Szczegóły spółki

Nazwa POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213539263
REGON 141892259
KRS 0000334728
Adres ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 2311Z — produkcja szkła płaskiego
 • 2312Z — kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 2313Z — produkcja szkła gospodarczego
 • 2314Z — produkcja włókien szklanych
 • 2319Z — produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 2320Z — produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 2331Z — produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • 2332Z — produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 2341Z — produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 2342Z — produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 2343Z — produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • 2344Z — produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 2349Z — produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 2351Z — produkcja cementu
 • 2352Z — produkcja wapna i gipsu
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 2362Z — produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 2363Z — produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 2364Z — produkcja zaprawy murarskiej
 • 2365Z — produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 2369Z — produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 2370Z — cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 2391Z — produkcja wyrobów ściernych
 • 2399Z — produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 2712Z — produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
 • 3512Z — przesyłanie energii elektrycznej
 • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
 • 3514Z — handel energią elektryczną
 • 3521Z — wytwarzanie paliw gazowych
 • 3522Z — dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 3523Z — handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 3821Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 4212Z — roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 4213Z — roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 4222Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6312Z — działalność portali internetowych
 • 6391Z — działalność agencji informacyjnych
 • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 7220Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 8219Z — wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 8220Z — działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 8291Z — działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 8292Z — działalność związana z pakowaniem
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.86 4.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.35 -1.27
Płynność bieżąca (CR) 0.19 0.16
Płynność szybka (QR) 0.19 0.16
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.35 -1.27
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -95.96% -1525.58%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 20.8% 26.48%
Rentowność aktywów (ROA) -59.52% -98.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-07 68/2020 138 150554
Poz. 150554. POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000334728. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.08.2009.
[RDF/193073/20/429]

W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 150554. POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000334728. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.08.2009.
[RDF/193073/20/429]

W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-04-02 65/2019 669 160999
Poz. 160999. POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000334728. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.08.2009.
[RDF/101456/19/856]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 160999. POLSKA ENERGETYKA ODNAWIALNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000334728. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.08.2009.
[RDF/101456/19/856]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki