Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNotoria Serwis S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM.St. Warszawa
GminaM.St. Warszawa
UlicaMiedziana
Nr domu3 A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-814
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000331515

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: 1) Składniki majątku o okresie uzytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekreczajaącej 10 000,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów; 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjumje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowicym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 3) Inwestycje w nieruchomosci wycenia się według zasad stosowanych do srodków trwałych tj. według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 4) Zapasy wycenia sę: - towary i materiały - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przecietne średnioważone, - produkty gotowe - po kosztach wytworzenia ostatniego kwartału; 5) Instrumenty finansowe wycenia sie po cenach nabycia nie wyższych od rynkowych; 6) Nie kompensuje się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki: Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Spółki składa się: •wynik działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, •wynik z operacji finansowych, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego20 •wynik na operacjach nadzwyczajnych, •obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Zostały one sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe884 555,13740 377,47
IWartości niematerialne i prawne706 971,00651 384,75
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne706 971,00651 384,75
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe13 195,2534 896,88
1Środki trwałe13 195,2534 896,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny8 594,2512 927,25
d) środki transportu4 601,0021 969,63
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe97 500,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe97 500,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale97 500,00
– udziały lub akcje97 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe66 888,8854 095,84
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego66 498,0053 236,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe390,88859,84
BAktywa obrotowe974 698,68772 038,82
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe276 428,55209 805,53
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek276 428,55209 805,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:269 601,99191 900,38
– do 12 miesięcy269 601,99191 900,38
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych108,9899,55
c) inne6 717,5817 805,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe684 046,73544 988,47
1Krótkoterminowe aktywa finansowe684 046,73544 988,47
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne684 046,73544 988,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach684 046,73544 988,47
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 223,4017 244,82
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 859 253,811 512 416,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 285 909,451 138 862,81
IKapitał (fundusz) podstawowy1 150 000,001 150 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 910 295,591 910 295,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 954 888,96-2 280 943,97
VIZysk (strata) netto180 502,82359 511,19
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania573 344,36373 553,48
IRezerwy na zobowiązania107 139,129 317,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne25 584,00
– długoterminowa25 584,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy81 555,129 317,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe81 555,129 317,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe130 027,8588 664,09
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek99 588,0675 544,86
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:32 812,0413 669,12
– do 12 miesięcy32 812,0413 669,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych66 776,0261 405,69
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne470,05
4Fundusze specjalne30 439,7913 119,23
IVRozliczenia międzyokresowe336 177,39275 572,39
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe336 177,39275 572,39
– długoterminowe13 911,0434 777,78
– krótkoterminowe322 266,35240 794,61
Pasywa razem1 859 253,811 512 416,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 651 796,202 474 673,82
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 651 796,202 474 673,82
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 518 525,862 093 369,93
IAmortyzacja379 105,38294 625,69
IIZużycie materiałów i energii43 359,7332 532,64
IIIUsługi obce653 617,87616 369,62
IVPodatki i opłaty, w tym:53 826,3276 328,61
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 093 061,09872 452,17
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:139 933,64123 506,08
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe155 621,8377 555,12
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)133 270,34381 303,89
DPozostałe przychody operacyjne34 307,427 016,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne34 307,427 016,98
EPozostałe koszty operacyjne165,254,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne165,254,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)167 412,51388 316,77
GPrzychody finansowe1 817,881 469,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 817,881 469,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 989,57616,18
IOdsetki, w tym:2,64211,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 986,93404,58
IZysk (strata) brutto (F+G–H)167 240,82389 170,19
JPodatek dochodowy-13 262,0029 659,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)180 502,82359 511,19
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 138 862,81682 686,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 138 862,81682 686,14
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 150 000,001 150 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 150 000,001 150 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 910 295,591 910 295,59
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 910 295,591 910 295,59
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 280 943,97-2 377 609,45
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 280 943,972 377 609,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 280 943,972 377 609,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
3 - wypłata nagród z zysku35 951,10
2 - rozliczenie kosztów umów cyw.-prawnych za 2016 rok1 718,24
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 - korekty składek ZUS za 2017 rok2 494,92
1 - rozliczenie wtyniku finansowego za 2017359 511,1998 383,72
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 280 943,972 375 891,21
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-35 951,10
6Wynik netto-2 242 497,95-2 375 891,21
Azysk netto180 502,82359 511,19
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 419 806,783 158 679,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 285 909,451 138 862,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej685 462,42692 509,26
IZysk (strata) netto180 502,82359 511,19
IIKorekty razem504 959,60332 998,07
1Amortyzacja379 105,38294 625,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych1 733,51
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 817,88-1 092,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw97 822,12-33 662,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-66 623,0283 798,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów40 270,35-4 987,34
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych50 833,38-3 965,58
10Inne korekty-1 718,24
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)685 462,42692 509,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki510 490,00439 115,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych412 990,00439 115,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:97 500,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach195 000,00
– nabycie aktywów finansowych97 500,00
– udzielone pożyczki długoterminowe97 500,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-510 490,00-439 115,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 689,581 304,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 689,581 304,41
IIWydatki37 603,74211,60
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku35 951,10
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki2,64211,60
9Inne wydatki finansowe1 650,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-35 914,161 092,81
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)139 058,26254 487,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:139 058,26254 487,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu544 988,47290 501,40
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:684 046,73544 988,47
– o ograniczonej możliwości dysponowania278 352,40251 299,22
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok167 240,82389 170,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
przychody podatkowe będące przyszymi przychodami bilansowymi336 177,39art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>275 572,39
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dołączam informacje dodatkowaą Notorii za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki