Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTEVOR SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatSKARŻYSKO-KAMIENNA
GminaSKARŻYSKO-KAMIENNA
MiejscowośćSKARŻYSKO-KAMIENNA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatSKARŻYSKO-KAMIENNA
GminaSKARŻYSKO-KAMIENNA
UlicaMOŚCICKIEGO
Nr domu27-29
MiejscowośćSKARŻYSKO-KAMIENNA
Kod pocztowy26-111
PocztaSKARŻYSKO-KAMIENNA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2920Z - produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000327373

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Wersja porównawcza jest dodatkowo dołączona do sprawozdania.
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach w cenie ich nabycia lub koszcie wytworzenia i umarzane metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
inne wartości niematerialne i prawne od 50 do 100%
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik wartości niematerialnych i prawnych przyjęto do używania.
Pozycje wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł są ujmowane w ewidencji. Ich jednorazowe odpisanie w koszty amortyzacji następuje w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
ŚRODKI TRWAŁE
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenie ich nabycia lub koszcie wytworzenia i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
prawo wieczystego użytkowania gruntu -od 1,25% do 1,27%
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2,5%
urządzenia techniczne i maszyny- od 10% do 30%
środki transportu - od 20% do 40%
inne środki trwałe - 14%
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej zgodnie z przewidywanym okresem ich ekonomicznego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
"Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł są ujmowane w ewidencji środków trwałych. Ich jednorazowe odpisanie w koszty amortyzacji następuje w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Składniki majątku długotrwałego użytkowania o wartości niższej niż PLN 500,00 mogą być odnoszone bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu."
Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości ogółu nakładów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, których ekonomiczna użyteczność uległa zmianie jest korygowana poprzez utworzenie w księgach odpisów aktualizujących ich wartość w bilansie.
INWESTYCJE
Inwestycje długoterminowe wycenia się następująco:
nieruchomości w cenie nabycia,
wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia,
udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia.
Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się następująco:
u
działy lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartościowe w cenie nabycia,
udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne krótkotetrminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.
ZAPASY
Zapasy wycenia się następująco:
materiały w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy,
towary w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy,
produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
półprodukty i produkty w toku w wysokości kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę FIFO ("pierwsze przyszło - pierwsze wyszło").
Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku.
NALEŻNOŚCI
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość w bilansie).
Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością według następujących zasad:
- odpisy ustalone indywidualnie przez Zarząd dla każdej należności, której spłata jest zagrożona.
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Czynne rozliczena międzyokresowe dotyczą poniesionych kosztów, które odnoszą się do przyszłych okresów sprawozdawczych i są rozliczane w czasie stosownie do upływu czasu lub wielkości otrzymywanych w zamian świadczeń.
KAPITAŁY
Kapitały (fundusze) własne są wyceniane w wartości nominalnej.
REZERWY
Rezerwy są tworzone na zobowiązania, których kwota lub termin wymagalności nie są pewne. Rezerwy tworzy się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.
BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są ujmowane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych / środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Czas i sposób rozliczania biernych rozliczeń międzyokresowych jest uzasadniony charakterem rozliczanych przychodów i kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

PRZYCHODY I KOSZTY
W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą i kalkulacyjną.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na ostani dzień roku obrotowego Spółki i składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienia zmian w kapitale własnym
- rachunku przepływów pieniężnych
- dodatkowych informacji i objaśnień

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskimi w walucie polskiej w pełnych kwotach bez stosowania zaokrągleń

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe7 471 806,866 039 765,78
IWartości niematerialne i prawne86 509,1930 420,58
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne86 509,1930 420,58
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe7 149 578,675 862 584,20
1Środki trwałe7 046 351,935 510 802,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)57 986,1258 803,62
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 082 667,564 491 559,87
c) urządzenia techniczne i maszyny1 686 754,29669 307,97
d) środki transportu218 943,96290 254,01
e) inne środki trwałe877,31
2Środki trwałe w budowie94 226,74342 481,42
3Zaliczki na środki trwałe w budowie9 000,009 300,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe235 719,00146 761,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego235 719,00146 761,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe5 974 787,644 895 485,37
IZapasy3 063 224,732 433 549,90
1Materiały608 596,45367 479,37
2Półprodukty i produkty w toku2 145 900,951 626 603,01
3Produkty gotowe275 861,25348 980,56
4Towary18 466,0829 804,17
5Zaliczki na dostawy i usługi14 400,0060 682,79
IINależności krótkoterminowe2 615 173,201 997 334,37
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 615 173,201 997 334,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 072 126,561 594 091,83
– do 12 miesięcy2 072 126,561 594 091,83
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych428 331,76284 837,21
c) inne114 714,88118 405,33
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe182 688,02317 253,55
1Krótkoterminowe aktywa finansowe182 688,02317 253,55
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne182 688,02317 253,55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach180 068,30317 253,55
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne2 619,72
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe113 701,69147 347,55
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem13 446 594,5010 935 251,15
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 431 383,393 167 381,57
IKapitał (fundusz) podstawowy1 400 000,001 400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 767 381,571 174 002,67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)994 385,73994 385,73
- utworzony z zysku lat ubiegłych na mocy WZA772 995,84179 616,94
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 264 001,82593 378,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 015 211,117 767 869,58
IRezerwy na zobowiązania581 192,69562 119,77
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 790,005 778,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne125 651,41193 201,09
– długoterminowa16 269,895 097,12
– krótkoterminowa109 381,52188 103,97
3Pozostałe rezerwy451 751,28363 140,68
– długoterminowe
– krótkoterminowe451 751,28363 140,68
IIZobowiązania długoterminowe1 375 825,151 082 838,17
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 375 825,151 082 838,17
a) kredyty i pożyczki1 210 480,76798 519,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe165 344,39240 593,43
d) zobowiązania wekslowe
e) inne43 725,74
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 868 613,155 245 362,80
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 868 455,645 244 975,29
a) kredyty i pożyczki1 295 415,42748 064,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe109 274,13142 675,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 319 496,532 942 069,04
– do 12 miesięcy3 319 496,532 942 069,04
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi269 417,29839 289,75
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych591 752,10344 274,46
h) z tytułu wynagrodzeń281 061,97214 835,83
i) inne2 038,2013 766,51
4Fundusze specjalne157,51387,51
IVRozliczenia międzyokresowe1 189 580,12877 548,84
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 189 580,12877 548,84
– długoterminowe1 022 636,23653 936,28
– krótkoterminowe166 943,89223 612,56
Pasywa razem13 446 594,5010 935 251,15
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:30 609 309,2725 760 764,06
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów30 124 592,7425 366 747,52
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów484 716,53394 016,54
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 720 657,1421 143 128,63
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów24 434 960,6520 940 035,02
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów285 696,49203 093,61
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 888 652,134 617 635,43
DKoszty sprzedaży1 513 340,121 317 977,98
EKoszty ogólnego zarządu2 796 838,712 528 252,98
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 578 473,30771 404,47
GPozostałe przychody operacyjne531 933,23381 708,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 929,82
IIDotacje98 560,4995 879,67
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych51 452,658 293,76
IVInne przychody operacyjne381 920,09268 605,10
HPozostałe koszty operacyjne641 296,72496 045,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych482 803,4657 062,95
IIIInne koszty operacyjne158 493,26438 982,19
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 469 109,81657 067,68
JPrzychody finansowe3 608,8015 071,86
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne3 608,8015 071,86
KKoszty finansowe183 913,79105 254,64
IOdsetki, w tym:97 875,3891 963,47
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne86 038,4113 291,17
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 288 804,82566 884,90
MPodatek dochodowy24 803,00-26 494,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 264 001,82593 378,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 167 381,572 574 002,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 167 381,572 574 002,67
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 400 000,001 400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 400 000,001 400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 174 002,671 032 312,44
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego593 378,90141 690,23
a) zwiększenie (z tytułu)593 378,90141 690,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)593 378,90141 690,23
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 767 381,571 174 002,67
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu593 378,90141 690,23
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu593 378,90141 690,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach593 378,90141 690,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)593 378,90141 690,23
zasilenie kapitału zapasowego593 378,90141 690,23
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 264 001,82593 378,90
Azysk netto1 264 001,82593 378,90
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 431 383,393 167 381,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 431 383,393 167 381,57
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej403 998,17226 509,79
IZysk (strata) netto1 264 001,82593 378,90
IIKorekty razem-860 003,65-366 869,11
1Amortyzacja560 731,72512 615,85
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-7 228,98-2 106,80
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)97 542,9582 299,26
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 929,82
5Zmiana stanu rezerw19 072,92262 286,12
6Zmiana stanu zapasów-629 674,83-842 135,75
7Zmiana stanu należności-617 838,83-1 108 179,06
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów109 300,501 124 755,31
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych256 719,14-291 576,55
10Inne korekty-648 628,24-95 897,67
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)403 998,17226 509,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 895 441,98-576 091,83
IWpływy9 300,0059 105,69
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych59 105,69
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne9 300,00
IIWydatki1 904 741,98635 197,52
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 895 741,98625 897,52
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne9 000,009 300,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 895 441,98-576 091,83
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 356 821,42-165 732,68
IWpływy3 478 572,821 476 644,70
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 829 944,581 343 845,86
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe648 628,24132 798,84
IIWydatki2 121 751,401 642 377,38
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 871 832,161 363 743,82
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych43 725,7456 672,69
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego108 650,55139 661,61
8Odsetki97 542,9582 299,26
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 356 821,42-165 732,68
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-134 622,39-515 314,72
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-134 565,53-514 727,42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych56,86-569,30
FŚrodki pieniężne na początek okresu317 253,55831 980,97
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:182 688,02317 253,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 777,23387,51
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 288 804,82566 884,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:482 422,84530 381,48
rozwiązanie rezerwy94 373,2394 373,23art 12 ust 4 pkt 6 lit 4230 470,37
inne przychody operacyjne niepodatkowe238 036,47238 036,47art 12 ust 4 pkt 8 lit b204 031,44
przychody z dotacji środków trwałych98 560,4998 560,49art 17 ust 1 pkt 2195 879,67
rozwiązanie odpisu na zapasy51 452,65art 12 ust 4 pkt 6 lit 4
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:239 272,87237 033,64
koszty reprezentacji43 294,3243 294,32art 16 ust 1 pkt 2824 751,94
odsetki budżetowe4 837,224 837,22art 16 ust 1 pkt 219 664,21
amortyzacja nkup162 951,03162 951,03art 16 ust 1 pkt 48158 060,92
odsetki BMW3 758,753 758,75art 16 ust 1 pkt 111 876,52
odsetki Ducato29,9129,91art 16 ust 1 pkt 11859,17
odsetki Skoda Superb2 005,192 005,19art 16 ust 1 pkt 113 416,56
odsetki VW Caddy3 202,723 202,72art 16 ust 1 pkt 11870,28
odsetki Mercedesart 16 ust 1 pkt 11423,69
darowizny przekazane4 770,004 770,00art 16 ust 1 pkt 142 500,00
koszty PFRON623,00623,00art 16 ust 1 pkt 365 274,00
vat NKUP5 069,115 069,11art 16 ust 1 pkt 28
inne nkup8 731,628 731,62art 16 ust 1 pkt 2829 336,35
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:733 916,07705 044,75
zus niezapłacony z deklaracji listopad grudzień roku bieżącego130 065,18130 065,18art 16 ust 1 pkt 40102 765,36
rezerwa na urlopyart 16 ust 1 pkt 27188 103,97
rezerwa na świadczenia emerytalne11 172,7711 172,77art 16 ust 1 pkt 275 097,12
rezerwa na badanie biegłego6 000,006 000,00art 16 ust 1 pkt 276 000,00
rezerwa premia kierownika produkcji2 547,652 547,65art 16 ust 1 pkt 2711 634,33
rezerwa premia Zarządu48 542,9848 542,98art 16 ust 1 pkt 2762 540,43
rezerwa dyrektor handlowy6 531,596 531,59art 16 ust 1 pkt 2724 962,62
rezerwa kierownik serwisu2 199,902 199,90art 16 ust 1 pkt 27769,82
rezerwa premia księgowosc i kadryart 16 ust 1 pkt 2712 960,63
rezerwa premia logistyka 50,6550,65art 16 ust 1 pkt 2726,48
rezerwa premia handlowcyart 16 ust 1 pkt 2727 364,17
rezerwa koszty Grabow216,72216,72art 16 ust 1 pkt 2711 678,52
rezerwa koszty reklamacji32 185,1732 185,17art 16 ust 1 pkt 27194 078,35
odpis aktualizujący wartość zleceń produkcyjnych482 803,46482 803,46art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na koszty roku następnego10 000,0010 000,00art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa na koszty TDT1 600,001 600,00art 16 ust 1 pkt 27
rezerwa art. niechodliweart 16 ust 1 pkt 2757 062,95
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:153 349,47200 953,95
zus naliczony w roku ubiegłym zapłacony w bieżącym102 765,36102 765,36art 15 ust 4h pkt 2103 827,78
zus zapłacony w roku bieżącym ujęty jako nkup w poprzednich okresach (układ ratalny)36 972,7736 972,77art 15 ust 4h pkt 144 367,68
wykorzystanie rezerwy na premię i pozostałe13 611,3413 611,34art 15 ust 4e50 963,95
odsetki od kredytów naliczone na 31.12 roku ubiegłego zapłacone w bieżącymart 15 ust 4e1 794,54
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:933 104,61698 487,15
Wykorzystanie strat podatkowych z lat ubiegłych698 487,15
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:83 913,3179 140,71
podatkowy koszt leasingów83 913,3183 913,31art 17b ust 1 pkt 179 140,71
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym609 203,53
K. Podatek dochodowy115 749,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

-

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

-

Dane o stanie rezerw

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31

-

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

-

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wariant porównawczy

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki