Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki IAI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyIAI SA
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
MiejscowośćSzczecin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
UlicaPiastów
Nr domu30
MiejscowośćSzczecin
Kod pocztowy71-064
PocztaSzczecin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000325245

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego Jednostka nie stosuje uproszczeń, sporządzając sprawozdanie finansowe według załącznika 1 do Ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w IAI Spółka Akcyjna ustalone zostały w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
- wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500 złotych zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub do składników aktywów i umarzane jednorazowo w zależności od charakteru tych że, a powyżej 3.500 złotych zaliczane są do składników aktywów, wprowadzone do ewidencji oraz amortyzowane przy wykorzystaniu metody liniowej,
- koszty zakończonych prac rozwojowych - do kosztów zakoczonych prac rozwojowych oraz prac rozwojowych w toku wytwarzania spółka kwalifikuje koszty, które spełniają warunki wykazane w art.33.2 Ustawy o rachunkowości.Spółka kapitalizuje nakłady poniesione w związku z realizacja projektów o charakterze prac rozwojowych w wartości odpowiadającej ilości przepracowanych i zaraportowanych na konkretny projekt godzin pracowników własnych oraz współpracowników oraz średniej stawki godzinowej. Średnia stawka godzinowa wyznaczana jest w oparciu o wynagrodzenie za okres 3 miesięcy i ilości godzin przepracowanych w tym okresie. Dodatkowo wartość projektów powiększana jest o alokowane koszty pośrednie (np. wynajem biura, wynagrodzenia szefów działów). Kluczem alokacji jest liczba godzin przepracowanych na projektach spełniających definicję prac rozwojowych w stosunku do ogólnej liczby przepracowanych godzin w danym okresie.
Zgodnie z szacunkiem zarządu przyjmuje się jednakowy 3 letni okres odpowiadający okresowi ekonomicznej użyteczności, okres amortyzacji metodą
liniową dla wszystkich projektów zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych jako zakończone prace rozwojowe. Zakończone praca rozwojowe prezentowane są jako składnik wartości niematerialnych i prawnych - koszty zakończonych prac rozwojowych, natomiast prace rozwojowe w toku wytwarzania prezentowane są jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe,

- środki trwałe – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 złotych zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub do składników aktywów i umarzane jednorazowo w zależności od charakteru tych że, a powyżej 3.500 złotych zaliczane są do składników aktywów, wprowadzone do ewidencji oraz amortyzowane przy wykorzystaniu metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. W przypadku, gdy stawki amortyzacyjne wynikające z przyjętych okresów użytkowania nie różnią się istotnie od stawek podatkowych, stosuje się stawki wynikające z przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, - udziały w innych jednostkach i pozostałe inwestycje wycenia się według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej,

- należności krótkoterminowe – w kwocie wymaganej zapła

ty, z zachowaniem ostrożności, przy uwzględnieniu odsetek za zwłokę w zapłacie z żądaniem, których wystąpiono do kontrahenta oraz po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące,

- inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne – w wartości nominalnej,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych w wartości nominalnej,

- udziały (akcje) własne - według cen nabycia,

- kapitały własne – w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem spółki. Kapitał podstawowy wykazano w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym,

- rezerwy – tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o wycenę własną, w podziale na ich długo- i krótkoterminową część,- zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wycenionych według wartości nominalnej, w stosunku, do których kontrahenci odstąpili od naliczania odsetek. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się, jako długoterminowe. Pozostałe salda wykazywane są, jako krótkoterminowe.- rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.Leasing - spółka nie jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od okresu pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się tak, jak dla środków trwałych.

Udziały - udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Nie stosuje się do nich Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 277). Prezentując pozycje aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz przepływów Spółka wyodrębnia wartości w odniesieniu do jednostek powiązanych i jednostek pozostałych, w których Spółka posiada

zaangażowanie w kapitale. Pojęcia te zostały zdefiniowane następująco:
- jednostki powiązane - rozumie się przez to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej;
- zaangażowanie w kapitale - rozumie się przez to jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania; trwałe powiązanie występuje przede wszystkim w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.
Odroczony podatek dochodowy - odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, za wyjątkiem różnic przejściowych dotyczących wartości firmy, której amortyzacja nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania lub wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na podstawę opodatkowania. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
Uznanawanie przychodów - przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że

w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sposób sporządzania i pomiaru wyniku finansowego Spółki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności (działalność usługowa) oraz ewidencji kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4” – Koszty według rodzajów i oparty jest o porównawczy rachunek zysków i strat.
W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok brotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stosownie do Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe IAI Spółka Akcyjna podlega corocznemu badaniu i składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale,
- informacji dodatkowej (wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia).
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Uszczegółowienie informacji wykazanych w sprawozdaniu zawiera informacja dodatkowa przedstawiona za pomocą not.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wydarzenia po dacie bilansu

W dniu 26.06.2019 roku nastąpiło połączenie społki IAI SA (przejęta) z siedzibą w Szczecinie i Idosell spółki z o.o. (przejmująca) z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art.492 &1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątki spółki przejmowanej na społkę przejmującą. W wyniku połączenia spółka przejmująca zgodnie z treścią art.494 kodeksu spółek handlowych wstąpiła na zasadzie sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe11 957 046,141 458 975,28
IWartości niematerialne i prawne4 777 347,52105 402,52
1Koszty zakończonych prac rozwojowych4 745 967,90
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne31 379,62105 402,52
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 241 120,19720 061,59
1Środki trwałe1 218 500,19687 439,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny479 982,11552 715,13
d) środki transportu273 240,27
e) inne środki trwałe465 277,81134 724,55
2Środki trwałe w budowie22 620,0032 621,91
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe377 927,89
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek377 927,89
IVInwestycje długoterminowe479 870,00600 605,17
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe479 870,00600 605,17
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale479 870,00600 605,17
– udziały lub akcje479 870,00479 870,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki120 735,17
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 080 780,5432 906,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego106 636,0032 906,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 974 144,54
BAktywa obrotowe14 918 180,0312 907 696,18
IZapasy78 434,6910 048,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi78 434,6910 048,00
IINależności krótkoterminowe4 446 952,132 238 933,29
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 446 952,132 238 933,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 960 883,031 665 265,98
– do 12 miesięcy3 960 883,031 665 265,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych444 045,58301 621,81
c) inne42 023,52272 045,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe10 106 313,5710 507 285,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe10 106 313,5710 507 285,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach135 127,34120 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki135 127,34120 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 971 186,2310 387 285,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 763 438,509 300 826,60
– inne środki pieniężne1 207 747,731 086 458,63
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe286 479,64151 429,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne24 706 339,74
Aktywa razem51 581 565,9114 366 671,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny21 878 040,668 697 717,04
IKapitał (fundusz) podstawowy815 623,50815 623,50
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 353 585,751 986 192,25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 607 775,751 607 775,75
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 571 011,391 303 482,90
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych4 929 611,56
VIZysk (strata) netto10 208 208,464 592 418,39
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 703 525,255 668 954,42
IRezerwy na zobowiązania1 994 103,3171 200,31
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 924 205,001 302,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne69 898,3169 898,31
– długoterminowa69 898,3169 898,31
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe27 709 421,945 597 754,11
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych17 097 808,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne17 097 808,22
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale486 483,45219 439,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:486 483,45219 439,38
– do 12 miesięcy486 483,45219 439,38
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 125 130,275 378 314,73
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe155 348,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 105 571,931 981 212,71
– do 12 miesięcy5 105 571,931 981 212,71
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 220 682,22777 455,34
h) z tytułu wynagrodzeń132 645,72138 650,97
i) inne3 510 881,812 480 995,71
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem51 581 565,9114 366 671,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 228 262,1928 321 316,61
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów44 228 262,1928 321 316,61
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej32 806 466,5823 115 825,44
IAmortyzacja1 803 019,27313 950,47
IIZużycie materiałów i energii646 883,99449 425,66
IIIUsługi obce27 286 765,1718 529 392,92
IVPodatki i opłaty, w tym:132 208,7191 196,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 415 073,043 191 997,08
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:369 662,60416 165,27
– emerytalne196 908,92187 701,34
VIIPozostałe koszty rodzajowe152 853,80123 697,80
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 421 795,615 205 491,17
DPozostałe przychody operacyjne1 129 983,68287 744,04
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych124 012,20
IIDotacje75 000,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 054 983,68163 731,84
EPozostałe koszty operacyjne188 431,62119 817,67
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych249,93
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych161 698,9768 347,82
IIIInne koszty operacyjne26 482,7251 469,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 363 347,675 373 417,54
GPrzychody finansowe330 362,70309 009,55
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:221 641,79123 134,33
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:221 641,79123 134,33
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale221 641,79123 134,33
IIOdsetki, w tym:108 684,1345 875,22
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych140 000,00
VInne36,78
HKoszty finansowe102 454,9115 586,70
IOdsetki, w tym:101 930,35525,20
– dla jednostek powiązanych97 808,22
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne524,5615 061,50
IZysk (strata) brutto (F+G–H)12 591 255,465 666 840,39
JPodatek dochodowy2 383 047,001 074 422,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)10 208 208,464 592 418,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 697 717,045 084 046,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości76 333,19
– korekty błędów4 853 278,37
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach13 627 328,605 084 046,85
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu815 623,50815 623,50
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu815 623,50815 623,50
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 986 192,251 840 350,55
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego367 393,50145 841,70
a) zwiększenie (z tytułu)367 393,50145 841,70
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)367 393,50145 841,70
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 353 585,751 986 192,25
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 303 482,90605 051,51
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 267 528,49698 431,39
a) zwiększenie (z tytułu)2 267 528,49698 431,39
zwiększenie z tytułu podziału zysku2 267 528,49698 431,39
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 571 011,391 303 482,90
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 592 418,391 823 021,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 592 418,391 823 021,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości76 333,19
– korekty błędów4 853 278,37
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 522 029,951 823 021,29
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 592 418,391 823 021,29
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 929 611,56
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 929 611,56
6Wynik netto10 208 208,464 592 418,39
Azysk netto10 208 208,464 592 418,39
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 878 040,668 697 717,04
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 878 040,666 740 220,64
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej14 573 082,735 395 044,02
IZysk (strata) netto10 208 208,464 592 418,39
IIKorekty razem4 364 874,27802 625,63
1Amortyzacja1 803 019,27313 950,47
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-4 796,887 432,36
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-138 225,74-123 134,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-124 012,20
5Zmiana stanu rezerw784 480,00-5 012,00
6Zmiana stanu zapasów-68 386,69-8 048,00
7Zmiana stanu należności-2 585 946,73-964 926,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 858 511,021 745 181,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-208 779,98100 624,39
10Inne korekty-75 000,00-139 429,58
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)14 573 082,735 395 044,02
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 275 910,72316 773,33
IWpływy341 641,791 017 146,53
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych124 012,20
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:341 641,79893 134,33
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach341 641,79893 134,33
– zbycie aktywów finansowych700 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach221 641,79123 134,33
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych120 000,0070 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-5 617 552,51-700 373,20
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-5 617 552,51-700 373,20
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 275 910,72316 773,33
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-9 718 067,89-978 748,20
IWpływy17 075 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki17 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe75 000,00
IIWydatki-26 793 067,89-978 748,20
1Nabycie udziałów (akcji) własnych-24 706 339,74
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 957 496,40-978 748,20
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-129 231,75
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-9 718 067,89-978 748,20
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-420 895,884 733 069,15
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-425 692,764 725 636,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych4 796,88-7 432,36
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 387 285,235 661 648,44
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 966 389,3510 394 717,59
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok12 591 255,469 517 478,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-315 078,86-221 641,79-93 437,07-263 134,33
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-392 276,76-392 276,76-6 651,05
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:70 324,5670 324,56
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:499 355,94499 355,94283 258,95
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:183 678,57183 678,57103 294,44
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-95 208,34-95 208,34-117 469,21
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 762 718,80-3 762 718,80-3 807 290,17
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 779 332,005 710 395,00
K. Podatek dochodowy1 668 073,001 080 751,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki