrotowe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto

- należności i pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Należności nie spłacone w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu spłaty obejmowane są odpisem aktualizującym w pełnej wysokości

- aktywa obrotowe nie wykorzystane w ciągu 1 roku od zakupu są obejmowane odpisem aktualizującym w wysokości 50%, a po upływie 2 lat w wysokości 100%.

- zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty

- rezerwy są tworzone na roszczenia sporne i przewidywane koszty i straty w uzasadnionej i oszacowanej wartości

- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane w wartości nominalnej

- spółka jest podatnikiem podatku dochodowego i od zysku brutto odlicza podatek do zapłaty i podatek odroczony ustalając aktywa i rezerwy na podatek dochodowy stosując naczelną zasadę ostrożności bilansowej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym,

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawa o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe42 635 620,2734 964 725,15
IWartości niematerialne i prawne136 819,9542 777,91
1Koszty zakończonych prac rozwojowych64 330,73
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne72 489,2242 777,91
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe41 827 635,7334 144 090,81
1Środki trwałe34 547 793,7622 794 114,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 670 044,711 503 633,42
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 557 114,738 775 025,46
c) urządzenia techniczne i maszyny17 793 147,4711 965 453,74
d) środki transportu495 286,59522 760,52
e) inne środki trwałe32 200,2627 241,72
2Środki trwałe w budowie5 441 835,308 883 468,20
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 838 006,672 466 507,75
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe84 432,3084 432,30
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe84 432,3084 432,30
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale84 432,3084 432,30
– udziały lub akcje84 432,3084 432,30
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe586 732,29693 424,13
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego586 732,29693 424,13
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe36 167 063,6128 971 812,70
IZapasy16 511 416,0513 142 414,62
1Materiały12 778 077,479 208 379,36
2Półprodukty i produkty w toku310 015,87407 963,65
3Produkty gotowe3 423 322,713 526 071,61
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe18 581 996,4013 875 953,96
1Należności od jednostek powiązanych1 405 283,391 433 793,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 405 283,391 433 793,10
– do 12 miesięcy1 405 283,391 433 793,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale17 176 713,0112 442 160,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 345 112,6110 544 998,50
– do 12 miesięcy13 345 112,6110 365 255,26
– powyżej 12 miesięcy179 743,24
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 802 334,011 870 219,78
c) inne29 266,3926 942,49
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe810 905,511 883 545,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe810 905,511 883 545,29
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach159 840,00233 100,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki159 840,00233 100,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,02
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne651 065,511 650 445,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach651 065,511 650 445,27
– inne środki pieniężne0,02
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe262 745,6569 898,83
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem78 802 683,8863 936 537,85
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny44 472 700,3235 406 322,57
IKapitał (fundusz) podstawowy5 100 000,005 100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:29 001 286,4520 341 000,43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto10 371 413,879 965 322,14
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 329 983,5628 530 215,28
IRezerwy na zobowiązania1 607 762,681 684 448,32
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego713 593,89768 654,84
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne882 168,79905 793,48
– długoterminowa208 542,20217 521,09
– krótkoterminowa673 626,59688 272,39
3Pozostałe rezerwy12 000,0010 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 000,0010 000,00
IIZobowiązania długoterminowe4 464 351,545 276 206,36
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 464 351,545 276 206,36
a) kredyty i pożyczki3 352 679,063 908 296,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 111 672,481 367 910,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe23 391 238,7821 489 514,65
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 454 635,651 556 162,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 454 635,65326 878,98
– do 12 miesięcy1 454 635,65326 878,98
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 229 284,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 899 382,7019 894 061,25
a) kredyty i pożyczki5 457 385,986 192 945,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe303 003,14308 861,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 604 666,6510 943 319,86
– do 12 miesięcy13 604 666,6510 943 319,86
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 744 370,021 881 670,34
h) z tytułu wynagrodzeń738 622,66537 130,35
i) inne51 334,2530 133,88
4Fundusze specjalne37 220,4239 290,42
IVRozliczenia międzyokresowe4 866 630,5680 045,95
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 866 630,5680 045,95
– długoterminowe4 382 267,92
– krótkoterminowe484 362,6480 045,95
Pasywa razem78 802 683,8863 936 537,85
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:110 658 749,70108 931 162,67
– od jednostek powiązanych13 216 695,4114 259 126,37
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów110 085 266,96107 475 195,86
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-84 171,72883 586,07
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów657 654,46572 380,74
BKoszty działalności operacyjnej97 737 645,6996 560 380,17
IAmortyzacja3 532 848,062 935 347,54
IIZużycie materiałów i energii64 048 653,9163 985 548,91
IIIUsługi obce13 776 876,3613 169 398,17
IVPodatki i opłaty, w tym:204 047,18209 904,66
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia12 320 325,8513 027 773,62
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 444 341,892 296 622,65
– emerytalne1 080 404,001 056 562,83
VIIPozostałe koszty rodzajowe760 700,19384 193,01
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów649 852,25551 591,61
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 921 104,0112 370 782,50
DPozostałe przychody operacyjne669 329,27434 518,89
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 302,54
IIDotacje330 724,2728 182,66
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne338 605,00306 033,69
EPozostałe koszty operacyjne425 359,42383 960,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych64 311,42
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne361 048,00383 960,39
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 165 073,8612 421 341,00
GPrzychody finansowe69 615,51228 138,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:22 654,65199 492,60
AOd jednostek powiązanych, w tym:22 654,65199 492,60
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale22 654,65199 492,60
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:31 041,2228 646,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne15 919,64
HKoszty finansowe305 500,61410 466,28
IOdsetki, w tym:305 500,61301 370,86
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne109 095,42
IZysk (strata) brutto (F+G–H)12 929 188,7612 239 013,32
JPodatek dochodowy2 557 774,892 273 691,18
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)10 371 413,879 965 322,14
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 109 500,4328 109 500,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 109 500,4328 109 500,43
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 100 000,005 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 100 000,005 100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu20 341 000,4314 114 467,27
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego8 660 286,026 226 533,16
a) zwiększenie (z tytułu)8 660 286,026 226 533,16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)8 660 286,026 226 533,16
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu29 001 286,4520 341 000,43
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 965 322,148 895 033,16
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 965 322,148 895 033,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 965 322,148 895 033,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)9 965 322,148 895 033,16
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto10 371 413,879 965 322,14
Azysk netto10 371 413,879 965 322,14
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)44 472 700,3235 406 322,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)42 432 828,1834 101 286,45
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto10 371 413,879 965 322,14
IIKorekty razem-726 842,51601 353,11
1Amortyzacja3 532 848,062 935 347,54
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-22 654,65-199 492,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej64 311,42-100 302,54
5Zmiana stanu rezerw-76 685,64287 924,17
6Zmiana stanu zapasów-3 369 001,43-2 305 165,65
7Zmiana stanu należności-4 706 042,44-4 674 114,53
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 381 046,414 845 806,41
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 469 335,76-188 649,69
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 644 571,3610 566 675,25
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 619 440,481 429 439,95
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych292 431,961 150 027,35
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:95 914,65279 412,60
a) w jednostkach powiązanych22 654,65199 492,60
b) w pozostałych jednostkach73 260,0079 920,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych73 260,0079 920,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne3 231 093,87
IIWydatki11 667 178,4012 466 641,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 667 178,4012 466 641,29
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 047 737,92-11 037 201,34
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 797 298,97
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 797 298,97
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 596 213,221 439 216,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 305 036,121 439 216,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 291 177,10
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 596 213,22358 082,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-999 379,78-112 443,12
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-999 379,78-112 443,12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 650 445,291 762 888,41
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:651 065,511 650 445,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok12 929 188,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:238 902,80238 902,80
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:499 948,17499 948,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym13 190 234,13
K. Podatek dochodowy2 506 144,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Tabela bilansowa Środków Trwałych

-

Rezerwy i aktywa podatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki