Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki COMEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCOMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaGDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaGDAŃSK
UlicaGALAKTYCZNA
Nr domu37
MiejscowośćGDAŃSK
Kod pocztowy80-299
PocztaGDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4741Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000334933

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jeżeli chodzi o przyjęte zasady rachunkowości to:
aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
- do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, które uznaje za zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego, posługując się amortyzacją liniową. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej tj. do kwoty 1.200,- PLN mogą być odpisywane jednorazowo w koszty materiałów.
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania,

- wycena nieruchomości następuje według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- udziały w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności

- zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

- aktywa finansowe z podziałem na jednostki powiązane i inne wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości,

- stany i rozchody dotyczące towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową ujmuje się w cenach zakupu stosując zasadę FIFO "pierwsze weszło - pierwsze wyszło",

- spółka dokonuje ustalenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- spółka nie stosuje uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych

- spółka zalicza do aktywów trwałych środki trwałe przyjęte do użytkowania na podstawie umów leasingowych

- na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Jednostka prowadzi rachunek kosztów w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Spółka dokonuje ustalenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych sporzadzony metoda pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe752 487,80936 269,29
IWartości niematerialne i prawne3 719,734 578,93
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 719,734 578,93
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe292 497,68323 701,88
1Środki trwałe292 497,68323 701,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej53 634,95
c) urządzenia techniczne i maszyny14 673,2827 036,06
d) środki transportu210 826,15278 204,96
e) inne środki trwałe13 363,3018 460,86
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe42 655,3923 564,48
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek42 655,3923 564,48
IVInwestycje długoterminowe388 426,00576 264,00
1Nieruchomości187 838,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe388 426,00388 426,00
a) w jednostkach powiązanych388 426,00388 426,00
– udziały lub akcje388 426,00388 426,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe25 189,008 160,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego25 189,008 160,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 870 877,777 522 890,07
IZapasy5 249 475,983 974 690,93
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary3 319 603,433 615 764,16
5Zaliczki na dostawy i usługi1 929 872,55358 926,77
IINależności krótkoterminowe3 453 065,663 298 341,04
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 453 065,663 298 341,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 399 768,213 227 706,37
– do 12 miesięcy3 399 768,213 227 706,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych290,398 620,29
c) inne53 007,0662 014,38
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe103 702,71179 932,07
1Krótkoterminowe aktywa finansowe103 702,71179 932,07
a) w jednostkach powiązanych45 000,0063 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki45 000,0063 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne58 702,71116 932,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach58 702,71116 932,07
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe64 633,4269 926,03
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem9 623 365,578 459 159,36
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 723 890,635 745 470,69
IKapitał (fundusz) podstawowy540 000,00540 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 205 470,695 159 001,01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto978 419,9446 469,68
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 899 474,942 713 688,67
IRezerwy na zobowiązania22 519,6020 660,60
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 829,001 966,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy18 690,6018 694,60
– długoterminowe
– krótkoterminowe18 690,6018 694,60
IIZobowiązania długoterminowe96 080,6092 040,90
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek96 080,6092 040,90
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe96 080,6092 040,90
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 780 874,742 600 987,17
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych34 602,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:34 602,39
– do 12 miesięcy34 602,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 780 727,612 566 197,31
a) kredyty i pożyczki1 345 457,181 783 846,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe53 471,1276 645,17
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:816 329,80194 027,86
– do 12 miesięcy816 329,80194 027,86
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi34 887,7636 349,52
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych433 252,04320 197,43
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne97 329,71155 130,73
4Fundusze specjalne147,13187,47
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem9 623 365,578 459 159,36
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 710 672,9915 005 236,19
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 374 685,233 237 489,71
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-19,05103 954,17
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 336 006,8111 663 792,31
BKoszty działalności operacyjnej16 103 199,0714 771 150,01
IAmortyzacja157 455,84145 936,94
IIZużycie materiałów i energii644 128,99648 101,52
IIIUsługi obce2 382 892,532 254 987,49
IVPodatki i opłaty, w tym:48 172,9772 787,79
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 189 646,172 234 569,74
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:453 718,05457 536,95
– emerytalne367 641,50369 880,54
VIIPozostałe koszty rodzajowe276 159,66267 508,16
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 951 024,868 689 721,42
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 607 473,92234 086,18
DPozostałe przychody operacyjne165 541,4194 862,09
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych96 306,04
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 763,5517 538,07
IVInne przychody operacyjne53 471,8277 324,02
EPozostałe koszty operacyjne478 310,35156 033,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych135 418,3777 406,24
IIIInne koszty operacyjne342 891,9878 626,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 294 704,98172 915,09
GPrzychody finansowe7 507,974 923,86
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 507,974 914,00
– od jednostek powiązanych4 581,40926,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne9,86
HKoszty finansowe101 278,01113 482,27
IOdsetki, w tym:62 602,1570 289,66
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne38 675,8643 192,61
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 200 934,9464 356,68
JPodatek dochodowy222 515,0017 887,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)978 419,9446 469,68
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 745 470,695 798 901,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 745 470,695 798 901,01
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu540 000,00540 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu540 000,00540 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 159 001,014 783 730,01
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego46 469,68375 271,00
a) zwiększenie (z tytułu)46 469,68375 271,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)46 469,68375 271,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 205 470,695 159 001,01
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu46 469,68475 171,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu46 469,68475 171,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach46 469,68475 171,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)46 469,68475 171,00
– przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego46 469,68375 271,00
– wypłaty dywidendy99 900,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto46 469,68
Azysk netto46 469,68
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 745 470,695 745 470,69
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto978 419,9446 469,68
IIKorekty razem-706 674,4826 160,11
1Amortyzacja157 455,84145 936,94
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)49 202,6560 620,49
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-96 306,04
5Zmiana stanu rezerw1 859,00-108 159,00
6Zmiana stanu zapasów-1 274 785,05857 105,70
7Zmiana stanu należności-173 815,53-532 258,70
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów641 451,04-470 848,73
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 736,3924 863,34
10Inne korekty48 900,07
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)271 745,4672 629,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy321 658,548 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych53 658,54
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne250 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:18 000,008 000,00
a) w jednostkach powiązanych18 000,008 000,00
– zbycie aktywów finansowych18 000,008 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki68 957,35
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych68 957,35
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)252 701,198 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy4 581,40195 651,66
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki194 725,66
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe4 581,40926,00
IIWydatki587 257,41233 545,88
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli99 900,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek438 389,42
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych95 083,9472 099,39
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki53 784,0561 546,49
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-582 676,01-37 894,22
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-58 229,3642 735,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-58 229,3642 735,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych1,55-548,76
FŚrodki pieniężne na początek okresu116 932,0774 196,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:58 702,71116 932,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 456,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 200 934,9464 356,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:116 093,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodówart 12 ust 4 pkt 6b7 093,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowoart 12 ust 1 pkt 5a109 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:13 746,8913 746,8914 452,28
rĂłznice kursowe niezrealizowane1 790,701 790,70art 15a ust 2246,63
pozostałe 11 956,1911 956,1914 205,65
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:246,63246,632 002,29
zrealizowane różnice kursowe246,63246,63art 12 ust 1 pkt 12 002,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:139 049,66139 049,6656 860,46
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami5 200,005 200,00art 16 ust 1 pkt 149 200,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 187,00187,00art 16 ust 1 pkt 21199,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów118,08118,08art 16 ust 1 pkt 22168,68
odpisów aktualizujących wartość należności8 131,468 131,46art 16 ust 1 pkt 26a23 714,40
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych10 954,4610 954,46art 16 ust 1 pkt 286 648,43
wpłat na PFRON11 582,0011 582,00art 16 ust 1 pkt 3613 059,00
odpis aktualizujÄ…cy zapasy95 141,4395 141,43art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 7 735,237 735,233 870,95
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:12 281,9312 281,938 747,19
różnice kursowe niezrealizowane1 556,331 556,33art 15a ust 38 747,19
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi10 725,6010 725,60art 15 ust 6
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:74 859,7674 859,7616 927,76
zrealizowane rĂłznice kursowe8 747,198 747,19art 15a ust 32 468,57
odpisy aktualizujące należności57 846,8857 846,88art 16 ust 1 pkt 26a8 280,00
pozostałe 8 265,698 265,696 179,19
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:7 753,097 753,09
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-5 200,00-5 200,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)-5 200,00-5 200,00art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 250 953,00
K. Podatek dochodowy237 681,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Opis załącznika

-

Opis załącznika

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki