Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Mokotów
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat m. st. Warszawa
Gmina Mokotów
Ulica ul. Świeradowska
Nr domu 47
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-662
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
2311Z - produkcja szkła płaskiego
2312Z - kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
2313Z - produkcja szkła gospodarczego
2314Z - produkcja włókien szklanych
2319Z - produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
2320Z - produkcja wyrobów ogniotrwałych
2331Z - produkcja ceramicznych kafli i płytek
2332Z - produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
2341Z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
2342Z - produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
2343Z - produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
2344Z - produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
2349Z - produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
2351Z - produkcja cementu
2352Z - produkcja wapna i gipsu
2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2362Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
2363Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej
2364Z - produkcja zaprawy murarskiej
2365Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem
2369Z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
2370Z - cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
2391Z - produkcja wyrobów ściernych
2399Z - produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2712Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3512Z - przesyłanie energii elektrycznej
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
3521Z - wytwarzanie paliw gazowych
3522Z - dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
3523Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3821Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
4212Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4222Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6312Z - działalność portali internetowych
6391Z - działalność agencji informacyjnych
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7220Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8219Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
8220Z - działalność centrów telefonicznych (call center)
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8291Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8292Z - działalność związana z pakowaniem
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000334728

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polska Energetyka Odnawialna Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 12 sierpnia 2009 r.
Adres siedziby Spółki – Świeradowska 47 02-662 Warszawa. Gmina Mokotów.
Nr w Rejestrze KRS – 0000334728;
Regon 141892259
NIP: 5213539263.
PKD 351 1Z – Wytwarzanie energii elektrycznej.
Polska Energetyka Odnawialna SA jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
2018 rok był dziesiątym rokiem działalności Spółki .Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrachunkowy od 01.01.2018 do 31.12.2018
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu albo likwidacji kontynuowania przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. działalności gospodarczej w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe.
Wartość początkowa środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizacje. Środki trwałe podlegają aktualizacji wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.
Środki trwałe umarzane są metodą liniową w okresie przewidywanego używania począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęte są do użytkowania.
Przyjmuje się ,że środki trwałe nieprzekraczające w cenie nabycia 3 500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje si e w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową. Przejmuje się , że wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające w cenie zakupu 3500,00 zł netto umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się od-powiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.
- Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilan-sowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
- Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli kosz-ty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikają-cej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowe-go.
Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypraco-wanych w latach poprzednich oraz z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną
- Kredyty i inne zobowiązania
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do za-płaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kur-sie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walu-tach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się od-powiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długotermino-we (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego)

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o podstawowe zasady rachunkowości wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, przede wszystkim w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 września 2994 roku o rachunkowości. W przypadku braku uregulowań wynikających z wyżej wymienionej ustawy stosowane są rozwiązania wynikające z Krajowych Standardów Rachunkowości albo Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej . Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą , niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym
W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Z kolej zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:
• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Natomiast zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zakaz kompensat. Zasada istotności polega na tym, że dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 32 622,75 32 622,75
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 32 622,75 32 622,75
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 32 622,75 32 622,75
a) w jednostkach powiązanych 22 622,75 22 622,75
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 22 622,75 22 622,75
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 10 000,00 10 000,00
– udziały lub akcje 10 000,00 10 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 90 743,33 85 812,82
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 70 350,42 42 829,94
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 70 350,42 42 829,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 070,66 18 947,66
– do 12 miesięcy 19 070,66 18 947,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 49 909,38 22 511,90
c) inne 1 370,38 1 370,38
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 18 854,74 41 444,71
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 854,74 41 444,71
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 854,74 41 444,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18 672,84 41 262,81
– inne środki pieniężne 181,90 181,90
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 538,17 1 538,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 123 366,08 118 435,57
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -460 886,03 -338 839,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy 753 000,00 753 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 091 839,77 -1 021 346,57
VI Zysk (strata) netto -122 046,26 -70 493,20
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 584 252,11 457 275,34
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 584 252,11 457 275,34
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 137 086,10 133 686,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 133 436,10 133 436,10
– do 12 miesięcy 133 436,10 133 436,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 3 650,00 250,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 447 166,01 323 589,24
a) kredyty i pożyczki 5 166,21 5 064,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 135 241,00 12 720,70
– do 12 miesięcy 135 241,00 12 720,70
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 302 140,98 301 185,98
h) z tytułu wynagrodzeń 2 647,46 2 647,46
i) inne 1 970,36 1 970,36
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 123 366,08 118 435,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 000,00 73 458,33
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 000,00 73 458,33
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 130 046,37 145 674,40
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 106 738,85 7 676,24
IV Podatki i opłaty, w tym: 100,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 23 207,52 137 998,16
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -122 046,37 -72 216,07
D Pozostałe przychody operacyjne 0,62
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 0,62
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -122 046,37 -72 215,45
G Przychody finansowe 0,11 3 979,46
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 0,11 3 979,46
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 2 257,21
I Odsetki, w tym: 2 257,21
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -122 046,26 -70 493,20
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -122 046,26 -70 493,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-122 046,26
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-122 046,26
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania za 2018 r

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki