Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CARBON SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCARBON SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Mysłowice
GminaM.Mysłowice
MiejscowośćMysłowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Mysłowice
GminaM.Mysłowice
UlicaObrzeżna Zachodnia
Nr domu37
MiejscowośćMysłowice
Kod pocztowy41-400
PocztaMysłowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000327238

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 10 000,00 zł.
W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 10 000,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu przyjęcia do używania.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
środki transportu 20%;
Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 10 000,00 zł.
W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 10 000,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu przyjęcia do używania.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:
oprogramowania 50;
Zapasy towarów wycenia się według ceny:
zakupu, ze względu na fakt, iż koszty nabycia nie są istotne;
Wartość jednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu NBP z 31/12/2018. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą FIFO.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:
według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
według ceny (wartości) rynkowej;
według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.
Odpisy aktualizujące tworzy się według następuj
ących zasad:
jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności;
Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe43 187,9046 940,13
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe43 187,9046 940,13
1Środki trwałe43 187,9046 940,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu38 673,1240 490,45
e) inne środki trwałe4 514,786 449,68
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe9 188 074,668 730 726,09
IZapasy393 510,5654 376,75
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary393 510,5654 376,75
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe8 532 930,098 587 469,13
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek8 532 930,098 587 469,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 523 540,998 587 413,82
– do 12 miesięcy8 523 540,998 587 413,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne9 389,1055,31
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe175 160,2722 524,03
1Krótkoterminowe aktywa finansowe175 160,2722 524,03
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne175 160,2722 524,03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach175 160,2722 524,03
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe86 473,7466 356,18
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem9 231 262,568 777 666,22
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 720 743,162 419 287,72
IKapitał (fundusz) podstawowy200 000,00200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 644 287,721 392 705,86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto876 455,44826 581,86
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 510 519,406 358 378,50
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 498 830,296 346 024,05
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 498 830,296 346 024,05
a) kredyty i pożyczki2 635 289,042 551 934,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 825 694,162 804 316,79
– do 12 miesięcy2 825 694,162 804 316,79
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 037 847,09989 772,82
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe11 689,1112 354,45
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe11 689,1112 354,45
– długoterminowe
– krótkoterminowe11 689,1112 354,45
Pasywa razem9 231 262,568 777 666,22
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:51 330 653,2343 595 890,28
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 569,74450,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)21 182,9041 985,44
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów51 306 900,5943 553 454,84
BKoszty działalności operacyjnej49 161 607,9041 401 978,56
IAmortyzacja36 136,6953 106,33
IIZużycie materiałów i energii203 370,96219 696,94
IIIUsługi obce3 724 501,173 834 913,61
IVPodatki i opłaty, w tym:2 062 157,471 131 927,36
– podatek akcyzowy2 036 496,001 110 031,00
VWynagrodzenia1 176 222,041 087 688,93
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:196 864,75194 115,98
– emerytalne101 316,8997 301,38
VIIPozostałe koszty rodzajowe43 222,9154 086,76
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów41 719 131,9134 826 442,65
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 169 045,332 193 911,72
DPozostałe przychody operacyjne215 582,48125 939,33
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 833,4367 339,57
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne199 749,0558 599,76
EPozostałe koszty operacyjne574 125,96794 492,06
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych460 044,55740 010,30
IIIInne koszty operacyjne114 081,4154 481,76
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 810 501,851 525 358,99
GPrzychody finansowe60 476,89325 633,90
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:60 444,58323 034,36
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne32,312 599,54
HKoszty finansowe682 347,30686 262,03
IOdsetki, w tym:138 379,25160 539,44
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne543 968,05525 722,59
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 188 631,441 164 730,86
JPodatek dochodowy312 176,00338 149,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)876 455,44826 581,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 419 287,721 368 075,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 419 287,721 368 075,97
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu200 000,00200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu200 000,00200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 392 705,861 168 075,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego251 581,86224 629,89
a) zwiększenie (z tytułu)826 581,86724 629,89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)826 581,86724 629,89
b) zmniejszenie (z tytułu)575 000,00500 000,00
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 644 287,721 392 705,86
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu826 581,86
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu826 581,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach826 581,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)826 581,86
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto876 455,44826 581,86
Azysk netto876 455,44826 581,86
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 720 743,162 419 287,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 720 743,162 419 287,72
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto876 455,44826 581,86
IIKorekty razem-707 268,17-996 959,30
1Amortyzacja36 136,6953 106,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-15 833,43-67 339,57
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-339 133,81554 764,32
7Zmiana stanu należności54 539,042 101 854,81
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów69 451,64-2 826 826,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-20 782,90-41 985,44
10Inne korekty-491 645,40-770 533,30
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)169 187,27-170 377,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy23 577,2471 707,31
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych23 577,2471 707,31
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki40 128,2721 285,22
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych40 128,2721 285,22
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-16 551,0350 422,09
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)152 636,24-119 955,35
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:152 636,24-119 955,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu22 524,03142 479,38
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:175 160,2722 524,03
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 188 631,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:138 846,76
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:131 922,64
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:490 760,25
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:24 148,81
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-5 287,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 643 031,76
K. Podatek dochodowy312 176,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SFK2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki