Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M.POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Miejscowość POZNAŃ
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M. POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Ulica WODNA
Nr domu 11
Miejscowość POZNAŃ
Kod pocztowy 61-782
Poczta POZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
1629Z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000334430

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się jeden miesiąc.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe Sławomir Nowak w Świebodzinie 66-200 przy ul. Poznańskiej 58.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
6. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w technice komputerowej, korzystając z oprogramowania Streamsoft Prestiż licencja nr 4386.
7. Księgi rachunkowe prowadzi się w systemie komputerowym.
Księgi rachunkowe stanowią zbiory zapisów księgowych i ich obrotów oraz sald, obejmujące:
1. Dziennik
2. Konta księgi głównej
3. Konta ksiąg pomocniczych
4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątku określone w art. 3 ust. l pkt.15 z dnia 29.09.1994r o rachunkowości, których cena zakupu lub koszt wytworzenia przekracza 1.000 zł.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową. Przyjmuje się, że okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, od którego zależy wysokość stawki amortyzacyjnej, jest równy okresom amortyzacji określonym w przepisach podatkowych.
b) Inwestycje długoterminowe – udzielone pożyczki wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
c) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec roku po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności określonych w art. 35b ustawy o rachunkowości.
d) Środki pieniężne w walutach wycenia się w następujący sposób:
- w ciągu roku: wpływ walut – kursem, po którym nastąpił jej zakup,
rozchód walut – według cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej ceny zakupu,
- na koniec roku obrotowego stan środków w walutach wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
e) Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej,
f) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
g) Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Poszczególne elementy rachunku zysków i strat podlegają przedstawieniu w kolejności i w sposób zaprezentowany w załączniku do ustawy o rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe spółka sporządza w złotych i groszach na formularzach stanowiących załącznik do ustawy o rachunkowości, ze szczegółowością określoną w tych formularzach. Sprawozdanie finansowe spółki składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowych informacji i objaśnień,

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 12 580,00 12 580,00
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 12 580,00 12 580,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 12 580,00 12 580,00
a) w jednostkach powiązanych 12 580,00 12 580,00
– udziały lub akcje 12 580,00 12 580,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 239 192,91 223 721,61
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 257,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 257,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 257,00
III Inwestycje krótkoterminowe 239 192,91 223 464,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 239 192,91 223 464,61
a) w jednostkach powiązanych 100 000,00 100 000,00
– udzielone pożyczki 100 000,00 100 000,00
b) w pozostałych jednostkach 42 237,32
– udzielone pożyczki 42 237,32
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 955,59 123 464,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 96 955,59 46 800,94
– inne środki pieniężne 76 663,67
Aktywa razem 251 772,91 236 301,61
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 249 862,41 233 090,11
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 133 090,11 116 388,35
VI Zysk (strata) netto 16 772,30 16 701,76
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 910,50 3 211,50
I Rezerwy na zobowiązania 45,00 10,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45,00 10,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 865,50 3 201,50
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 184,50 1 938,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184,50 61,50
– do 12 miesięcy 184,50 61,50
b) inne 1 877,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 681,00 1 263,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 861,00 861,00
– do 12 miesięcy 861,00 861,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 820,00 402,00
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 251 772,91 236 301,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30 000,00 30 000,00
– od jednostek powiązanych 30 000,00 30 000,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 000,00 30 000,00
B Koszty działalności operacyjnej 11 786,00 11 929,00
III Usługi obce 11 786,00 11 789,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 140,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18 214,00 18 071,00
D Pozostałe przychody operacyjne 6,00 6,00
IV Inne przychody operacyjne 6,00 6,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18 220,00 18 077,00
G Przychody finansowe 1 520,30 1 571,76
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 50,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 50,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 50,00
II Odsetki, w tym: 1 470,30 1 571,76
– od jednostek powiązanych 1 000,00 1 000,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 19 740,30 19 648,76
J Podatek dochodowy 2 968,00 2 947,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 16 772,30 16 701,76
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 233 090,11 216 388,35
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 233 090,11 216 388,35
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 116 388,35 92 388,67
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16 701,76 23 999,68
a) zwiększenie (z tytułu) 16 701,76 23 999,68
– podziału zysku (ustawowo) 1 337,00 1 920,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15 364,76 22 079,68
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 133 090,11 116 388,35
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 701,76 23 999,68
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 701,76 23 999,68
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16 701,76 23 999,68
b) zmniejszenie (z tytułu) 16 701,76 23 999,68
na kapitał zapasowy 16 701,76 23 999,68
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 16 772,30 16 701,76
A zysk netto 16 772,30 16 701,76
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 249 862,41 233 090,11
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 249 862,41 233 090,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 317,98 14 844,26
I Zysk (strata) netto 16 772,30 16 701,76
II Korekty razem -454,32 -1 857,50
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -50,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 237,32 -1 000,00
5 Zmiana stanu rezerw 35,00
7 Zmiana stanu należności 257,00 -257,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 541,00 -600,50
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16 317,98 14 844,26
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -42 827,00 1 000,00
I Wpływy 1 050,00 1 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 050,00 1 000,00
a) w jednostkach powiązanych 1 050,00 1 000,00
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 43 877,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 1 877,00
a) w jednostkach powiązanych 1 877,00
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 42 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -42 827,00 1 000,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -26 509,02 15 844,26
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 509,02 15 844,26
F Środki pieniężne na początek okresu 123 464,61 107 620,35
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 96 955,59 123 464,61
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 19 740,30 19 648,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 237,32 237,32 51,95
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 51,95 51,95 51,56
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19 555,00 19 648,00
K. Podatek dochodowy 2 968,00 2 947,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe_informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki