Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Gulermak AGIR Sanayi Insaat VE Taahhut Anonim Sirketi Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina WARSZAWA
Ulica GRZYBOWSKA
Nr domu 80/82
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-844
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000333102

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Trwała utrata wartości
======================
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik
aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to
dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
===============================
Jednostka do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje składniki majątku spełniające definicję ustawową, których
wartość jest wyższa niż 3 500,00 zł.
W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.

* Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:

* programy komputerowe - 50%

Rzeczowe aktywa trwałe
======================
Jednostka do środków trwałych przyjmuje składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość jest wyższa niż
3 500,00 zł.
W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3 500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.
* Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki
amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

* urządzenia techniczne i maszyny -30%

* inne środki trwałe - 20%

Pozostałe zasady amortyzacji środków trwałych:

Rzeczowe składniki aktywów trwałych w momencie przyjęcia do ewidencji są wyceniane w cenie nabycia.

Udziały w innych jednostkach
============================
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do
aktywów trwałych wycenia się: udziały w jednostkach powiązanych metodą praw własności, pozostałe inwestycje inne niż
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych według wartości godziwej.
Należności krótkoterminowe
==========================
Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:

* powiększonej o odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności naliczone na dzień bilansowy,

* pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.

Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:

* jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie
ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
Środki pieniężne
================
Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień przychodu. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą
FIFO.
Rezerwy
=======
Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone
są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej albo w ciężar strat nadzwyczajnych, zgodnie z
ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

W szczególności rezerwy tworzone są na odroczony podatek dochodowy.

Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 1 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok.

Zobowiązania wykazywane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie
wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
=================
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 5 ustawy o rachunkowości.
Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług, przychody spowodowane sprzedażą
środków trwałych, otrzymane odszkodowania, darowizny, umorzone zobowiązania oraz naliczone odsetki za nieterminowe
regulowanie należności, zrealizowane dodatnie różnice kursowe.
Pozostałe przychody operacyjne wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanych lub spodziewanych wpływów ze sprzedaży
środków trwałych, rozwiązanie rezerw utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych itp.
Przychody finansowe wyceniane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub w wysokości spodziewanych wpływów z operacji
finansowych.
Koszty i straty
===============
Wycena następuje według zasad określonych w artykule 28 ustęp 3, 4 i 4a ustawy o rachunkowości.
Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady
współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania, oraz skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza
normalną działalnością Jednostki.
Koszty uzyskania przychodów wyceniane są w wysokości faktycznie poniesionych wydatków i strat. W przypadku tworzenia
rezerw na świadczenia przyjęte przez Jednostkę, nie będące jeszcze zobowiązaniami oraz prawdopodobne koszty, ich wartość
ustala się w wysokości wynikającej z kalkulacji wstępnej, w kwocie przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.
Rachunek zysków i strat
=======================
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.
Przychody i koszty z tytułu niezakończonych usług w okresie realizacji dłuższym niż 6 m-cy
==========================================================================================
Ustalenie przychodów z niezakończonej usługi budowlanej objętej umową o okresie realizacji dłuższym niż sześć miesięcy:
Według artykułu 34a ustęp 2 Ustawy o rachunkowości przychody z wykonania niezakończonej usługi, w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach
sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Jednostka wybrała metodę pomiaru zaawansowania
udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
 • Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy ze
 • stanem na ostatni dzień roku obrotowego.

  * Dane liczbowe wykazuje się w złotych i w groszach.

  * Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim.

  * Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Informacja uszczegóławiająca

  GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE jest częścią zagranicznego
  przedsiębiorcy GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. z siedzibą w Ankarze w Turcji i został powołany do realizacji
  kontraktu na budowę metra w Warszawie. Oddział posiada 50% udziałów w spółce AGP Metro s.c., która na zlecenie wykonuje
  prace związane z realizowanym kontraktem. Udziały w AGP Metro s.c. są wyceniane metodą praw własności i prezentowane w
  pozycji długoterminowe aktywa finansowe. W roku zakończonym dnia 31.12.2018 roku Oddział osiągnął zysk netto w wysokości
  19 216 422,12 zł. Na dzień 31.12.2018 roku kapitał obrotowy Oddziału był dodatni i wynosił 58 537 477,44 zł, w tym
  zobowiązania wobec jednostek powiązanych (GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. oraz AGP Metro s.c. oraz Gulermak
  Sp. z o.o.) wynosiły 59 909 755,10 zł.
  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 70 472 858,00 57 706 301,06
  I Wartości niematerialne i prawne 136 718,84 492 288,21
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 136 718,84 492 288,21
  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 055 317,83 331 395,02
  1 Środki trwałe 1 055 317,83 331 395,02
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 162 002,29 24 963,67
  c) urządzenia techniczne i maszyny 327 075,68 263 299,18
  e) inne środki trwałe 566 239,86 43 132,17
  III Należności długoterminowe 301 783,76 153 744,46
  3 Od pozostałych jednostek 301 783,76 153 744,46
  IV Inwestycje długoterminowe 45 056 317,41 50 520 377,89
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 45 056 317,41 50 520 377,89
  a) w jednostkach powiązanych 45 056 317,41 50 520 377,89
  – udziały lub akcje 45 032 760,86 50 520 377,89
  – udzielone pożyczki 23 556,55
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 922 720,16 6 208 495,48
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 240 343,00 3 519 561,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 682 377,16 2 688 934,48
  B Aktywa obrotowe 198 130 628,98 131 033 625,58
  II Należności krótkoterminowe 24 876 971,58 24 952 848,71
  1 Należności od jednostek powiązanych 4 121 794,96 8 903 274,04
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 121 794,96 8 903 274,04
  – do 12 miesięcy 4 121 794,96 8 903 274,04
  3 Należności od pozostałych jednostek 20 755 176,62 16 049 574,67
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 966 452,34 7 540 328,75
  – do 12 miesięcy 13 966 452,34 7 540 328,75
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 673 874,00 8 355 251,68
  c) inne 114 850,28 153 994,24
  III Inwestycje krótkoterminowe 96 392 086,69 101 008 070,06
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 96 392 086,69 101 008 070,06
  a) w jednostkach powiązanych 102 193,70
  – udzielone pożyczki 102 193,70
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 289 892,99 101 008 070,06
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 79 167 666,80 101 008 070,06
  – inne środki pieniężne 17 122 226,19
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76 861 570,71 5 072 706,81
  Aktywa razem 268 603 486,98 188 739 926,64
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 108 353 839,43 90 813 737,31
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 89 389 400,90 80 074 933,39
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -251 983,59 -251 983,59
  VI Zysk (strata) netto 19 216 422,12 10 990 787,51
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160 249 647,55 97 926 189,33
  I Rezerwy na zobowiązania 20 656 496,01 1 961 989,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 615 944,00 403 551,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 003 971,00 1 526 438,00
  – krótkoterminowa 2 003 971,00 1 526 438,00
  3 Pozostałe rezerwy 36 581,01 32 000,00
  – krótkoterminowe 36 581,01 32 000,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 139 593 151,54 95 503 881,85
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 59 909 755,10 32 518 058,72
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51 309 755,10 32 518 058,72
  – do 12 miesięcy 51 309 755,10 32 518 058,72
  b) inne 8 600 000,00
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 79 585 018,59 62 947 343,31
  a) kredyty i pożyczki 21 699,72
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 62 350 754,33 61 238 182,54
  – do 12 miesięcy 62 350 754,33 61 238 182,54
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 745 217,16 1 671 928,01
  h) z tytułu wynagrodzeń 2 476 566,88 4 033,17
  i) inne 12 480,22 11 499,87
  4 Fundusze specjalne 98 377,85 38 479,82
  IV Rozliczenia międzyokresowe 460 318,48
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 460 318,48
  – krótkoterminowe 460 318,48
  Pasywa razem 268 603 486,98 188 739 926,64
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 407 152 672,20 276 136 044,16
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 407 152 672,20 274 092 850,28
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 043 193,88
  B Koszty działalności operacyjnej 392 115 028,30 268 998 525,78
  I Amortyzacja 737 762,25 640 679,69
  II Zużycie materiałów i energii 20 492 204,64 201 940,94
  III Usługi obce 334 302 747,02 239 889 196,00
  IV Podatki i opłaty, w tym: 561 549,44 549 794,68
  V Wynagrodzenia 25 901 637,04 19 355 091,25
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5 265 747,66 2 346 474,59
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 853 380,25 4 435 746,79
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 579 601,84
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15 037 643,90 7 137 518,38
  D Pozostałe przychody operacyjne 347 298,77 521 637,70
  IV Inne przychody operacyjne 347 298,77 521 637,70
  E Pozostałe koszty operacyjne 296 793,69 41 258,11
  III Inne koszty operacyjne 296 793,69 41 258,11
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15 088 148,98 7 617 897,97
  G Przychody finansowe 10 261 639,46 9 949 064,21
  II Odsetki, w tym: 220 028,25 223 448,75
  – od jednostek powiązanych 2 350,25 9 778,97
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9 512 382,97 8 804 978,70
  V Inne 529 228,24 920 636,76
  H Koszty finansowe 2 641 755,32 3 385 685,67
  I Odsetki, w tym: 14 744,18 8 236,13
  IV Inne 2 627 011,14 3 377 449,54
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 22 708 033,12 14 181 276,51
  J Podatek dochodowy 3 491 611,00 3 190 489,00
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) 19 216 422,12 10 990 787,51
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 90 813 737,31 80 247 439,80
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 90 813 737,31 80 247 439,80
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 80 074 933,39 80 499 423,39
  1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9 314 467,51 -424 490,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 10 990 787,51
  – podziału zysku (ustawowo) 10 990 787,51
  b) zmniejszenie (z tytułu) 1 676 320,00 424 490,00
  przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 676 320,00 424 490,00
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 89 389 400,90 80 074 933,39
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -251 983,59 -251 983,59
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 251 983,59 251 983,59
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 251 983,59 251 983,59
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 251 983,59 251 983,59
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -251 983,59 -251 983,59
  6 Wynik netto 19 216 422,12 10 990 787,51
  A zysk netto 19 216 422,12 10 990 787,51
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 108 353 839,43 90 813 737,31
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 108 353 839,43 90 813 737,31
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 19 216 422,12 10 990 787,51
  II Korekty razem -36 028 763,50 54 746 418,94
  1 Amortyzacja 737 762,25 640 679,69
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 647 360,18
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 514 733,22 -8 814 757,67
  5 Zmiana stanu rezerw 18 694 507,01 728 437,00
  7 Zmiana stanu należności -72 162,17 -7 613 841,58
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 44 089 269,69 77 713 042,48
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -89 963 407,06 -8 554 501,16
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -16 812 341,38 65 737 206,45
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 15 000 000,00 1 952 127,94
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 15 000 000,00 670 110,00
  b) w pozostałych jednostkach 15 000 000,00 670 110,00
  – dywidendy i udziały w zyskach 15 000 000,00 670 110,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 1 282 017,94
  II Wydatki 2 905 835,69 2 173 296,35
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 106 115,69 441 227,38
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 1 676 320,00 424 490,00
  a) w jednostkach powiązanych 1 676 320,00 424 490,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 123 400,00 1 307 578,97
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 12 094 164,31 -221 168,41
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 59 637,89
  2 Kredyty i pożyczki 21 699,72
  4 Inne wpływy finansowe 37 938,17
  II Wydatki 649 958,35
  9 Inne wydatki finansowe 649 958,35
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -590 320,46
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 718 177,07 64 925 717,58
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 718 177,07 64 925 717,58
  F Środki pieniężne na początek okresu 101 008 070,06 36 082 352,48
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 96 289 892,99 101 008 070,06
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 17 122 226,19
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawna
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok 22 708 033,12
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 45 951 311,92
  Przychody niepodatkowe spółka cywilna AGP Metro S.C. 15 795 217,79 art 5 ust 1
  Przychody niepodatkowe spółka cywilna GP Mosty S.C. 30 156 094,13 art 5 ust 1
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 69 414 973,67
  Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 207 365,57 art 15a ust 2
  Wycena przychodów - projekt budowy metra 67 904 391,47 art 12 ust 4 pkt 1
  Rezerwa na przychody - projekt KRAK, POZN, SWIN 1 225 898,22 art 12 ust 4 pkt 1
  Noty obciążeniowe - opłaty karne 74 760,00 art 12 ust 4 pkt 1
  Pozostałe 2 558,41 art 12 ust 4
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 24 000,00
  Noty obciążeniowe - opłaty karne 24 000,00 art 12 ust 1 pkt 1
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 7 064 737,83
  Odsetki budżetowe 1 091,00 art 16 ust 1 pkt 21
  Koszty niepodatkowe spółka cywilna AGP Metro 6 287 810,11 art 5 ust 2
  PFRON 154 286,00 art 16 ust 1 pkt 36
  Koszty niepodatkowe spółka cywilna - GP Mosty 535 434,82 art 5 ust 2
  Przekazane darowizny 23 240,00 art 16 ust 1 pkt 14
  Wypłacone kary i odszkodowania 21 858,06 art 16 ust 1 pkt 22
  VAT od przekazania 7 399,15 art 16 ust 1 pkt 46
  Reprezentacja 17 881,72 art 16 ust 1 pkt 28
  Pozostałe 15 736,97 art 16 ust 1
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 4 857 905,67
  Rezerwa na audyt 32 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 003 971,00 art 16 ust 1 pkt 27
  Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy 2017 -1 526 438,00 art 16 ust 1 pkt 27
  Wynagrodzenia wypłacone po 10.01.2019 294 256,36 art 16 ust 1 pkt 57
  Koszty ZUS pracodawcy – 11.2018, 12.2018 872 081,67 art 16 ust 1 pkt 57a
  Rezerwa na koszty AGP i Gulermak Sp. z o.o. 3 182 034,64 art 16 ust 1 pkt 27
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 189 822,03
  Umowa zlecenie wypłacone w styczniu 2018 6 855,56 art 15 ust 4g
  Wykorzystanie rezerwy na audyt 32 000,00 art 16 ust 1 pkt 27
  ZUS za listopad 2017 - zapłacony w styczniu 2018 150 966,47 art 15 ust 4g
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -16 447,41
  Wynik podatkowy – GLM Kraków S.C. -7 522,75 art 5
  Wynik podatkowy – GLM Tramwaj S.C. -8 924,66 art 5
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -80 917 878,41
  K. Podatek dochodowy
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  Dodatkowe informacje (noty)

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki