Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBARTEK S. A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatMiñski
GminaMiñsk Mazowiecki
MiejscowośćMińsk Mazowiecki
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatMiñski
GminaMiñsk Mazowiecki
UlicaGen.K. Sosnkowskiego
Nr domu83
MiejscowośćMińsk Mazowiecki
Kod pocztowy05-300
PocztaMińsk Mazowiecki
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1520Z - produkcja obuwia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000336011

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Szczegółowy opis w załączniku SF_Bartek_SA 31.12.2018

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

wersja KALKULACYJNA

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Dz.U.2019.0.351 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 931 495,2715 660 776,73
IWartości niematerialne i prawne614 656,02730 867,66
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne614 656,02730 867,66
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe10 240 795,4214 055 656,32
1Środki trwałe10 207 770,6012 140 932,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)417 321,73911 813,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej7 387 211,628 478 911,91
c) urządzenia techniczne i maszyny677 803,96734 585,95
d) środki transportu538 688,13786 724,71
e) inne środki trwałe1 186 745,161 228 896,61
2Środki trwałe w budowie33 024,821 914 723,61
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe4 200 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe4 200 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 876 043,83874 252,75
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 876 043,83874 252,75
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe27 947 457,3135 133 124,69
IZapasy19 929 934,1718 895 615,23
1Materiały3 509 724,323 465 900,52
2Półprodukty i produkty w toku204 428,86417 737,79
3Produkty gotowe
4Towary16 214 661,5415 011 976,92
5Zaliczki na dostawy i usługi1 119,45
IINależności krótkoterminowe5 716 584,9213 939 820,34
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 716 584,9213 939 820,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 552 718,9312 691 071,23
– do 12 miesięcy4 552 718,9312 691 071,23
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych620 145,17
c) inne543 720,821 248 749,11
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe151 361,8776 789,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe151 361,8776 789,88
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne151 361,8776 789,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach151 361,8776 789,88
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 149 576,352 220 899,24
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem45 878 952,5850 793 901,42
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 048 742,1615 851 992,98
IKapitał (fundusz) podstawowy2 200 000,002 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:16 709 145,6317 500 155,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:71 221,6371 221,63
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 128 374,28-128 606,92
VIZysk (strata) netto-5 803 250,82-3 790 777,65
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 830 210,4234 941 908,44
IRezerwy na zobowiązania2 346 068,191 185 902,45
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 413 421,00528 104,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne342 647,19657 798,45
– długoterminowa
– krótkoterminowa342 647,19657 798,45
3Pozostałe rezerwy590 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe590 000,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe33 484 142,2333 756 005,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych669 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne669 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek32 815 142,2333 756 005,99
a) kredyty i pożyczki12 230 427,1214 621 915,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe243 796,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:16 482 353,0613 756 796,36
– do 12 miesięcy16 482 353,0613 756 796,36
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe2 272 742,942 367 711,49
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 165 263,021 777 976,43
h) z tytułu wynagrodzeń395 595,13411 324,22
i) inne24 964,52820 282,25
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem45 878 952,5850 793 901,42
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:44 785 329,3959 660 376,33
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 785 329,3959 660 376,33
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:27 865 194,2639 504 619,92
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów27 865 194,2639 504 619,92
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)16 920 135,1320 155 756,41
DKoszty sprzedaży14 873 840,8217 661 107,48
EKoszty ogólnego zarządu3 129 449,363 139 974,12
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 083 155,05-645 325,19
GPozostałe przychody operacyjne6 882 338,851 973 799,56
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 848 041,95
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych426 704,08
IVInne przychody operacyjne5 034 296,901 547 095,48
HPozostałe koszty operacyjne10 240 781,453 841 567,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych771 506,9787,40
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 701 743,462 871 190,99
IIIInne koszty operacyjne1 767 531,02970 288,75
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-4 441 597,65-2 513 092,77
JPrzychody finansowe425 898,292 493,88
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:159,312 493,88
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne425 738,98
KKoszty finansowe1 055 983,591 290 474,76
IOdsetki, w tym:803 571,33927 157,26
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne252 412,26363 317,50
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-5 071 682,95-3 801 073,65
MPodatek dochodowy-116 474,08-10 296,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-4 955 208,87-3 790 777,65
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 851 992,9819 771 377,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 851 992,9819 771 377,55
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 200 000,002 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 200 000,002 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu17 500 155,9216 926 119,92
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego791 010,29574 036,00
a) zwiększenie (z tytułu)574 036,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)574 036,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)-791 010,29
– pokrycia straty-791 010,29
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu18 291 166,2117 500 155,92
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości71 221,6371 221,63
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu71 221,6371 221,63
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu574 036,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu445 429,28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-128 606,92
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach316 822,36
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)574 036,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-257 213,64
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-128 606,92-128 606,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-2 337 363,99
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 465 970,91-128 606,92
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 465 970,91-128 606,92
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu2 465 970,91-128 606,72
6Wynik netto5 803 250,823 790 777,65
Azysk netto
Bstrata netto-5 803 250,82-3 790 777,65
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 831 609,5723 433 548,48
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 048 742,1615 851 992,98
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-5 803 250,82-3 790 777,65
IIKorekty razem10 709 910,849 038 908,85
1Amortyzacja945 157,011 148 899,49
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)803 571,33927 157,26
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej771 506,97967,28
5Zmiana stanu rezerw1 160 165,74452 546,00
6Zmiana stanu zapasów-1 034 318,94-209 349,74
7Zmiana stanu należności8 223 235,423 702 436,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 771 061,503 553 459,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 930 468,19-408 599,85
10Inne korekty-128 606,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-16 513 161,66-12 829 686,50
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy1 848 041,9587,60
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 848 041,9587,60
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 728 866,97342 574,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 861,17342 574,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne3 712 005,80
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 880 825,02-342 486,59
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy243 796,44
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe243 796,44
IIWydatki3 195 059,454 938 999,17
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 391 488,123 897 001,26
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki803 571,33927 157,26
9Inne wydatki finansowe114 840,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 951 263,01-4 938 999,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-21 345 249,69-18 111 172,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:74 571,99-33 354,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu76 789,88110 144,44
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:-21 268 459,81-18 001 027,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-6 919 724,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie z działalności

-

Dodatkowa informacja

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki